Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Hatályos: 2021. 12. 11

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

2021.12.11.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Ózd Város közigazgatási területén talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

2. § A talajterhelési díj befizetést Ózd Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11734121-15350088-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési alszámlája javára kell teljesíteni.

1. Díjmentesség

3. § (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek a részére a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiség nem haladja meg a 30 m3-t és a háztartásában rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy van.

(2) A mentességre való jogosultságot - a tárgyévre vonatkozóan - a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj bevallás benyújtásakor kell igazolni az alábbi dokumentumokkal:

a) rokkantsági ellátást megállapító határozattal, vagy

b) fogyatékossági támogatásáról szóló hatósági határozattal, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalással, szakvéleménnyel.

4. § (1) Mentesül a tárgyévben szolgáltatott 30 m3 vízmennyiség után számított talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a tárgyévet követő év első napján meghatározott öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

(2) A mentességre való jogosultságot - a tárgyévre vonatkozóan - a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj bevallás benyújtásakor kell igazolni, a bevallást megelőző egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolással.

5. § Mentesül 2022. június 30. napjáig a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 azonosító számú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd Városában” elnevezésű projekt keretében megvalósult szennyvíz víziközmű beruházással érintett területen rendelkezik ingatlannal.

2. Adatszolgáltatás

6. § (1) A közüzemi szolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges - a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó - adatszolgáltatást az önkormányzat részére a tárgyévet követő év február 28. napjáig teljesíti.

(2) Az adatszolgáltatás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kibocsátók adatait azonosításra alkalmas módon,

b) a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiséget,

c) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségét,

d) az elszállított folyékony hulladék mennyiségét.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzatának a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.) rendelete.