Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Füzesabony Város településképének védelméről

Hatályos: 2021. 12. 18

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Füzesabony Város településképének védelméről

2021.12.18.

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201..évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja Füzesabony város sajátos településképének, jellegzetes arculatának megőrzése, védelme és alakítása érdekében a helyi épített és természeti örökség meghatározása, a védetté nyilvánítás és védelem megszüntetés szabályozása, a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények megállapítása és a településkép - érvényesítési eszközök szabályozása.

2. A helyi védelem szabályai

2. § (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti, képzőművészeti és természeti értékeket helyi védelem alá helyezi.

(2) A helyi értékvédelem feladata a helyi védelmet igénylő építészeti örökség meghatározása, dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, és a lakossággal történő megismertetése.

(3) E rendelet alapján helyi védett értéknek minősül minden olyan, magasabb szintű jogszabály által nem védett műalkotás, épület vagy természeti érték, amely e rendeletben felsorolásra került.

(4) Amennyiben helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján védelemre kerül, azt az értéket jelen rendeletből törölni kell.

(5) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.

(6) A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni települési főépítész véleményét.

(7) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy természetes személy, javaslatot tehet, melyet a jegyzőnél kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a javasolt vagy érintett érték megnevezése,

b) a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi szám),

c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak képviselőjének megnevezése, elérhetősége,

d) a javasolt vagy érintett érték helyszínrajza, fotódokumentációja, leírása.

e) a védelem fajtája,

f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat indoklása.

(8) A védetté nyilvánított helyi értékek listáját e rendelet tartalmazza.

(9) A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása tartalmazza a védetté nyilvánított helyi érték

a) megnevezését

b) pontos helyét (utcanév, házszám, helyrajzi szám)

c) rövid leírását

d) a védelem módját

(10) Adatvédelmi okokból a védetté nyilvánított helyi értékről vezetett nyilvántartás adatai nem nyilvánosak.

(11) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi érték

a) megsemmisül,

b) életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul magas költséggel járna, illetve növényegészségügyi szempontból állapota visszafordíthatatlanul károsodik,

c) a védelem alapját képező értékei helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,

d) magasabb rendű jogszabály által védettséget (műemléki) kap.

(12) A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő dokumentáció, amely tartalmazza:

a) az érintett elem helyszínrajzát,

b) épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, metszetek, homlokzatok, műszaki leírás), tájérték esetén a természeti tényező ismertetését

c) fotódokumentációt,

d) amennyiben szükséges - épület, vagy építmény esetén tartószerkezeti tervezési területen jogosultsággal rendelkező szakvéleményt.

(13) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(14) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet

(15) A településképi rendeletet és a Településképi Arculati Kézikönyvet az önkormányzat évente felülvizsgálja.

3. § (1) A helyi területi védelem a helyi kialakult, meghatározó, értékes településképet és egyes településrészt meghatározó, közterületekkel meghatározott településrészre terjedhet ki.

(2) A helyi területi védelem jegyzéke:
Belterületen:
- 1. sz. helyi értékvédelmi terület - Szent János Római Katolikus Templom védett műemléki környezetét körülvevő helyi értékvédelmi terület.
A terület helyrajzi számai a következők: (a vastagon kiemelt számok a Római Katolikus Templom, illetve Nepomuki Szent János Szobrának védett műemléki környezetét jelölik):
2204/4,5,6,10, 2244/1, 2245/2, 2246, 2245/1, 2244/2, 2239, 2235, 2233, 2232/3, 2231, (2242 – a Rákóczi utca egy része), 1746, 1748, 1749, 1750, 1779, 1781, 1782, 1783, 1786, 1784, 1785,1787, 1788, 1791, 1792, 1793,1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1,2, 1800, (1801 – Kárpát utca egy része), 1535/3, 1542/15, 1541, 1540, 1539, 1537, 1535/5, 1535/4, 1533, 1532, 1531, 1530,1529, 1528, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1517, 1516, 1515, 1514, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486,1487, 1856, 1857, 1858, 1859, (1862 – Mezőtárkányi út egy része), 1488, 1493, 1494, 1495, 1496,1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1859, 1858, 1857, 1856,(1854/2 – Szent János tér), 2775/1,2, 2774, 1935, 1936, 1937, 1934/2, 1933/1,2, 1932, 1931,1930/1,2, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, (2782/2 – Csaba utca), (1818/2 –Csincsa-patak), 1920/1,2, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1910/1,2, 1911/1,2, 1912/1,2,1913/1,2, (1938 - Szent János tér), (1804 - Mátyás király utca egy része), (2009 – Csillag utca),(1999 – Zrínyi utca), 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005, 2006, 2007, 2008, 1961, 1962, 1963/1,2,1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 ,1971/1,2, 1977, 1978/1,2, 1979, 1980, (1981 – árok),1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1939, 1940,1941/2,7,4,5,6, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, (1942 - Templom utca), 1807, 1808, 1809, 1810/1,2, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, (1818/1 –Csincsa-patak), 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1837, 1836, 1835, 1824, 1833, 1834, 1843, 1844, 1832, 1831, 1830, 1829, 1825/1,2, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849,1850, 1851, 1852, 1853.
Külterület vonatkozásában:
- 2. sz. helyi értékvédelmi terület - Pusztaszikszó elnevezésű terület A terület helyrajzi számai a következők: 0339/22/8/28/27/2/24/10/14/21/20/9/25/3/25/4/5/12/15/14/13/30/29/26/18
- 3. sz. helyi értékvédelmi terület - Csörsz-árok Helyrajzi számai: Belterületen: 2897/2 Külterületen: 0179, 0167

