Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 24 - 2021. 05. 31

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 155.131 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26.893 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 600 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 27 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, 26.266 e Ft

e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 0 e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel 38.410 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 38.408 e Ft

e) intézményi működési bevétel, 3.173 e Ft

f) felhalmozási bevétel 0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

h) kölcsön 25 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele 48.222 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.

4. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

 • a) működési költségvetés: 98.491 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 14.194 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.606 e Ft

ac) dologi kiadások: 39.220 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 772 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 41.699 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 31.763 e Ft

ba) beruházások, 8.064 e Ft

bb) felújítások 23.064 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 635 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

 • a) beruházási kiadások beruházásonként
  • aa) Falugondnoki busz beszerzés 15.000 e Ft
  • ab) Virágládák 889 e Ft
  • ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon 1.905 e Ft
  • ad) Sörpad garnitúra 254 e Ft
  • ae) Sebességmérő berendezés 508 e Ft
  • af) „Zalacséb Park” tervezési költségei 2.540 e Ft
  • ag) Szünetmentes táp, rackszekrény hivatalba 381 e Ft
  • ah) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 1.270 e Ft
  • ai) Fűkasza beszerzés 190 e Ft
 • b) felújítási kiadások felújításonként
  • ba) Ravatalozót felújítása temetőben 317 e Ft
  • bb) Hivatalban kisebb felújítás 762 e Ft
  • bc) Vízmű épület felújítása 635 e Ft
  • bd) Feta út javítás, kátyúzás 1.270 e Ft
  • be) Hegyi utak felújítása gépi munkával 2.540 e Ft
  • bf) Járda javítás 1.270 e Ft
  • bg) Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás 1.270 e Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 772 e Ft

 • a) települési támogatás 772 eFt

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 48.222 e Ft hiány, melynek jogcímei:

Költségvetés működési hiánya: 43.360 e Ft

Költségvetés felhalmozási hiánya: 4.862 e Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 48.222 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 48.222 e Ft

aa) működési célú 43.360 e Ft

ab) felhalmozási célú 4.862 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

9. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi maradvány előzetes összegét 48.222 e Ft-ban határozza meg.

(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 23.341 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:

 • a) EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Zalalövő térségben 1.523 e Ft

b) TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,

Zalaboldogfa és Zalacséb településeken 6.800 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

Költségvetési kiadások és bevételek

13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

 • 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft
 • 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft
 • 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
 • 1. gépjárműadó kedvezmény 139 ezer Ft
 • 2. gépjárműadó mentesség 38 ezer Ft
 • 3. iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
 • 4. magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft
 • 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
 • 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft

17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

Erdei Csaba Takácsné Dr. Simán Zsuzsanna

polgármester jegyző

1. melléklet

üres cím

1 melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás
Megnevezése

Előirányzat összege

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

471

471

471

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

500

500

500

Tulajdonosi bevételek

2 200

2 200

2 200

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2

2

2

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Működési bevételek összesen (B4)

3 173

3 173

0

3 173

0

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

309

309

309

Települési önk.egyes köznevelési fea tám.

28 040

28 040

28 040

Települési önk.szoc.és gyermekjóléti fea tám.

8 259

8 259

8 259

Települési önk.kulturális fea.tám.

1 800

1 800

1 800

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

38 408

38 408

0

38 408

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

0

0

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevét.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések ÁH-n belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése ÁH-n belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele
ÁH-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

627

627

627

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)

627

627

0

627

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések ÁH-n belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése ÁH-n belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele
ÁH-n belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

26 266

26 266

26 266

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)

26 266

0

26 266

26 266

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók (B31)

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatásohoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

1 500

1 500

1 500

Értékesítési és forgalmi adók

35 000

35 000

35 000

0

Fogyasztási adók

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

Gépjárműadók

1 750

1 750

1 750

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

38 250

38 250

0

38 250

0

Egyéb közhatalmi bevételek

160

160

160

Közhatalmi bevételek (B3)

38 410

38 410

0

38 410

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése ÁH-n kívülről

25

25

25

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

25

25

0

25

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése ÁH-n kívülről

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

0

0

0

Maradvány igénybevétele (B813)

48 222

43 360

4 862

48 222

Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B818)

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek (B8)

48 222

43 360

4 862

48 222

0

Bevételek összesen:

155 131

124 003

31 128

155 131

0

2. melléklet

üres cím

2 melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám - előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím

Gazdálkodási
jogkör

Működési kiadás megnevezése
(összesen és kiemelt előlirányzatok szerint)

Eredeti előirányzat
összege ill. fő

Előirányat összege

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

sz.

