Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16 - 2019. 05. 17

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:Zalacséb Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 120.107 ezer forintban állapítja meg.”

2.


A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  18.440 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                     655 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       22 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                      0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                17.763 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             36.732 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása          39.478 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                             2.938 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                            1.000 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   55 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                   240 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                      9.601 e Ft”

3.


A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    76.482 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 16.930 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            2.656 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     17.482 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   1.108 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             38.306 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              18.837 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               7.243 e Ft

      bb) felújítások                                                                                31.641 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                        245 e Ft

  1. c) kölcsönök                                                                                                                 0 e Ft”

4.


A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

       aa) Útbaigazító, útjelző táblák                                                     95 e Ft

       ab) Urnafal kialakítása                                                             1.270 e Ft

       ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon                             1.001 e Ft

       ad) Parkrendezés, tervezés, Fatemplom alapozás                   1.905 e Ft

       ae) Mikrohullámú sütő, kávéfőző                                                33 e Ft

       af) Akkus fúró-csavarozó és alukoffer                                         60 e Ft

       ag) Világítástechnika                                                                  126 e Ft

       ah) Fűkasza                                                                                 111 e Ft

       ai) Vezeték nélküli mikrofon                                                        60 e Ft

       aj) Kültéri hősugárzó                                                                    56 e Ft

       ak) Pingpongasztal                                                                     190 e Ft

       al) Teniszháló                                                                                60 e Ft

       am) Vezeték nélküli mikrofon                                                   130 e Ft

       an) Sátor                                                                                     342 e Ft

       ap) Sörpad garnitúra                                                                   252 e Ft

       aq) Hang- és világítástechnika Kultúrban                               1.517 e Ft

       ar) Kültéri csőkamera, kábel                                                        37 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési támogatás terhére megvalósuló útfelújítás                                                                                   2.501 e Ft

bb) Kultúr és sportöltöző energetikai korszerűsítése                        28.004 e Ft

bc) Feta út javítás                                                                       635 e Ft

bd) Járda javítás                                                                          501 e Ft.

5.


A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 19.943 eFt hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                                          0 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                            19.943 e Ft

 (2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 19.943 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       9.601 e Ft

      aa) működési célú                                                                         0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                             9.601 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                0 e Ft

      ba) működési célú                                                                         0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                   10.342 e Ft

      ca) működési célú                                                                         0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                           10.342 e Ft”

6.


Az R. 1., 2., 3., 4., 5. és 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és 6. melléklete lép.

7.


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
  Erdei Csaba                                              P. H.                                  Vigh-Tardi Valéria

 polgármester                                                                                               jegyző