Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2015. (XI. 02.)

önkormányzati rendelete

a helyi adókról[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében és a 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról illetékességi területén a következőket rendeli el:


 1. Építményadó


1. §[2] Adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. § és 11/A. §-ai határozzák meg.


2. § (1) Mentes

 1. a Htv. 13.§-ában és 13/A §-ában meghatározottakon kívül a magánszemély a garázs utáni adófizetési kötelezettség alól, ha azt nem üzleti céllal hasznosítja,
 2. az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély a Htv. 52. § 8. és 20. pontjában meghatározott lakás és üdülő után.

(2) Nem kell építményadó bevallást benyújtani azon adótárgy esetében, mely az (1) bekezdés b) pontja alapján mentes.


3. §[3] (1) Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.

(2)[4]


4. §[5] Az adó mértéke:

a) Lakás céljára szolgáló építmény                                                           95,- Ft/m2/év

b) Iroda, üzlet, kereskedelmi egység, kereskedelmi szálláshely 300,- Ft/m2/év.

c) Műhely, üzemcsarnok                                                             150,- Ft/m2/év.

d) Zárt raktár, garázs                                                                              100,- Ft/m2/év.

e) Fedett tároló, és egyéb be nem sorolt építmények                               50,- Ft/m2/év.

f)[6]


 1. Magánszemély kommunális adója


5. § Az adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 24. §-a határozza meg.


6. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

 1. a nem lakás céljára szolgáló építmény
 2. a telek

(2) Mentes a kommunális adója alól a magánszemély tulajdoni hányada/ vagyoni jogi jogosultsága/bérleti joga alapján ráeső adó alól, akinek adókötelezettsége az általa lakott lakásban áll fenn, és a 70. életévét betöltötte. Az adómentesség az életkor betöltését követő év első napjától vehető igénybe.

(3) A katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi CXXVIII. törvény 60. § (9) bekezdése alapján a polgári védelmi szervezetbe beosztott személy az adott évi magánszemélyek kommunális adójának összegéből 5.000,- Ft kedvezményben részesül, feltéve, ha az adóalanynak az adóhatóság felé lejárt adótartozása nem áll fenn. Az adókedvezményre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. napjáig kell írásba igazolni.


7. § Az adó mértéke:

 1. belterületi adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 16.000,- Ft/év
 2. külterületi adótárgyanként: 5.000,- Ft/év


 1. Idegenforgalmi adó


8. § Adókötelezettséget és az adó alanyát a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.


9. § (1) Mentes az adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározottakon kívül a 70. életévét betöltött magánszemély.

(2) A mentességre jogosultság tényét az adóalanynak igazolnia kell az adóbeszedésre kötelezett felé e rendelet 2. melléklete alapján.


10. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke vendégéjszakánként 200,- Ft/fő.


11. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas e rendelet 1. melléklete szerinti nyilvántartást köteles vezetni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a mentességre jogosultakról külön nyilvántartás vezet.


12. § Az évente befolyt idegenforgalmi adó összegét az önkormányzat az idegenforgalom fejlesztésére fordítja.


 1. Helyi iparűzési adó


13. § (1) Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.


14. §[7]


14/A. §[8] Az adó mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.


15. § (1) Mentes az helyi iparűzési adó megfizetése alól a vállalkozó abban az adóévben, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 1 millió Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően mentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha az e tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3) [9]

(4) [10]

(5) [11]

(6)[12]

(7) [13]

(8) [14]

(9)[15]

(10) [16]


15/A. §[17] (1) A Htv. 40/A. § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10 %-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját. A vállalkozó az önkormányzathoz fizetendő adóévi adóját legfeljebb az adóévre fizetendő adó összegéig csökkentheti.

(2) A Htv. 40/A. § (3) bekezdés alapján az adókedvezmény a székhely, illetve telephelyek szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes székhely, illetve telephelyek szerinti önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le.


 1. Anyagi érdekeltség feltételei


16. § (1) Az érdekeltségi célú juttatásból (továbbiakban: beszedési juttatás) az önkormányzati adóhatáskör címzettje, valamint a polgármesteri hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői (továbbiakban: adóügyi köztisztviselő) részesülhetnek, valamennyi, az önkormányzat adóhatósága ügykörébe tartozó adó tekintetében, az adó beszedésének hatékonyabb elősegítésére.

(2) A beszedési juttatás akkor jár, ha az adóbevétel eléri a folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 95 %-át. A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a nem jogerős előírásokat, a visszatérítés összegét figyelmen kívül kell hagyni. A teljesítést a 13/1991 (V.21.) PM rendelet szerint elszámolt zárási összesítő alapján kell megállapítani. A zárási összesítőben szereplő el nem számolt befizetések az adónemenkénti előírás arányában kerülnek megosztásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott folyó évi fizetési kötelezettség 95 %-os teljesítése esetén az önkormányzati adóhatáskör címzettje, és az adóügyi köztisztviselők jogosultak a havi alapilletményük 60 %-ára. A folyó évi fizetési kötelezettség minden 1 %-os növekedése esetén az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselők beszedési juttatását az alapilletmény 10 %-ával kell növelni, maximum a folyó évi fizetési kötelezettség 110 %-áig. Minden 1 %-os adóbevétel növekedés esetén az alapteljesülés esetén fizetendő összeget kell 10 %-kal növelni.

(4) A beszedési juttatásra való jogosultságot az éves zárási munka után értékelni kell. Teljesítésének esetén a zárási összesítő elkészültét követő hónap utolsó napjáig a jutalékot ki kell fizetni.

(5) A beszedési juttatást a teljesítés évében, a munkában töltött idő arányában kell kifizetni azzal, hogy az évi rendes szabadság kivételével csak az egy hónapot meghaladó (egybefüggően ellátott) távollét esetén kell az időarányos levonást alkalmazni. E rendelet alapján távollétnek minősül a betegség, fizetés nélküli szabadság időtartama.

(6) Az elért beszedési juttatást valamely jogosulttól elvonni csak a munkaköri leírásában szereplő kötelezettsége vétkes megszegése esetén indokolt írásbeli határozattal lehet.

(7) Az éves szinten jelentkező feltárt és beszedett adóhiány 20 %-a az adóügyi köztisztviselőket egyenlő arányban illeti meg, amennyiben részt vettek a feladat ellátásában. A feltárási juttatás nem haladhatja meg a köztisztviselő egy havi illetménye kétszeresét.

(8) Az érdekeltségi alap a (3) bekezdésben foglaltak esetében a beszedett adótartozás, a (7) bekezdésben meghatározott esetben a feltárt és beszedett adóhiány. Mindkét esetben kifizetés csak az érdekeltségi alap erejéig történhet.


 1. Záró rendelkezések


17. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 4/1995 (III: 07.) önkormányzati rendelete

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995 (XII. 21.) önkormányzati rendelete

(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2000 (XII.01.) önkormányzati rendelete

(5) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 32/2014 (IX. 24.) önkormányzati rendelete


18. §[18]


B é k é s, 2015. október 29.


              Izsó Gábor s.k.                                                                  Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2015. november 02. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

         Jegyző


[1]

Módosították a 34/2016. (XII. 13.), 39/2017. (XII. 01.), a 27/2019. (XI. 29.), a 19/2020. (IX. 4.) és a 36/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendeletek.

[2]

Módosította a 39/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 39/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 19/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[5]

Beiktatta a 39/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 19/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 36/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[8]

Beiktatta a 36/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[10]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[15]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[17]

Beiktatta a 27/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Mellékletek