Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2021. 12. 17- 2022. 04. 28

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

2021.12.17.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamit a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A jelen rendelet hatálya Budakeszi Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

(3)1 A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése során személyes adatokat tartalmazó mozgókép felvételek kerülnek rögzítésre. Hangrögzítésre nem kerül sor. Egyaránt megvalósul élőképes megfigyelés és a felvételek rögzítése is.

2. §2 (1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság és a Budakeszire látogatók biztonságérzetének növelése és a jogsértések visszaszorítása, valamint a térfigyelő kamerarendszer által megfigyelt területen található önkormányzati vagyon megóvása, felügyelete céljából Budakeszi Város területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A rögzített felvételek felhasználására a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (6) és (6a) bekezdéseiben meghatározott célokból kerül sor.

(3) A rögzített felvételek felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30 napig kerülnek tárolásra. Ha pedig a felvételt az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbítani szükséges az eljárás lefolytatására jogosult más szervnek vagy hatóságnak, akkor ezzel egyidejűleg sor kerül a felvétel törlésére.

3. §3 Az Önkormányzat a közterületi felügyeleti rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közterület-felügyeletét bízza meg, amely a megvalósuló személyesadat-kezelés tekintetében adatkezelőnek minősül.

4. §4 (1) A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak, valamint a mindenkor hatályos Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint jogosult.

(2) Az adatkezelés a Budakörnyéki Közterület-felügyelet által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, ami a jelen esetben konkrétan a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, így az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

5. §5 Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a közterületi képfelvevők, egyéb rendszerelemek helyét, számát és az egyes képfelvevők megfigyelési tartományait.

6. §6

7. § E rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

KÖZTERÜLETI KÉPFELVEVŐK, EGYÉB RENDSZERELEMEK SZÁMA, HELYE ÉS AZ EGYES KÉPFELVEVŐK MEGFIGYELÉSI TARTOMÁNYAI

Képfelvevő, rendszerelem elnevezése, helye

Kamera, beren-dezés
szám

Megfigyelési tartomány, kamera állása

1.

Himnusz szobor”
Fő utca 1608 hrsz-ú ingatlannal szemben

2

1. kamera: a Szarvas tér (Himnusz szobor) területe.
2. kamera: a Fő utca- Mezei Mária utca útkereszteződés, autóbuszmegállók, kijelölt gyalogos átkelőhely területe (a Mezei Mária utca irányába).

2.

Fő téri közpark”
Fő tér, közpark
1811/2 hrsz-ú ingatlan

3

1. kamera: közpark - szökőkút, pihenőhely és gyalogos sétány területe (a Fő tér irányába).
2. kamera: közpark - játszótér és gyalogos sétány területe (az Erkel utca irányába).
3. kamera: közpark - szobrok, pihenőhely és gyalogos sétány területe (az Erkel utca irányába).

3.

Erkel Ferenc Művelődési Központ”
Fő utca 108.

2

1. kamera: a Fő utca utca- Kossuth utca útkereszteződés, kijelölt gyalogos átkelőhelyek területe (a Temető utca irányába).
2. kamera: a Fő utca autóbuszmegállók területe (az Erkel utca irányába).

4.

Erkel Ferenc Művelődési Központ (közösségi tér)”
Fő utca 108.

3

1. kamera: a közösségi tér területe, Fő utca felőli bejárat és elárusító pavilonok (a Fő utca irányába).
2. kamera: a közösségi tér területe, szabadtéri mozi vetítőfelület, autó-parkoló, elárusító pavilonok (a Kossuth utca irányába).
3. kamera: a közösségi tér területe, elárusító pavilonok (az Erkel utca irányába).

5.

I. világháborús emlékmű”
Fő utca 154. a 915/2 hrsz-ú ingatlan előtt

1

A Fő utca és a Temető utcai útkereszteződés,
a közút és kijelölt gyalogos átkelőhelyek területe (a Temető utca irányába).

6.

Polgármesteri Hivatal”
Fő utca 179.

2

1. kamera: a Fő utca területe (az Erdő utca irányába).
2. kamera: a városháza/orvosi rendelő előtti parkoló területe.

7.

Római katolikus templom és romkert”
Fő utca 192.

4

1. kamera: a plébánia bejárata és az előtte lévő gyalogosjárda területe (a Rózsa köz irányába).
2. kamera: a templom oldalsó bejárata és
a kapcsolódó gyalogosjárda, továbbá a romkert területe (az Erdő utca irányába).
3. kamera: a templom főbejárata és az előtte lévő gyalogosjárda (a Rózsa köz irányába).
4. kamera: a templom előtti parkoló és környékének területei (az Erdő utca irányába).

