Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság fenntartásáról

Hatályos: 2014. 05. 01 - 2014. 06. 30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014.  (III. 28.)

önkormányzati rendelete

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén lévő lakások használóira, az ugyanitt lévő nem lakás céljára szolgáló építmények, beépítetlen ingatlanok használóira, a város területén közlekedőkre, illetve a közterületeket bármilyen jogcímen igénybe vevőkre, tekintet nélkül arra, hogy magán- vagy jogi személyekről van-e szó,  továbbá az önkormányzatra és intézményeire is.


2. Értelmező rendelkezések2. § (1) A 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában megjelölteken kívüli ingatlanokhoz csatlakozó közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni, a (4) bekezdésben foglalt közterületek kivételével.

(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott csatlakozó közterületen az ingatlan falától, illetve határvonalától kiindulva a mellette húzódó járdát, a járda melletti zöldterületet, a vízlevezető árkot, valamint a városi útnak az út középvonala és az ingatlan oldalhatáraiból kiinduló képzeletbeli merőlegesek által behatárolt felületét kell érteni. Tömbtelken egyedül álló épületek esetében a csat­lakozó területen az épület gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület értendő.

(3) Azokon a helyeken, ahol a gyalogos közlekedésre szánt útterület a közúti közlekedést szolgáló útterülettől felismerhetően nincs elkülönítve vagy gyalogjárda nincs kiépítve, ott az érintett ingatlanok mentén az épülettől vagy a határvonaltól számított 1,5 méter széles területsávot kell gyalogjárdának (gyalogútnak) tekinteni.

(4) A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezi az alábbi belterületi utak, terek tisztán tartása:

 1. állami közutak belterületi átvezető szakaszai
 2. önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak.3. Az önkormányzat köztisztasági feladatai3. § (1) Az önkormányzat köztisztasági feladatait a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft útján           látja el.

(2) Az önkormányzat köztisztasági feladatait különösen

 1. a településen átvezető állami tulajdonú útvonalak (a 470. számú főút, a 4644 és a 4238 mellékutak) lakott területen átvezető szakasza, közcélú zöldterületek (parkok), a jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott egyéb zöldterületek, a terek, a sétányok, az ezek mellett húzódó járda, árok, lefolyó és a hozzájuk tartozó út, utca középvonaláig terjedő terület tisztán tartása;
 2. az önkormányzat intézményeit körülvevő közterületek tisztán tartása;
 3. a városi utak téli síkosságmentesítése, hótól való letisztítása;
 4. hulladékgyűjtő edények kihelyezése és rendszeres ürítése, környezetük tisztán tartása;
 5. inerthulladék-lerakóhely kialakítása, hulladék ártalmatlanító vagy hasznosító berendezések létesítése;
 6. háztartási szilárd hulladék intézményes elszállításáról való gondoskodás;
 7. e rendelet 1. melléklete szerinti csatornák, gerinccsatornák, a belterületi fő vízgyűjtő és levezető árkok, a zárt csapadékcsatornák, továbbá az utak alatti átereszek rendszeres tisztítása, a 8. § (3) be­kezdésében foglalt egyéb kapcsolódó feladatok;
 8. a város polgárai által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap elszállítása;
 9. a közterületen elhullott állatok elszállítása,
 10. rendeletben foglalt előírások következetes betartása és betartatása, a rendeletben foglaltak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.4. A  közterületek tisztán tartása ás rendje4. § (1) A város  közigazgatási területén tilos a közterületnek szeméttel vagy hulladékkal való bárminemű beszennyezése. Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.

(2) Állati hullát vagy egyéb olyan szerves, illetve szervetlen anyagot, amely a lakosság vagy állatainak egészségét veszélyeztetheti, engedély nélkül sem magán-, sem közterületen elhelyezni, illetve otthagyni nem szabad.

(3) A közterületen elhullott állatot a bejelentést követő három órán belül a bejelentést átvevő az elszállíttatásról -- a gyepmester által -- gondoskodni köteles. A bejelentő maga is elszállíttathatja az állati eredetű hullát a hulladéklerakó telepre (Békés - Gyepmesteri telep - Krisztinazug).

(4) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot a közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni tilos.5. A járdák tisztán tartása5. § (1) A 2. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt járdát az ingatlanhasználó köteles állandó jelleggel a hulladékoktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen tartani. A sarokingatlanok, vagy minden oldalról közterülettel határolt ingatlanok használói a velük határos minden járdaszakasz tisztán tartására kötelesek.

(2) A kötelezetteknek a járda melletti folyókák és csatornanyílások lefolyóit meg kell tisztítani a lefolyást akadályozó anyagoktól.

(3)     Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a kötelezetteknek gondoskodniuk kell a járdaszakaszuk hótól való letisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel, legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán -- az időjárástól és a kötelezett személyi körülményeitől függően --  legalább még egyszer meg kell ismételniük.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez elsősorban homok, fűrészpor, használható. Erre a célra visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható.


6. A zöldterület karbantartása6.§ (1) Járdaszegély vagy az ingatlan határvonala és a csapadékvíz elvezető árok -- ennek hiányában az úttest széle -- közötti zöldterületet az ingatlan használója köteles állandó jelleggel úgy gondozni, hogy ott a talaj elegyengetett és gazmentes, esztétikus állapotban legyen tartva.

(2) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlanán, illetve az (1) bekezdés szerinti közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát.

(3) Ingatlan használója gondoskodik az (1) bekezdés szerinti közterületen lévő gyümölcsfa növényvédelméről.

