Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17 - 2021. 12. 17

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.17.

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó bizottságot hoz létre.”

2. § A Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A hivatal a jegyző által elkészített SZMSZ szerint működik, amely részletezi a hivatal feladatait és a belső munkamegosztást.

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkció szerinti felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete

a) 17. §-a,

b) 2. melléklete,

c) 3. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba, és 2021. december 18-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Alaptevékenységi besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkció:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és - működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”