8.

Domonkos nővérek rendháza”
Fő utca 192/b.

1

A Domonkos nővérek rendháza előtti közút és gyalogosjárda területe (a Fő utca irányába).

9.

Budakeszi Rendőrőrs és Okmányiroda”
Dózsa György
tér 25.

2

1. kamera: a Dózsa György téri autóbusz végállomás, piac és gyalogosjárdák területe
(a Fő utca irányába.)
2. kamera: a Dózsa György tér (Okmányirodá-nál lévő) kijelölt gyalogos átkelőhely, a Hosszúréti árok felett átvezető kishidak és közút, továbbá gyalogosjárdák területe (a Fő utca irányába).

10.

Temető utca-
Knáb János utca”
Temető utca-
Knáb János utca útkereszteződés

2

1. kamera: Temető utca és a gyalogosjárda területe (a Meggyes utca irányába).
2. kamera: Temető utca- Knáb János utca útkereszteződés, a közút, a kijelölt gyalogos átkelőhely, illetve a gyalogosjárdák területe (a Fő utca irányába).

11.

Meggyes utca játszótér”
Meggyes utca 52.

1

A Meggyes utcai játszótér (gyermekjáték, illetve fitness eszközök, pihenőpadok) területe (a Pataki Ferenc utca irányába).

12.

Patak utca”
Patak utca- Kert utca- Domb utca útkereszteződés

2

1. kamera: a Kert utca közútterület és gyalogosjárda területe (a Fő utca irányába).
2. kamera a Patak utca- Domb utca útkereszteződés területe (Nagyszénászug irányába).

13.

Kert utca”
Kert utca 38. előtt

1

A Kert utca (Makkosmária) közútterület (a Budaörsi út irányába). Tehergépjárművek forgalmának rendszám szerinti ellenőrzése.

14.

Napsugár utca- Gábor Áron utca útkereszteződés”
(1074/2 hrsz-ú ingatlan előtt)

1

Napsugár utca (Makkosmária) közútterület és gyalogosjárda területe (a Fő utca irányába).
Tehergépjárművek forgalmának rendszám szerinti ellenőrzése.

15.

Kossuth utca- Jókai utca útkereszteződés”
Jókai utca 2.

1

Jókai utca (Makkosmária) közútterület és gyalogosjárda területe (a Kossuth utca irányába).
Tehergépjárművek forgalmának rendszám szerinti ellenőrzése.

16.

Farkashegyi Repülőtér”
hrsz. 075/1
(távközlési tornyon)

1

A repülőtér épületei és munkaterülete, a 8102. számú út, Budakeszi és Nagyszénászug repülőtér felé eső területe, a Biai dűlő területe, a Zsámbéki medence és Budakeszi repülőtérről látható környékének belátható erdőterületei (355°-ban programozhatóan is forgatható, erdőtüzek, közlekedési balesetek dokumentálására is szolgáló kamera).

17.

Repülőtéri kamera jelátjátszó állomás”
Reviczky utca 2002/1 hrsz-ú ingatlannal szemben

1

A repülőtéri kamerához (16. számú pont) szükséges jelátviteli berendezés (nem térfigyelő kamera).

18.

Zichy Péter utca- Márity László utca gyalogátkelő-hely és jelátjátszó állomás”
Márity László utca 2440 hrsz-ú ingatlan mellett

2

1. kamera: Zichy Péter utca- Márity László utca útkereszteződés, a közút, a kijelölt gyalogos átkelőhely, az autóbusz megállóhely, illetve
a gyalogosjárdák területe (a Zichy Péter utca irányába).
2. A kamerarendszerhez szükséges jelátviteli berendezés (nem térfigyelő kamera).

19.

Márity László utca-
Kenderföld utca gyalogátkelőhely”
Márity László utca 2306/26 hrsz-ú ingatlan mellett

1

A Márity László utca- Kenderföld utca útkereszteződés, a közút, a kijelölt gyalogos átkelőhely, az autóbusz megállóhely, illetve
a gyalogosjárdák területe (a Paplanhát utca irányába).

20.

Budakeszi város területén lévő korlátozott forgalmú övezetek utcái, egyirányú utcák

1

Budakeszi város területén lévő korlátozott forgalmú övezetek utcáiban, valamint az egyirányú utcákban változó helyszíneken
- a közterület-felügyelet járműveiben - elhelyezett kamerák.

2. melléklet7

1

Az 1. § (3) bekezdését a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította a 40/2020. (XII.17.) ör. Hatályos 2020. december 18. napjától.

6

A 6. §-át a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. mellékletet a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.