Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.19.)

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 11 - 2022. 05. 28

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.19.)

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről1

2021.12.11.

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. § (1)2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét 5.711.078 E Ft-ban

b) költségvetési kiadásai főösszegét 6.678.764 E Ft-ban

c) finanszírozási kiadásai főösszegét 103.953 E Ft-ban

d) összes hiányát 1.071.639 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)3 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1.071.639 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege: 720.672 E Ft

b) a felhalmozási hiány összege: 350.967 E Ft

(3)4 A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából 720.672 E Ft összegben finanszírozza.

(4)5 A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából 350.967 E Ft összegben finanszírozza.

(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.

(7)6 Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2021. évi összes kiadásainak módosított előirányzata 3.543.021 E Ft, melyből

a) az általános tartalék összege 6.690 E Ft

b) a lakóterületi céltartalék összege 13.690 E Ft

c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege 114.558 E Ft

d) az ingatlanértékesítés és egyéb felhalmozási bevételből képzett tartalék összege 1.336 E Ft

e) a rendkívüli tartalék összege 3.393 E Ft

f) az egyéb célokra képzett tartalék összege 287.159 E Ft

(8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be.

(9)7 Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege 2.417.554 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(10)8 A beruházási kiadások módosított előirányzata 243.370 E Ft, a felújítási kiadások módosított előirányzata 319.535 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze.

(16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. § (1) A 22.000 E Ft általános tartalék (4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) 10.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A városi rendezvényekre előirányzott 5.000 E Ft keret (4. melléklet 9. cím 8. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott 2.000 E Ft, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott 10.000 E Ft előirányzat (4. melléklet 9. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3a)9 Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló 1.690 E Ft tartalék előirányzat, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására rendelkezésre álló 690 E Ft tartalék előirányzat felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közvilágítási hálózatfejlesztésre jóváhagyott 2.000 E Ft (7. melléklet 9. cím 5. alcím) előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon.

(5) Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság által Ózd Város Önkormányzatának adományozott 60.000 E Ft adományt a Képviselő-testület út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejének finanszírozására (8. melléklet 3. alcím) kívánja felhasználni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert

a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,

b) alkalmanként 5.000 E Ft értékhatárig

ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint

bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2021. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.

(3) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásainak szabad előirányzatai terhére 5.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet a munkatervben meghatározott következő ülésen tájékoztatni kell.

(4) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2021. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

(9) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és az ÁFA visszatérítés összege felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:

a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.

b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:

ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,

bb) a várható saját intézményi bevételeket,

bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.

(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7. § A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

8. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.

(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. § (1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.

(2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,

c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet,

d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 14. melléklet,

e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 16. melléklet

szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

ütemezés

Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása (2023-ig szóló szerződés)

728

728

362

Munkaügyi központ átalakítása * (2027-ig szóló szerződés)

1 554

1 554

1 554

1 554

1 554

Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése (határozatlan idejű szerződés)

600

600

600

600

600

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán (határozatlan idejű szerződés)

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

Összesen:

9 582

9 582

9 216

8 854

8 854

* Évente az infláció mértékével emelkedik

13. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

NYITÓ

0

-83 085

-56 070

291 792

215 807

143 322

74 837

-32 648

-147 133

169 245

72 260

-9 725

BEVÉTELEK

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

219 000

219 000

219 000

219 000

219 000

219 000

219 000

219 000

219 000

219 000

219 000

219 086

2 628 086

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3.

Közhatalmi bevételek

3 900

3 000

440 000

16 000

13 000

38 000

10 000

11 500

428 000

13 000

28 000

82 100

1 086 500

4.

Működési bevételek

26 800

26 800

26 800

26 800

26 800

26 800

26 800

26 800

28 800

28 800

28 800

28 610

329 410

5.

Felhalmozási bevételek

111 000

15 000

17 000

17 000

30 000

190 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

638

638

8.

Finanszírozási bevételek

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

25 136

355 136

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

289 700

399 800

725 800

301 800

313 800

330 800

292 800

277 300

695 800

280 800

295 800

385 570

4 589 770

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

142 519

142 519

142 519

142 519

142 519

142 519

142 519

142 519

142 519

142 519

142 519

142 520

1 710 229

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 310

24 310

24 310

24 310

24 310

24 310

24 310

24 310

24 310

24 310

24 310

24 317

291 727

3.

