Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06 - 2021. 08. 05

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.08.06.

Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6. §. (4) bekezdésében, a 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerinti sorrendben - az önkormányzat képviselőjével előzetesen egyeztetett - következő temetési helyre kell temetni.”

2. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetkezési helyet az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.”

3. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.