Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓKÖSZTÖNDÍJÁRÓL

Hatályos: 2019. 06. 02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2009. (III.27.)

önkormányzati rendelete

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓKÖSZTÖNDÍJÁRÓL[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók tanulmányi ösztöndíjáról a következő rendeletet alkotja:


I. fejezet

A rendelet célja


1. §

E rendelet célja a békési állandó lakosú, általános iskolai és felsőoktatási tanulmányokat folytató hátrányos szociális helyzetű fiatalok ösztöndíj támogatása, tanulmányaik megszerzése során felmerülő anyagi terheinek enyhítése érdekében.


A rendelet hatálya


2. §

A rendelet hatálya kiterjed Békés Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú személyekre.


II. fejezet

Általános iskolai tanulók támogatása


3. §


(1) Azon tehetséges, 8. osztályos tanulók számára, akik hátrányos helyzetükből adódóan középiskolai tanulmányaikat nehezen, vagy nem tudják folytatni, az önkormányzat a Hátrányos Helyzetűek Arany János Tehetséggondozó Programja keretében tanévenként maximum 5 tanulót támogat.

(2) A támogatás pályázat útján, a szülő nyilatkozata és az iskola javaslata alapján ítélhető meg.

(3)[2] A Képviselő-testület a pályázatok lebonyolításával és elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza át.

(4) A támogatás mértéke a középiskolai tanulmányok idejére, legfeljebb azonban 5 tanévre, a tanulmányi hónapokra, havi 6.000,- Ft.
III. fejezet

Felsőoktatási hallgatók támogatása


4. §

(1) Az önkormányzat pályázati formában elnyerhető támogatást nyújt szociálisan hátrányos helyzetben lévő

a) felsőoktatási hallgatók számára

b) felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint.

(2) Az ösztöndíj időtartama:

 1. felsőoktatási hallgatók számára 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj a feltételek ismételt fennállása esetén újra pályázható.
 2. szeptember hónapban tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók esetén 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév,
 3. felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

(3) A (2) bekezdés c) pontja alapján pályázók csak akkor részesülhetnek ösztöndíjban, ha a tárgyévben felvételt nyernek a felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat ténylegesen megkezdik.

(4)[3] Kedvező döntés esetén az ösztöndíj támogatás mértéke 5.000 Ft/hó.

(5)[4] A támogatható hallgatók számát az Önkormányzat a pályázat kiírásával egy időben határozza meg. Az elbírálási szempontokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


5. §

(1)[5] Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, az önkormányzat által meghatározott költségvetési előirányzat keretei között, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak figyelembevételével bonyolítja le az ösztöndíjjal kapcsolatos feladatokat.

(2) Az ösztöndíjra pályázóknak a pályázatot az előírt formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázat mellékleteként kell csatolni a pályázó és a vele egy háztartásban élők, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-a szerinti jövedelem igazolását, a felsőoktatási intézmény igazolását, valamint a betegségről, rokkantságról, munkanélküliségről szóló igazolásokat.

(3) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő bármely változást haladéktalanul írásban az önkormányzatnál - az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága értesítésével egyidejűleg – bejelenteni. Különösen köteles bejelenteni személyes adatainak változását, lakcím változását, a tanulmányi státuszának módosulását (finanszírozási forma), tanulmányai halasztását, tanulmányok helyének megváltozását (más felsőoktatási intézménnyel kerül jogviszonyba).

(4) Amennyiben az ösztöndíj támogatás – mivel a kérelmező nem felel meg a támogatás feltételeinek - megvonásra kerül, az önkormányzat a támogatást más jogcímen nem folyósítja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat hirdetőtábláján és a Városházi Krónikában nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok az „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.


6. §

(1)[6] Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázó, vagy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme ne haladja meg a mindenkori minimálbér összegének 54 %-át.

(2) Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg annak összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresét meghaladja, ide nem értve a család által lakott lakóingatlan. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.

(3) A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.

(4) A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:

 1.  árva, vagy félárva,
 2.  akinek a családjában más eltartott is van,
 3.  gyermeket nevel,
 4.  egyedül neveli gyermekét,
 5.  tartós betegségben, fogyatékosságban szenved,
 6.  kollégiumi ellátásban nem részesül,
 7.  18 éves korát megelőzően rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesült.

(5) A (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles.


Záró rendelkezések


7. §

 1. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeit kell alkalmazni.
 2. Ezen rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.


Békés, 2009. március 26.


                        Izsó Gábor s.k.                                 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

                       polgármester                                                            jegyző


A rendelet kihirdetésre került: Békés, 2009. március 27-én


Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

            jegyző 1. sz. melléklet[7]


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjai


 1. Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.


Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:


l.1. A mindenkori minimálbér 20 %-áig                                                                      20 pont

1.2. A mindenkori minimálbér 21-40 %-a között                                                        18 pont

1.3. A mindenkori minimálbér 41-54 %-a között                                                        16 pont

1.4. A mindenkori minimálbér 55 %-a és felette                                                            0 pont


 1. További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.


2.1. A tanulóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, fogyatékkal élő pontértéke: 3 pont


2.2. A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, álláskereső vagy nyugdíjas, megváltozott munkaképességű, fogyatékkal elő nyugdíjas van)

pontértéke: 1 pont


2.3. Egyedülálló pontértéke: 5 pont


 1. A támogatás 1. – 2. pont alapján megállapított pontértékek figyelembevételével felállított rangsor szerint az önkormányzat által az adott évre meghatározott létszám erejéig adható.


[1]

Módosította a 27/2010. (VIII. 23.), 25/2015. (VI. 02.), 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[4]

Módosította a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[5]

Módosította a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[6]

Módosította a 27/2010. (VIII. 23.), a 25/2015. (VI.02.) és a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[7]

Módosította a 25/2015. (VI.02.) és a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. §-a.