Dologi kiadások

70 930

70 930

70 930

70 930

70 930

70 930

70 930

70 930

70 930

70 930

70 930

70 931

851 161

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 166

9 166

9 166

9 166

9 166

9 166

9 166

9 166

9 166

9 166

9 166

9 174

110 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

125 860

125 860

125 860

125 860

125 860

125 860

125 860

125 860

125 860

125 860

125 860

125 881

1 510 341

6.

Beruházások

1 000

4 000

5 000

2 000

1 637

13 637

7.

Felújítások

5 000

10 500

20 500

20 500

15 500

5 000

5 000

5 000

3 022

90 022

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 153

2 000

2 000

2 000

1 500

12 653

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

372 785

372 785

377 938

377 785

386 285

399 285

400 285

391 785

379 422

377 785

377 785

375 845

4 589 770

ZÁRÓ

-83 085

-56 070

291 792

215 807

143 322

74 837

-32 648

-147 133

169 245

72 260

-9 725

0

14. melléklet

Az Ózd Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás

Kedvezmény

kedvezményezettje

jogcíme

tárgya

összege

(jellege)

a.) Helyi adók, gépjárműadó

(Önkormányzati rendelet alapján)

- vállalkozók

mentességek és

helyi iparűzési adó

- magánszemélyek

egyéb kedvezmények

- vállalkozók

3 800

- magánszemélyek

4 600

építményadó

- vállalkozók

- magánszemélyek

2 000

gépjárműadó

- vállalkozók

- magánszemélyek

Összesen:

10 400

b.) Helyiségek bérleti díja

(Önkormányzati határozat alapján)

- Miskolci Egyetem

mentességek

helyiség bérleti díj

5 076

Összesen:

5 076

Közvetett támogatások mindösszesen:

15 476

15. melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

Adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁS

ÖSSZES KIADÁS

INTÉZMÉNY/FELADAT

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály

400 895

3 902

404 797

Számviteli osztály

65 770

65 770

Iskolai étkeztetés

422 131

2 000

424 131

Startprogram ágazat

0

Ózdi Béke Telepi Óvodák

Óvodai nevelés

226 390

226 390

Óvodai étkeztetés

35 600

1 637

37 237

Ózdi Városközponti Óvodák

Óvodai nevelés

254 965

2 000

256 965

Óvodai étkeztetés

61 038

61 038

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

Óvodai nevelés

167 243

2 000

169 243

Óvodai étkeztetés

30 951

30 951

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Óvodai nevelés

168 554

1 000

169 554

Óvodai étkeztetés

39 679

39 679

MŰKÖDÉSI KIADÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁS

ÖSSZES KIADÁS

INTÉZMÉNY/FELADAT

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

Ózdi Művelődési Intézmények

Művelődési Központ

68 075

4 000

72 075

Városi Könyvtár

42 647

42 647

Ózdi Múzeális Gyűjtemény

47 475

47 475

Civil Ház

16 438

16 438

Egyéb művelődési házak

5 165

5 165

Légópince

200

200

Ózdi Polgármesteri Hivatal

Hivatali igazgatás

283 113

98 887

382 000

Hivatal üzemeltetés

71 400

3 000

74 400

Pályázat keretében foglalkoztatottak

10 894

10 894

Ózd Városi Rendészet

61 000

61 000

Ózd Város Önkormányzata

Államhatalmi és végrehajtó

szervezetek tevékenységei

193 502

67 147

260 649

Önkormányzati vagyonnal való

gazdálkodással kapcsolatos feladatok

39 395

10

23 273

62 678

Közbiztonság

0

Közúti közlekedés

216 122

64 000

280 122

Környezetvédelem

7 985

7 985

Kommunális létesítményekkel

kapcsolatos feladatok

91 500

2 000

2 000

95 500

Város-és községgazdálkodási

egyéb szolgáltatások

13 900

22 000

62 700

162 300

260 900

Egészségügy

40 851

40 851

Szabadidő, sport, kultúra

és vallás

173 700

173 700

MŰKÖDÉSI KIADÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁS

ÖSSZES KIADÁS

INTÉZMÉNY/FELADAT

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

Oktatás

0

Szociális védelem

628 534

173 302

7 500

809 336

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 354 118

795 453

98 887

171 512

169 800

0

4 589 770

BEVÉTELI JOGCÍM

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

ÖSSZES BEVÉTEL

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

600 127

600 127

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

817 152

817 152

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

950 818

155 466

1 106 284

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

75 269

75 269

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ózdi Polgármesteri Hivatal

10 894

10 894

Ózd Város Önkormányzata

10 524

7 836

18 360

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ózd Város Önkormányzata

0

BEVÉTELI JOGCÍM

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

ÖSSZES BEVÉTEL

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMIGAZGATÁSI

Közhatalmi bevételek

Ózd Városi Rendészet

500

500

Ózd Város Önkormányzata

388 681

598 432

98 887

1 086 000

Működési bevételek

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

162 358

18 100

180 458

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3 702

3 702

Ózdi Városközponti Óvodák

4 707

4 707

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

1 699

1 699

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

3 621

3 621

Ózdi Művelődési Intézmények

8 175

3 825

12 000

Ózdi Polgármesteri Hivatal

4 822

400

5 222

Ózd Város Önkormányzata

34 463

83 538

118 001

Felhalmozási bevételek

Ózd Város Önkormányzata

22 000

168 000

190 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Ózd Város Önkormányzata

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)

