Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16 - 2021. 12. 16

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.16.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §1

2. §2

3. § Hatályát veszti a Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. december 16-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.