Neve

1

Zalacséb Község Önkormányzata

Önállóan
gazdálkodó

Összesen:

100 027

100 027

0

Személyi juttatások

14 194

14 194

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

2 606

2 606

Dologi kiadások

39 220

39 220

Egyéb működési célú kiadások

41 699

41 699

0

Ebből: -Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre

39 498

39 498

0

Ebből: -Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre

1 701

1 701

Ebből: - Tartalék

500

500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

772

772

Finanszírozási kiadások

1 536

1 536

Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(statisztikai, átlaglétszám)

3

3

Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(álláshely)

3

3

Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétszám)

1

1

Létszám-előirányzatközfoglalkoztatottak (álláshely)

1

1

3. melléklet

üres cím

3. melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2020. évi tervezett
felhalmozási kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Felújítási és beruházási kiadás
Megnevezés

Eredeti előirányzat
összege

Előirányat összege

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

sz.

Neve

1

Önkormányzat
Zalacséb

Önállóan
gazdálkodó

Ravatalozó felújítás (festés)

317

317

0

Vízmű épület felújítása

635

635

Feta út javítás, kátyúzás

1 270

1 270

Hegyi utak felújítása gépi munkával

2 540

2 540

Járda javítás

1 270

1 270

Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás

1 270

1 270

Hivatal kisebb felújítás

762

762

Felújítási kiadások összesen

8 064

8 064

0

Virágládák vásárlása

889

889

Gyalogos híd építése Halastói patakon

1 905

1 905

Sörpad garnitúra (EFOP)

254

254

Sebességmérő berendezés

635

635

"Zalacséb Park" tervezési költségei

2 540

2 540

Szünetmentes táp, Rackszekrény hivatalba

381

381

Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál

1 270

1 270

Fűkasza beszerzés

190

190

Falugondnoki busz beszerzése

15 000

15 000

Beruházási kiadások összesen

23 064

23 064

0

Felhalmozási célú tartalék

23 341

23 341

Felhalmozási célú támogatás Társulásnak

635

635

Összesen:

55 104

55 104

0

4. melléklet

üres cím

4. melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Kormányzati funkciók

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

Eredeti

Kötelező

Önként
vállalt

Eredeti

Kötelező

Önként
vállalt

terv

terv

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkoztó
és általános igazgatási tevékenysége

26 267

26 267

35 257

35 257

2.

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

1 079

1 079

3.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 700

2 700

7 921

7 921

4.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

38 408

38 408

1 536

1 536

5.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

48 222

48 222

36 109

36 109

6.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

600

600

588

588

7.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10 223

10 223

8.

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása

381

381

9.

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

2 032

2 032

10.

064010 Közvilágítás

1 232

1 232

11.

066010 Zöldterület-kezelés

471

471

5 585

5 585

12.

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 080

1 080

13.

072111 Háziorvosi alapellátás

27

27

14.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

480

480

15.

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

31

31

16.

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás

27

27

17.

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása

1 000

1 000

18.

081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

394

394

19.

082044 Könyvtári szolgáltatások

529

529

20.

082091 Közművelődés - közösséi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

1

17 783

17 783

21.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

620

620

22.

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

7 520

7 520

23.

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

546

546

24.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

25.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

0

0

26.

091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.

200

200

27.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

64

64

28.

107051 Szociális étkeztetés

127

127

29.