(4) A kötelezett a zöldterületet füvesítheti. Füvesítés esetén a füvet rendszeresen nyírni köteles úgy, hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg.

(5) A zöldterületen haszonnövényeket termeszteni tilos.7. A csapadékvíz elvezetése7. §  Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról, hogy épülete tetőzetéről az esővíz a járdára ne csurogjon.8. § (1) A használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek kivételével, továbbá a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a zöldterület felől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad lefolyását.

(3)     A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles gondoskodni.8. A városi utak tisztán tartása9. § (1) Az ingatlan használója köteles az ingatlana mellett húzódó városi közút felületét tisztán tartani az úttest középvonaláig a 3. § (2) bekezdésében meghatározott területen kívül.

(2) A közút tisztán tartásán, annak rendszeres -- de legalább hetenkénti -- leseprését, földút esetén a keréknyomok, kisebb kátyúk elegyengetését (oly módon, hogy ott a csapadékvíz össze ne gyűlhessen) kell érteni.

(3) A 2. § (4) bekezdésben megjelölt városi közutak, továbbá az állami közutak átkelési szakaszának tisztítása és síkosság elleni védelme önkormányzati feladat.10. § (1) A közterületen bármikor csak olyan módon szabad szállítani anyagot, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a rakománytól a közterület beszennyeződne, a szennyeződés előidézője azt azonnal eltávolítani, illetve a további szennyeződést megakadályozni köteles.

(2) Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakodása esetén keletkező szennyeződést annak előidézője köteles közvetlenül a fel- vagy lerakodás elvégzése után eltakarítani.
9. Köztisztasági szabályok11. § (1) Az összetétele miatt háztartási hulladéknak nem minősülő szilárd hulladékot a háztartási szemét gyűjtésére szolgáló tartályba helyezni tilos.

(2) Gyűjtőedénybe bármiféle göngyöleget csak tömörített vagy darabolt állapotban szabad elhelyezni.


12. § (1) Háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat a közterületen elhelyezni, vagy a háztartási és egyéb szemetet a konténerbe berakni csak úgy szabad, hogy azok környezetét szennyeződés ne érhesse. Hulladékot az erre szolgáló tartályok mellé helyezni tilos.

(2) A közterületi hulladékgyűjtő kukákat a használó kívül és belül rendszeresen tisztítani köteles. Olyan hulladékgyűjtőt, amely kilyukadt és a környezetet emiatt szennyeződés érheti, használni tilos.10. A közterületi hulladékgyűjtők13. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a település forgalmasabb útvonalai, terei mentén, a piac, a üzletek, az intézmények, a szórakozóhelyek környékén a városképbe illő hulladékgyűjtő edények legyenek elhelyezve.

(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról az intézményes szemétszállítást végzővel, vagy egyéb szervezettel, vállalkozással kötött szerződés révén a Kommunális és Szolgáltató Kft gondoskodik.

(3) A közterületi hulladékgyűjtők kiborítása, megrongálása, szándékos beszennyezése, illetve azokból a hulladékok kiszedése (guberálás) tilos.

(4) A közterületi hulladékgyűjtőket háztartási vagy közületi szilárd hulladék gyűjtésére használni tilos.11. A hulladék lerakása14. § (1) Az összegyűjtött és elszállított háztartási és egyéb, valamint közületi szilárd hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező szilárdhulladék-lerakó telepen lehet elhelyezni.

(2) Építési, bontási törmeléket kizárólag az inert hulladéklerakó telepen lehet elhelyezni.
12. A közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok15. § (1) Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.

(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról a közszolgáltató gondoskodik.

(3) A közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, a rendelet 1. mellékletében foglalt közterületek kivételével.
13. Záró rendelkezések


16. § E rendelet 2014. május 1.  napján lép hatályba.


17. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormánnyzata Képviselő-testületének 16/2002. (V. 31.) 16/2004. (IV. 30.), 19/2006. (V. 26.), 37/2006. (XII. 1.), 48/2006. (XII. 15.), 31/2007.(VI. 29.), 48/2007. (XI. 1.), 58/2009. (XII. 18.), 8/2010. (II. 26.), 16/2012. (V. 25.), 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete.


B é k é s, 2014. március 27.
              Izsó Gábor                                                                       Tárnok Lászlóné

            polgármester                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. március 28. napján
Tárnok Lászlóné

      jegyző1. melléklet a 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethezA képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezik az alábbi csapadékvízgyűjtők tisztán tartása:


 1. valamennyi zárt csapadékvíz-elvezető csatorna,
 2. Fekete-Körös holtág
 3. Keserű sori gerinccsatorna
 4. Bánvégi, Décseri-kerti, Kastély-zugi csatornák
 5. Vári, Dózsa, Árok utcai gerinccsatornák
 6. Epreskerti főgyűjtő csatornák
 7. Kecskeméti utcai gerinccsatorna
 8. Szarvasi úti csatorna
 9. Puskaporos csatorna
 10. Malomasszonykerti agyagárok
 11. Vica csatorna
 12. a parkokat, a tereket és egyéb olyan közterületeket szegélyező árkok, melyeknek nincs a rendelet értelmében vett csatlakozó ingatlanuk.

2. melléklet a 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethezA képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezi az alábbi zöldterületek rendelet szerinti gondozása:


 1. Erzsébet liget
 2. Május 1 park
 3. Ady lakótelep
 4. Vásárszél utcai lakótelep
 5. Kossuth utcai lakótelep
 6.  Veres Péter tér
 7.    Fáy utca
 8. Szarvasi úti lakótelep
 9. Széchenyi tér