Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020(IX.11..)önkormányzati rendelete

SÓSTÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 /2020( IX.11)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásról szóló 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 11 - 2020. 09. 12

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1); 26.§; 32.§ (3); 45.§ (1); 132. § (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális ellátásról szóló 9/2019. (XII.19) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Szoc. rendelet) 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép


(1)  Óvodáztatási támogatás juttatható annak a sóstófalvai állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a község közigazgatási területén élő szülőnek vagy gyámnak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. és aki gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazolja.

2.§

A Szoc. rendelet) 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép


  1. Beiskolázási támogatás nyújtható annak a sóstófalvai állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a község közigazgatási területén élő szülőnek vagy gyámnak, a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására


3.  §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti..