Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21 - 2019. 12. 20


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2019. (XII. 20.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletének 329. számú sora törlésre kerül.


A

B

C

D

E


Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

329.

674

Békés

6612

Beépítetlen terület

143


2. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 624. számú sora az alábbiak szerint módosul:


A

B

C

D

E


Napló-

sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

624.             

948

Békés

2348

Fúró utca

2029


3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


             Kálmán Tibor s.k.                                                                   Tárnok Lászlóné s.k.

                polgármester                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2019. december 20. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző