Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 01. 02

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról

2022.01.02.

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szigliget községben állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szigliget községben élő magyar állampolgárokra, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre és e személyek gyermekeire.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. Ellátási formák

2. § (1) Települési támogatások:

a) újszülöttek támogatása

b) óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonyban állók támogatása

c) fűtési támogatás

d) temetési támogatás

e) ápolási támogatás

f) időskorúak részére évi egyszeri támogatása

g) rendkívüli települési támogatás.

(2) Köztemetés költségeinek megtérítésére adható támogatás.

3. Eljárási rendelkezések

3. § A települési támogatás megállapítása iránti eljárás kezdeményezésére, az eljárás lefolytatására, a jogorvoslati eljárásra a Szt,.,valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

4. § (1) A 2. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmeket a Polgármesternek címezve kell benyújtani, az egyes ellátásoknál szabályozottak figyelembevételével, az arra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A támogatás hivatalból történő kezdeményezésre is megállapítható, különösen

a) nevelési-oktatási, egészségügyi és szociális intézmény,

b) gyámhatóság,

c) természetes személy,

d) a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.

(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely, vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(4) Az élet és testi épség veszélyeztetettsége esetén, hatáskör és illetékesség vizsgálata nélkül, rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, az e rendelet 13. § (7) bekezdésében foglalt összeghatárra figyelemmel.

(5) A hatáskör gyakorlója a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a személyi- és jövedelmi körülmények igazolásán túl felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni helyzetéről-, kiadásairól nyilatkozzék, azokat igazolja. Szükség esetén a körülmények alapos megismeréséhez környezettanulmány készíthető.

(6) A jövedelemmel nem rendelkező, aktív korú személy részéről - az ápolási támogatás kivételével - kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában álláskeresőként szerepel.

(7) Az ellátás kifizetése a jogosult részére a döntést követő 15 napon belül a jogosult bankszámlájára történő utalással, bankszámla hiányában az önkormányzat házipénztárából történő kifizetéssel történik.

(8) A körülmények mérlegelése esetén a jogosult részére elszámolási kötelezettség írható elő, melynek során az ellátás felhasználását, a megállapítás céljához igazodva számlával, vagy egyéb hitelt érdemlő módon köteles bizonyítani.

(9) Az egyes ellátási formák esetében a jogosultság igazolására benyújtani szükséges adatokat és dokumentumokat az adott ellátási formához kapcsolódó melléklet tartalmazza.

5. § A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület hatáskörét az e rendelet 2. §-ában meghatározott támogatások esetében a polgármesterre ruházza át.

II. Fejezet

Ellátási formák

4. Újszülöttek támogatása

7. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre Újszülöttek támogatására települési támogatást állapít meg annak a Szigligeti lakóhellyel rendelkező újszülött vele azonos lakcímen lakó szülőjének, akinek a családban az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 300 000 Ft-ot és az 1. melléklet szerinti kérelem nyomtatványban foglalt adatokat közli és dokumentumokat becsatolja.

(2) A támogatás összege 100.000,- Ft.

(3) Az újszülöttek támogatása a születés anyakönyvezését követő 90 napon belül igényelhető, mely benyújtási határidő elmaradása jogvesztő.

5. Óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonyban állók támogatása

8. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre, iskolakezdési támogatást állapít meg az óvodás, valamint az alap-, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló gyermeknek illetve fiatal felnőttnek, aki:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

f) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot.

(2) A támogatás egy főre jutó összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.

(3) A támogatási kérelmet minden év augusztus 15 – október 25-ig lehet benyújtani, mely benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A támogatás folyósítása évi egy alkalommal bankszámlára utalással, annak hiányában az önkormányzat házipénztárából kifizetéssel történik.

(5) A támogatás természetbeni ellátás formájában történő megállapítása esetén, a tanulással összefüggő kiadások csökkentésére fordítható.

(6) Az óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonyban állók támogatása a rendelet 2. melléklete szerinti kérelem és az abban foglalt adatok közlésével és dokumentumok csatolásával igényelhető.

6. Fűtési támogatás

9. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre fűtési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások fűtéséhez, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120. 000 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 140. 000 Ft-ot.

(2) A fűtési idény kezdete előtt megvásárolt tüzelőről kiállított számla, a következő aktuális fűtési idényben vehető figyelembe, a támogatás megállapításánál.

(3) A támogatás egy naptári évben fűtési idényenként, egy alkalommal, azaz egy évben két alkalommal adható. A fűtési idény január 1-től április 30-ig és szeptember 1-től december 31-ig tart.