107052 Házi segítségnyújtás

476

476

30.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

19 894

19 894

31.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

25

25

2 417

2 417

32.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről

38 410

38 410

0

33.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

Összesen:

155 131

155 131

0

155 131

155 131

0

II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék

500

500

Céltartalék

23 341

23 341

5. melléklet

üres cím

5. melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Adatok ezer Ft

2018. évi tény

2019.évi tény

2020.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2018. évi tény

2019. évi tény

2020. évi eredeti előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1.) Intézményi működési bevételek

2 921

5 208

3 173

1.) Személyi juttatások

12 656

16 791

14 194

2.) Közhatalmi bevételek

36 315

39 143

38 410

2.) Munkaadókat terhelő járuékok és szociális hozzájárulási adó

2 526

3 392

2 606

3.) Dologi kiadások

14 305

26 121

39 220

3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök

57 896

81 864

39 060

4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)

36 633

39 387

41 199

4.) Finanszírozási bevételek

10 882

8 000

48 222

5.) Tartalékból működésre

0

500

Költségvetési műk. bevételei összesen:

108 014

134 215

128 865

6.) Finanszírozási kiadások

1 041

1 281

1 536

7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 100

1 320

772

Költségvetési műk. kiadásai összesen:

68 261

88 292

100 027

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:

108 014

134 215

128 865

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:

68 261

88 292

100 027

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1.) Intézményi felhalmozási bevételek

1 000

73

1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra

245

0

635

2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része

0

0

2.) Beruházás

2 732

1 241

23 064

3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra

0

64 306

26 266

3.) Felújítás

2 893

60 838

8 064

4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része

0

0

4.) Tartalékból felhalmozásra

0

0

23 341

5.) Felhalmozási bevételek

0

0

5.) Kölcsönnyújtás

0

Költségvetési felhalm. bevételei összesen:

1 000

64 379

26 266

6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része

0

0

Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:

5 870

62 079

55 104

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000

64 379

26 266

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 870

62 079

55 104

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

109 014

198 594

155 131

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

74 131

150 371

155 131

6. melléklet

üres cím

6. melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett,

többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sorszám

A többéves kihatással járó feladat megnevezése

Szöveges indoklás

Előirányzatok éves bontásban

Összesen

2020. terv

2021. terv

2022. terv

2023. terv

2024. terv

1.

BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok

A típ.

250

300

280

280

280

1 390

5 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 250.000 Ft

B típ.

2.

EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségben

2018.04.16-2020.04.16.

1 523

1 523

3.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogra és Zalacséb településeken

2018.12.01-2021.03.15.

6 800

119

6 919

Összesen

7 050

1 942

280

280

280

9 832

7. melléklet

üres cím

7. melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten összesített

Előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

170

270

262

170

245

245

300

365

125

700

245

76

3 173

2.

Közhatalmi bevételek

4 071

13

14 500

13

13

50

50

63

17 811

390

12

1 424

38 410

3.

Felhalmozási bevételek

26 266

26 266

4.

Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök

3 254

3 254

3 254

3 254

3 254

3 254

3 254

3 254

3 254

3 258

3 258

3 258

39 060

5.

Finanszírozási bevételek

48 222

48 222

Bevételek összesen

55 717

3 537

18 016

3 437

3 512

3 549

3 604

3 682

47 456

4 348

3 515

4 758

155 131

KIADÁSOK

6.

Személyi juttatások

1 183

1 183

1 183

1 183

1 183

1 183

1 183

1 183

1 183

1 183

1 182

1 182

14 194

7.

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

218

218

217

217

217

217

217

217

217

217

217

217

2 606

8.

Dologi kiadások

3 268

3 268

3 268

3 268

3 268

3 270

3 270

3 268

3 268

3 268

3 268

3 268

39 220

9.

Egyéb működési célú kiadások

3 486

3 486

3 486

3 486

3 486

3 486

3 486

2 852

3 487

3 486

3 486

3 486

41 199

10.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

64

65

64

65

64

65

64

65

64

64

64

64

772

11.

Felhalmozási kiadások

8 064

635

23 064

31 763

12.

Tartalék

23 841

23 841

13.

Finanszírozási kiadások

1 536

1 536

Kiadások összesen

33 596

8 220

16 282

8 219

8 218

8 221

8 220

8 220

31 283

8 218

8 217

8 217

155 131