Ózd Város Önkormányzata

638

638

Előző évi maradvány

igénybevétele

Ózd Város Önkormányzata

288 000

65 336

1 800

355 136

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 354 118

795 453

98 887

171 512

169 800

0

4 589 770

16. melléklet

K I M U T A T Á S az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

I.

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2.

B3. Közhatalmi bevételek

500

500

500

3.

B4. Működési bevételek

215 000

220 000

220 000

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési bevételek össszesen:

215 500

220 500

220 500

5.

B8. Finanszírozási bevételek

a.) Maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

215 500

220 500

220 500

II.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a.) Önkormányzatok működési támogatásai

2 680 000

2 700 000

2 750 000

b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 500

18 500

18 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 698 500

2 718 500

2 768 500

3.

B3. Közhatalmi bevételek

a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó

300 000

300 000

300 000

b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó

900 000

900 000

900 000

c.) Egyéb közhatalmi bevételek

5 000

5 000

5 000

Közhatalmi bevételek összesen:

1 205 000

1 205 000

1 205 000

4.

B4. Működési bevételek

(levonva a tulajdonosi bevételek összege)

37 801

40 000

45 000

5.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről

0

0

0

b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

3 941 301

3 963 500

4 018 500

6.

B8. Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

3 941 301

3 963 500

4 018 500

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 156 801

4 184 000

4 239 000

I.

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K1. Személyi juttatások

1 700 000

1 750 000

1 750 000

2.

K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

263 500

271 250

271 250

3.

K3. Dologi kiadások

670 000

700 000

750 000

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

2 633 500

2 721 250

2 771 250

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 633 500

2 721 250

2 771 250

II.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K1. Személyi juttatások

76 600

76 600

76 600

2.

K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 400

11 400

11 400

3.

K3. Dologi kiadások

200 000

220 000

240 000

4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

110 000

110 000

110 000

5.

K5.Egyéb működési célú kiadások

a.) Elvonások és befizetések

133 600

133 600

133 600

b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

780 000

770 000

770 000

c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

230 000

230 000

230 000

e.) Tartalékok

115 301

44 750

29 750

Egyéb működési célú kiadások összesen:

1 125 301

1 044 750

1 029 750

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

1 523 301

1 462 750

1 467 750

Működési célú finaszírozási kiadások összesen:

0

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 523 301

1 462 750

1 467 750

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 156 801

4 184 000

4 239 000

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2022.

2023.

2023.

I.

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

Felhalmozási célú maradvány

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0

0

0

II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

0

0

0

2.

B3. Közhatalmi bevételek

Építményadóból felhalmozási célra

0

0

0

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

0

3.

B4. Működési bevételekből felhalmozási célú

- tulajdonosi bevételek

80 200

85 000

90 000

Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:

80 200

85 000

90 000

4.

B5. Felhalmozási bevételek

a.) Ingatlanok értékesítése

60 000

60 000

60 000

b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

60 000

60 000

60 000

5.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

638

638

638

b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

60 000

60 000

60 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

60 638

60 638

60 638

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

200 838

205 638

210 638

a.) Maradvány igénybevétele

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

200 838

205 638

210 638

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

200 838

205 638

210 638

I.

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K6. Beruházások

0

0

0

2.

K7. Felújítások

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

0

0

0

II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K6. Beruházások

73 038

77 838

82 838

2.

K7. Felújítások

60 000

60 000

60 000

3.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 100

5 100

5 100

c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)

62 700

62 700

62 700

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

67 800

67 800

67 800

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

200 838

205 638

210 638

4.

Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

200 838

205 638

210 638

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

200 838

205 638

210 638

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 357 639

4 389 638

4 449 638

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 357 639

4 389 638

4 449 638

1

Az önkormányzati rendeletet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (7) bekezdése az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (9) bekezdése az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (9) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (10) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (3a) bekezdését az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

10

Az 1. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. melléklet. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 17. mellékletet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.