(4) A fűtési támogatás mértéke esetenként és háztartásonként a benyújtott számlával megegyező összeg, de legfeljebb 50.000,-Ft.

(5) A fűtési támogatás a rendelet 3. melléklete szerinti kérelem és az abban foglalt adatok közlésével és dokumentumok csatolásával igényelhető.

7. Temetési támogatás

10. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre temetési támogatást állapít meg annak a Szigligeti lakosnak, aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250 000 Ft-ot.

(2) A támogatás összege 50. 000 Ft.

(3) A támogatás legkésőbb a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül igényelhető, mely benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás a rendelet 4. melléklete szerinti kérelem és az abban foglalt adatok közlésével és dokumentumok csatolásával igényelhető.

8. Ápolási támogatás

11. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester ápolási támogatást állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

(2) Az ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 200 000 Ft-ot.

(3) Az ápolási támogatás a rendelet 5. melléklete szerinti kérelem és az abban foglalt adatok közlésével és dokumentumok csatolásával igényelhető.

(4) Az ápolási támogatás egy évre kerül megállapításra.

(5) Az ápolási támogatást a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani.

(6) Az ápolási támogatást utólag minden hónap 5-ig kell kifizetni.

(7) Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-a.

(8) Nem állapítható meg ápolási támogatás, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési, életjáradéki vagy egyéb szerződésben vállalták.

(9) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

b) napi 4 órát meghaladó kereső tevékenységet folytat.

(10) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal.

(11) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyik hónapban a halál bekövetkezik.

(12) Az ápolási támogatásra jogosult köteles az ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelem nyomtatvány adataiban történt változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni.

9. Időskorúak részére évi egyszeri támogatás

12. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester évente egy alkalommal támogatást állapíthat meg a 65. életévüket betöltött Szigliget községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személy részére, amennyiben a kérelmező jövedelme nem haladja meg a 250.000,-Ft/hó összeget.

(2) A támogatás összegét az önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) A támogatási kérelem minden év október 25 – november 25-ig nyújtható be, mely benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) Az időskorúak részére évi egyszeri támogatás a rendelet 6. melléklete szerinti kérelem és az abban foglalt adatok közlésével és dokumentumok csatolásával igényelhető.

10. Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akiknek családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg a 80 000 Ft-ot , egyedülálló személy esetén a 100 000 Ft-ot és

a) akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy

b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2) Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetnek minősülhet különösen:

a) betegséghez

b) halálesethez

c) elemi kár elhárításához

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához

e) iskoláztatáshoz

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, születéshez

g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz

h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez

i) a gyermek hátrányos helyzetéhez

kapcsolódó kiadás.

(3) A rendkívüli települési támogatás a rendelet 7. melléklete szerinti kérelem és az abban foglalt adatok közlésével és dokumentumok csatolásával igényelhető.

(4) A rendkívüli települési támogatás elbírálásáról legkésőbb 10 napon belül intézkedni kell.

(5) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a döntést követően legkésőbb 5 napon belül intézkedni kell.

(6) Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(7) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan, egyéni elbírálás alapján kell megállapítani, mely alkalmanként 1.000 Ft-nál kevesebb nem lehet, és nem lehet több 40.000 Ft-nál.

14. § (1) A hatáskör gyakorlója egyedi mérlegelés alapján a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetnek minősülő körülmény fennállása esetén a Rendkívüli települési támogatást krízishelyzetre tekintettel is megállapíthatja, mely esetében a 13. §-ban rögzített jogosultsági feltételtől és a támogatási összeghatártól legfeljebb 500.000,-Ft összeg erejéig eltérhet.

(2) A kérelmet a krízishelyzet bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani, e rendelet 7. mellékletével, az abban foglalt adatok közlésével és dokumentumok csatolásával.

(3) A Krízishelyzetbe került személy részére nyújtandó rendkívüli települési támogatás megállapításáról és kifizetéséről azonnal intézkedni kell.

(4) A Krízishelyzetbe került személy köteles igazolni azt a tényt, melynek következtében a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezett.

11. Köztemetés költségeinek megtérítésére adható támogatás

15. § (1) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a polgármester mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(2) Amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjának a köztemetés költségeinek megtérítése megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

a) a köztemetés költségeit elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 57 000 Ft -ot, vagy

b) a köztemetés költségeinek 50%-át elengedheti, és kérelemre részletekben fizettetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 114 000 Ft-ot.

16. §1

17. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.