Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.01.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőre, a közösségi színtér, közművelődési intézmény fenntartójára és működtetőjére, valamint a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőre.

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai és szervezeti keretei

2. § (1) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások közül a következők ellátásáról gondoskodik:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszín biztosítása,

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység támogatása, feltételeinek biztosítása,

d) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

e) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további feladatának tekinti:

a) a város szellemi-és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését,

b) a helyi kulturális értékek védelmét,

c) a humán információs szolgáltatásokat, a helytörténeti és művelődéstörténeti kutatásokat,

d) a megyei és kistérségi kulturális együttműködést,

e) a város testvérvárosi és nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a meglévők erősítését,

f) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítását,

g) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,

h) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését,

i) a környezetkultúra javítását.

3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban a kizárólagos tulajdonában álló Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) útján látja el közművelődési megállapodás keretében.

(2) A Nonprofit Kft. a közművelődési feladatokat a 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. szám alatti közművelődési intézmény működtetése útján biztosítja.

(3) A (1) bekezdésben megjelölt közművelődési intézmény típusa: művelődési központ.

(4) A közművelődési intézmény működtetésének szakmai feltételeinek biztosításáról a Nonprofit Kft. köteles gondoskodni.

(5) Az Önkormányzat a közösségi színtereket a 3200 Gyöngyös, Fő tér 10. szám, a 3200 Gyöngyös, Göncz Árpád út 4. szám és a 3200 Gyöngyös, Fő tér 9. szám alatti ingatlanok működése útján biztosítja.

(6) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kultv. követelményeinek megfelelően magánszeméllyel, jogi személlyel, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel közművelődési megállapodást köthet.

3. A közművelődési feladatellátás támogatása, finanszírozása

4. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait ellátó szervezeteknek a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében ki kell használniuk a pályázati lehetőségeket.

(2) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő nem önkormányzati fenntartású intézményeket, civil szervezeteket és magánszemélyeket az egyes önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján.

(3) Az Önkormányzat a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek támogatásáról az éves költségvetési rendeletében dönt.

(4) E rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati támogatásban részesülő szervezet köteles minden tárgyév december 1. napjáig az előző tizenkettő hónapról szóló tevékenységéről adatszolgáltatást teljesíteni a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága részére.

5. § Az Önkormányzat jóváhagyja tárgyév március 1-ig a közművelődési feladatokat ellátó Nonprofit Kft. éves munkatervét, melynek része az éves Szolgáltatási Terv.

6. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

a) állami hozzájárulás,

b) központi költségvetési támogatás,

c) pályázati úton elnyert támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot,

d) helyi költségvetési forrás,

e) saját bevétel és

f) a költségvetésen kívüli egyéb forrás

g) Önkormányzat részéről a pályázati önerő biztosítása.

(2) A Nonprofit Kft.-nél ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. A kiemelkedő kulturális teljesítmények elismerése

7. § (1) Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a Gyöngyös város kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti életében kiemelkedő eredményeket elért személyek, közösségek tevékenységek elismerésére, és részükre a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete alapján helyi elismeréseket, kitüntetéseket adományoz.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok érdekében az Önkormányzat

a) köznevelési helyi, térségi és megyei intézménnyel, valamint oktatási intézménnyel,

b) kulturális feladatot ellátó helyi, térségi és megyei civil szervezettel,

c) helyi, térségi és megyei közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, sport, egészségügyi szervezettel, alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,

d) helyi könyvtári és muzeális intézménnyel,

e) városban működő egyházakkal,

f) roma és ruszin nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil szervezettel,

g) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel, valamint

h) országos és területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel együttműködésre törekszik.

5. Záró rendelkezés

8. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A Mátra Művelődési Központban díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

Igénybevevők:

Igénybevétel célja:

Igénybevétel lehetősége:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Roma Kulturális Nap, Ruszin Kulturális Nap

évente egy alkalommal, az intézmény működési rendjéhez igazodva,
előzetes egyeztetés és szerződés alapján

Gyöngyös Városi
Önkormányzat közigazgatási
területén működő köznevelési intézmények

állami ünnepség,
évnyitó-évzáró az intézmény éves művészeti
bemutatója (amennyiben nem bevételes)

évente egy alkalommal, az intézmény működési rendjéhez igazodva, előzetes egyeztetés és szerződés alapján

PRO CIVITATE” kitüntetéssel
rendelkező művészeti együttesek

művészeti bemutatók

évente egy alkalommal, az intézmény működési rendjéhez igazodva,
előzetes egyeztetés és szerződés alapján

A díjmentes szolgáltatás alkalmankénti időtartama maximum 4 óra, illetve a hozzá kapcsolódó próba időtartama maximum 3 óra. A díjmentes szolgáltatás igénybevételének lehetősége másnak nem engedhető át.