Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17 - 2021. 12. 18

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.17.

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoc. tv)92. § (1) és (2) bekezdés 132. § (4) bekezdése d) pontjában , a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13. § (1) bekezdés 8.és 8a pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.15..)önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményi térítési díj mértéke Óvodai gyermekétkeztetés térítési díja Áfá-val 530 Ft/nap.”

2. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.15..)önkormányzati rendelete

a) 1. § b) és c) pontja,

b) 3. §-a,

c) 4. §-a,

d) 6. § (1)–(3) bekezdése,

e) 7. §-a,

f) 8. §-a.

3. § Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba, és 2021. december 18-án hatályát veszti.