Békés Város Polgármesterének 4/2020. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 09 - 2020. 04. 08


BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERE

4/2020. (IV. 8.)

önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                          Kálmán Tibor s.k.                                          Tárnok Lászlóné s.k.

                             polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. április hó 8. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

      jegyző1. melléklet a 4/2020. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez


HELYBEN BIZTOSÍTHATÓ KÖZFELADATOK KÖRÉBEN ELLÁTANDÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK JEGYZÉKEKormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése


011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás


013320

Köztemető-fenntartás és - működtetés


013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások


013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások


021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés


022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése


031030

Közterület rendjének fenntartása


032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek


041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása


041140

Területfejlesztés igazgatása


041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás


041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


041236

Országos közfoglalkoztatási program


041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások


042220

Erdőgazdálkodás


042360

Halászat, haltenyésztés


043610

Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása


044210

Feldolgozóipar igazgatása és támogatása


045120

Út, autópálya építése


045130

Híd, alagút építése


045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás


045160

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása


045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása


045220

Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi létesítmények)


046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek


046030

Egyéb távközlés


047120

Piac üzemeltetése


047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek


047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek


051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása


051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása


052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése


054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása


056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása


061020

Lakóépület építése


062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk


063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése


064010

Közvilágítás


066010

Zöldterület- kezelés


066020

Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások


072111

Háziorvosi alapellátás


072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás


072311

Fogorvosi alapellátás


074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás


074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás


074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei


081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása


081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása


081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása


081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás


081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés


082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység


082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


083020

Könyvkiadás


083030

Egyéb kiadói tevékenység


084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatása fejlesztése, működtetése


086030

Nemzetközi kulturális együttműködés


086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás


091110


Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai


096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások


106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése


106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások


107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás


107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok


107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok