Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2014. 05. 01 - 2014. 06. 29

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014. (III. 28.)

önkormányzati rendelete


A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §    A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma2. §    (1) Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város teljes belterületén, Rosszerdőn, a VIII. kerületben, Csatárkertben, valamint Dánfokon települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosítja.

(2)     A közszolgáltatást csak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Htv.) 33.§-ában meghatározott eljárásrend alapján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(3)     Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató kiválasztására nem kerül sor.3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


3. §    (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

(2)     A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.

(3)     A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


4. §    (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.

(4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon 7.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(5) A közszolgáltatásért a használó köteles a Szolgáltatóval szerződést kötni a és a közszolgáltató által által meghatározott díjat megfizetni.


5. §    (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított gyűjtőszigetek, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére.

(2)     Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató hirdetményben megjelöl.6. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján külön megállapodás alapján havonta, egyébként negyedévente köteles megfizetni.

(2) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatóval létrejött szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki.5. A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei7. §    (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

a)  a felek megnevezése,

b)  a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c)  a teljesítés helye,

d)  a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,

e)  az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,

f)   a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g)  a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,

h)  a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,

i)   a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

j)   a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

k)  az irányadó jogszabályok meghatározása,

l) a hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

m) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

(3)     A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.8. §    (1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni,

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni

(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


9. §    (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek. Alkalmazható, szabvány szerinti edények:

a)  80 liter űrtartalmú edény,

b)  110 – 120 liter űrtartalmú edény,

c)  240 liter űrtartalmú edény,

d)  1100 liter űrtartalmú edény,

e)  80 liter űrtartalmú zsák.

(2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása 80, 110-120, 240 és 1100 literes edényből, valamint 80 literes - a szolgáltató emblémájával ellátott - zsákból történik.

(3) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az átvett gyűjtőedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra rendszeresített, a szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban jogosult elszállíttatni.10. § (1) A gyűjtőedényzetet az igénybevevők – választásuk szerint – maguk szerezhetik be, vagy bérelhetik a szolgáltatótól.

(2)A 240 vagy 1100 literes konténeres hulladékgyűjtést a többlakásos épületek (társasházak) és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai vehetik igénybe tetszés szerint számban, illetve elosztásban. Két vagy több lakótömb, társasház, nem lakás célú helyiség együttesen is használhat ilyen gyűjtőedényeket. Az egyedül vagy együttesen gyűjtőedényt használók a lakótömb, lépcsőház, vagy helyiség pontos megjelölését (utca, házszám, lépcsőház stb.) kötelesek az edényen feltüntetni.

(3) A szolgáltató által biztosított gyűjtőedényzet bérleti költsége a szolgáltatási díjba nem számít bele, azt a szolgáltató negyedévente külön tételként számlázza.

(4) A (2) és (3) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtési módok esetében a tulajdonosok a szolgáltatónál egy naptári évre előre – aláírásukkal ellátott megrendelés formájában – bejelenthetik, hogy milyen edényzetet használva, milyen gyakoriságú ürítést kívánnak igénybe venni. A szolgáltató az ennek megfelelően jól megkülönböztető jelzéssel és színnel ellátott öntapadós címkét bocsát a megrendelő rendelkezésére, aki azt gyűjtőedényén, jól látható módon elhelyezi.

(5) A rendszeresített, emblémával ellátott műanyag hulladékgyűjtő zsákok vételára magában foglalja a szolgáltatói díjat is.


7. Záró rendelkezések


11. § E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.B é k é s, 2014. március 27.

              Izsó Gábor                                                                       Tárnok Lászlóné

            polgármester                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. március 28. napján

Tárnok Lászlóné

      jegyző