4. § (1) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó

a) építményre, építményrészletre

b) szoborra, képzőművészeti alkotásra terjedhet ki.

c) táj- és kertépítészeti alkotásra,

(2)1 A helyi egyedi védelem jegyzéke:

a) "Múzeum" épülete Mátyás király út 27. sz. 1522-hrsz

b) "Tornyos Iskola” Szihalmi u. 34. sz. 1226/1-hrsz

c) Feszület szobor a Kossuth út -Csillag út elágazásánál

d) Feszület szobor a Mátyás király úton

e) Nepomuki Szent János szobor a templomkertben

f) Szent Vendel szobor a Kerecsendi út végén

g) Az északi városrész temetőjében lévő kőkereszt

h) A déli városrész temetőjében lévő kőkereszt

i) Templomkertben lévő Medgy János emlékmű

j)2 Füzesabony Mátyás király út 73. 1791. hrsz.

5. § (1) A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, ő köteles az érték jó karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén a jelen rendeletben foglalt előírásokat és a vonatkozó egyéb jogszabályokat be kell tartani.

(2) A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás, helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésnek feltétele a rendeltetésszerű használat.

(3) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a használóban történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül köteles írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati támogatás nem adható.

3. A településképi szempontból meghatározó területek

6. § Településképi szempontból meghatározó terület nem kerül lehatárolásra, a településen a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) építészeti ajánlásai vehetők figyelembe.

4. A településképi követelmények meghatározása

7. § (1) A település teljes igazgatási területén a TAK- ban meghatározott építészeti ajánlásokat lehet alkalmazni

(2) A település teljes igazgatási területén a telepítés módját a kialakult állapothoz, a környezethez illeszkedően kell meghatározni, a TAK építészeti ajánlásait lehet figyelembe venni.

(3) E rendelet közterület alakítási terv készítésére kötelező előírást nem állapít meg.

(4) A lakó funkciójú épületek elhelyezésére alkalmas építési övezetekben lakóépületeken hullámpala, műanyag hullámlemez nem alkalmazható.

(5) Lakóépületek csak magastetővel építhetők.

(6) A település teljes közigazgatási területén az 1143/2014. EU rendelet, a 269/2007. (X.18.) Korm. rendeletés a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletben szereplő növények nem telepíthetők.

(7) A település teljes közigazgatási területén az 1. mellékletben szereplő növények telepítését kell előnyben részesíteni.

8. § E rendeletben településképi szempontból meghatározó terület nem került bevezetésre.

9. § (1) Helyi védett épület esetén:

a) a fő rendeltetést tartalmazó épület megtartandó és eredeti állapotában helyreállítandó,

b) a homlokzat, tetőidom nem változtatható,

c) a közterület felől látható homlokzatokon műanyag nyílászáró nem alkalmazható,

d) a közterület felőli tetőn tetőablak nem alkalmazható

e) az épületek homlokzatának felületképzése vakolt, pasztell színezésű lehet,

f) a tetőfedés színe a földszínek valamelyike lehet,

g) helyi védett épület jó karban fenntartandó

(2) Helyi védett műalkotás esetén a fő rendeltetés helyben tartandó és eredeti állapotában helyreállítandó, jó karban fenntartandó

(3) Helyi védett természeti érték esetén:

a) A védett természeti érték megtartandó, környezetének élőhelye megőrzendő.

b) A védett értéket károsítani tilos.

c) A védett természeti érték vonatkozásában kutatási tevékenység csak természetvédelem érdekében lehet.

d) A védett természeti érték védőövezetének sértetlenségét biztosítani kell.

e) Védett természeti érték területen építeni a környezetért felelős szervek engedélyével lehet.

10. § (1) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes igazgatási területe alkalmas.

(2) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő oszlopsoron vezethető.

(3) A település ellátásához szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomás-szabályozó stb.) takartan, közterületen látványában illeszkedő megjelenéssel helyezendő el.

(4) Természetvédelemmel érintett területen kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén épülhet, lehetőség szerint az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.

11. § (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket (cég és címtáblákat és üzlet feliratokat) úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatokhoz úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

(2) Tetőfelületen, előkertben cégér nem helyezhető el.

(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az üzletkirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.

(4) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.

(5) Természetvédelemmel érintett területen reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el.

12. § (1) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket terepszint alatti, illetve légkábeles formában szabad létesíteni. A több, különböző szolgáltató légvezetékei lehetőleg közös oszlopon létesítendők.

(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára telepíthetők. A tervezett elektromos transzformátorok, trafóházak az utcaképre tekintettel telepíthetők.

5. Településkép-érvényesítési eszközök

13. § (1) A településképi követelményekről a főépítész az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre, településképi konzultációt biztosíthat.

(2) Településképi konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező:

a) Helyi védett, vagy helyi meghatározó épület esetében.

(3) A településképi konzultáció során a főépítész javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira.

(4) A településképi konzultáció díjmentes.

14. § Településkép véleményezési eljárás a településképi konzultáció alapján kerülhet alkalmazásra.

15. § E rendeletben településkép bejelentési eljárás nem kerül bevezetésre.

16. § E rendeletben településképi kötelezés nem kerül bevezetésre.

17. § (1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a jó karbantartást meghaladó munkálatokhoz évente meghatározott keretösszeg erejéig támogatást adhat

(2) Az önkormányzat a támogatás feltételeit külön rendeletben meghatározhatja.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) A rendelet 2018. február 16. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti: 30/2008. (XI.26.) rendelet 30. § (3) (4) (5) bekezdései

1

A rendelet szövegét a 4/2018 (IV.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.04-től

2

A 4. § (2) bekezdés j) pontját a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.