Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 01

Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2022.01.01.

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Közművelődési alapszolgáltatások

1. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 76. § (3) bekezdés a), d) és e) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtja, nevezetesen:

a) művelődő közösségek létrejöttét elősegíti, működésüket támogatja, fejlődésüket segíti, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosít

b) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeit

c) megteremti az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását.

2. § Az 1. § a) pontja szerinti alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladatának minősül különösen:

a) helyszín biztosítása a művelődő közösségeknek művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésére

b) bemutatkozási lehetőség biztosítása a művelődő közösségek számára

c) évente legalább egy alkalommal fórum szervezése a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

3. § Az 1. § b) pontja szerinti alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen:

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

4. § Az 1. § c) pontja szerinti alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen:

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

5. § Az Önkormányzat közművelődési feladatának tekinti továbbá:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását

b) a környezetkultúra és a községesztétikai kultúra fejlesztését célzó programokat és tevékenységeket

c) a szabadidő kulturális, sport célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását

d) a testvértelepülési és nemzetközi kapcsolatok ápolását

e) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását

f) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat szervezését,

g) hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő tevékenységek támogatását, valamint

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

2. Az önkormányzati közművelődési alapszolgáltatások struktúrája, intézménye, szervezeti keretei

6. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott intézmény útján látja el, továbbá egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas szabadtéri területen.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési-közgyűjteményi intézmény neve és címe: Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 9756 Ikervár, József A. u. 85. (továbbiakban: intézmény).

(3) Az intézmény a hét öt napján napi 8 órában, valamint hetente egy szabadnapon 4 órában tart nyitva. A heti szabadnapon kívül az intézmény nyitvatartási ideje magában foglalja a 16.00-20.00 óra közötti időszakot.

(4) Az intézmény mindenkori nyitvatartási ideje az intézményben kifüggesztésre kerül.

7. § Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy Ikervár Község polgárai folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy a közművelődési programok közzététele megvalósuljon a www.ikrvar.hu honlapon, a helyi újságban, továbbá, hogy az intézmény elektronikus felületein (www.ikervarkultura.hu, Facebookon) plakátokon, önkormányzati hirdető táblán és az intézményi hirdetőtáblákon, valamint szórólapokon, esetenként műsorfüzetben, molinókon is közzé tegye a programokat.

3. Az Önkormányzati közművelődési alapszolgáltatásainak finanszírozása

8. § (1) A közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

(2) A meghatározott közművelődési alapszolgáltatások finanszírozásának forrása az Önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, pályázatokon nyert, vagy egyéb támogatás, valamint a közművelődési intézmény saját bevétele.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának érdekében:

a) biztosítja az intézmény fenntartásához, illetve közművelődési alapszolgáltatások nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

b) biztosítja a közművelődési pályázatok elnyeréséhez szükséges önrészt oly módon, hogy a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározza az erre fordítható összeg nagyságát;

c) támogatja – anyagi lehetőségei függvényében – a helyben működő civil szervezetek közművelődési tevékenységét, az egyéni vagy közösségi közművelődési kezdeményezéseket, illetve a közművelődési feladatokat is ellátó egyéb intézményeket, szervezeteket. A támogatást pályázati úton biztosítja az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott előirányzata terhére.

9. § Hatályát veszti A helyi közművelődésről szóló Ikervár Község Önkormányzata Képviselő -testületének 2/2020 (III.12..) önkormányzati rendelete.

10. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.