Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17 - 2021. 12. 19

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.17.

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzatok által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül. A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.”

2. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, amely során javaslatot kér:

a) képviselőktől,

b) bizottságtól,

c) Hivatal köztisztviselőitől.”

3. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított legkésőbb 8 napon belüli időpontra köteles a testület rendkívüli ülését összehívni.”

4. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a képviselő-testület rendes ülése a munkaterv szerinti időpontra nem kerül összehívásra, a polgármester a munkatervben szereplő időpontot követő 8 napon belüli időpontra hívja össze a képviselő-testületet.”

5. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:)

„e)bizottsági tagoknak”

6. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület rendkívüli üléseinek összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan elektronikus úton vagy papír alapú küldeményként, a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik. Rendkívüli ülés összehívása esetén el lehet tekinteni a 15. § (5) bekezdése szerinti határidőtől.”

7. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan a jegyzőt.

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül:)

„c)a hivatal tárgy szerint érintett köztisztviselőit.”

8. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belüli időpontra ugyanazon és az azóta felmerült napirendek tárgyalására össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni, hanem kizárólag az új napirendek esetében, amennyiben arra a rövid időköz ellenére lehetőség nyílik.”

9. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Napirenden kívüli (napirend előtti vagy napirend utáni) felszólalás a napirenden nem szereplő, interpelláció, kérdés tárgykörébe nem tartozó, tájékoztató jellegű vagy sürgős intézkedést igénylő ügyben tehető. A napirenden kívüli felszólaláshoz a képviselők és a polgármester, illetve a személyében érintett szólhat hozzá legfeljebb kettő percben.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület ülésén – amennyiben erre a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott határozatában engedélyt ad - helyben kerülhet kiosztásra és tárgyalásra:

a)az Mötv. 41. § (6) bekezdés szerinti intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, létesítő okiratának módosítása,
b)önkormányzati társulás létrehozásáról, alapító okiratáról, társulási megállapodásról, valamint a társuláshoz való csatlakozásról szóló előterjesztés, társulási megállapodás megkötése.
c)rendeletalkotás,
d)a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. (1) bekezdésében foglalt kinevezés és felmentés,
e)testvér települési megállapodás megkötése,
f)50 e Ft feletti önkormányzati pénzeszköz, vagyon átadásáról vagy elidegenítéséről szóló javaslat,
g)50 e Ft összeget meghaladó mértékű költségvetést, vagy vagyont érintő javaslat,
h)az Mötv. 70. § szerinti közigazgatási per megindítása,
i)a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. §-ban foglalt fegyelmi eljárás megindítása
azzal, hogy a 25. § rendelkezésein túl a jegyző kérésére a törvényességi kérdések tisztázására, de a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntésére figyelemmel egyszeri, legfeljebb 20 perc időtartamú szünetet rendelhet el az ülést vezető.”

10. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 22. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület ülésein jelenlévő, szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező személy akkor szólalhat fel, ha azt az ülés vezetője - a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel hozott határozatára figyelemmel - engedélyezi. A szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező személy felszólalásának időtartamát az ülés vezetője a képviselő-testület döntése alapján határozza meg.

(4) Az ülés vezetője saját személyes véleményét a napirendi pont tárgyalása során önálló hozzászólásban nyilváníthatja ki, legfeljebb 5 percben.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 22. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A napirendi pont tárgyalásánál az érintett a személyével kapcsolatos megjegyzésre legfeljebb öt perces időtartamban reagálhat.

(7) A napirendi pont tárgyalása során a felszólaló és az ülés vezetője (polgármester) a személyiségi jogokat, az üléshez méltó magatartást szóban és más gesztusokban megtartani, az emberi méltóságot megőrizni, a rágalmazástól és a becsületsértéstől, személyre vonatkozó negatív-becsmérlő minősítő megjegyzéstől tartózkodni, az ülés tekintélyét - a saját viselkedésétől is - megóvni köteles.”

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 22. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a második és a további hozzászólásokat három-három percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól.”

(4) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 22. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a polgármester a napirend tárgyalását felfüggesztheti, szünetet rendelhet el vagy – a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel hozott határozata alapján - a napirend tárgyalását a következő ülésre elnapolhatja.”

11. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indokolással és a határozati javaslat az indokolással.”

12. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előterjesztő a (3) bekezdés szerinti válasz, valamint a nyilatkozat megtétele előtt, vagy a szavazás előtt kérheti legfeljebb 10 perc szünet elrendelését, amelyet az ülést vezető köteles megadni.”

13. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő személyes érintettségére vonatkozóan az Mötv. 49. § (1) bekezdése az irányadó, míg a polgármester érintettsége bejelentésének elmulasztására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/E. § (2) bekezdésében írt büntetések alkalmazhatók.”

14. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 37. § (1) bekezdésében meghatározott döntéseit

a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással,

ab) név szerinti nyílt szavazással,

b) titkos szavazással hozza.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megválasztott képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani.”

15. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint mind azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja, így különösen a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részévé – ennek folytán közokirattá - váló jelenlét igazolására szolgáló saját kézzel egy példányban aláírt jelenléti ívet.”

16. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jegyzőkönyvet a hitelesítők részére annak elkészültét követően soron kívül, de legkésőbb a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztési határidő előtt legalább 3 nappal aláírásra a rendelkezésre kell bocsátani azzal, hogy a kézhezvételtől számított 2. napon az aláírt jegyzőkönyvet vissza kell juttatni a hivatal részére.”

17. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„39. § A rendelet-tervezetet a polgármester, az alpolgármester, a bizottság, az ideiglenes bizottság és a képviselő vagy a jegyző terjeszti a képviselő testület elé.”

18. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 41. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Rendkívüli jogrend fennállása esetén, kihirdetett veszélyhelyzetben, amikor a képviselő-testület feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a polgármesteri határozatokat és rendeleteket előterjesztéseikkel, indokolásukkal és hatástanulmányukkal együtt kell megküldeni legalább elektronikus úton a képviselőtestület és a bizottságok tagjainak a döntések meghozatalától számított 3. napig azzal, hogy a megküldésért a polgármester tartozik felelősséggel.”

19. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül az előterjesztő határozza meg az adott előterjesztésnél alkalmazott kötelező tartalmi elemeket, kivéve a j) pontban foglaltakat.”

20. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testületi tag, a bizottság és a jegyző, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.”

21. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendelet megalkotására, módosítására vagy határozathozatalra az önálló vagy együttes képviselői indítványt, előterjesztést, legkésőbb a benyújtást követő 15 napon belül napirendre kell tűzni.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az indítványt a polgármesternek és a bizottságnak, valamint a jegyzőnek kell benyújtani.”

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (5) bekezdés szerinti sürgősségi indítványt a benyújtás követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 8 napon belül napirendre kell tűzni.”

22. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. § Kérdés feltevésére és megválaszolására a 22. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy:

a) képviselő viszontválaszra jogosult

b) a kérdésre adott írásbeli választ a képviselő- testület csak akkor tűzi napirendjére, ha azt a képviselő beadványában kifejezetten kéri,

c) a képviselő- testület napirendjére vett írásbeli válasszal együtt a képviselő kérdését is meg kell küldeni a Képviselő- testület tagjainak és ebbe külső szakértő is bevonható.”

23. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester főállásban látja el a feladatait, ezért minden év január 31-ig az adott évre vonatkozó, saját szabadságának ütemezést adja le a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, amit a képviselő-testület – mint a polgármester felett munkáltatói jogkört gyakorló - február 28-ig hagy jóvá, majd ez alapján a polgármester köteles a szabadságát az ütemezésben foglaltak szerint igénybe venni azzal, hogy elmulasztása vagy be nem tartás esetén a polgármesterrel szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/E. § (2) bekezdésében írt büntetések alkalmazhatók.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester a polgármesteri esküjének, jogszabályoknak és a képviselő-testület döntéseinek megfelelően képviseli az önkormányzatot, szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az Önkormányzat és szervei – bele értve a saját - demokratikus működését. A fentieken túl, gondoskodik a képviselő-testület működéséről, annak nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit.”

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 49. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, vagy az érintett tartósan akadályoztatva van, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének.”

24. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester az Mötv. 65. § és 67. §-ában meghatározott feladatokon túl további feladatai:)

„b)a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a jegyző és a hivatal feladatait a képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatban, segíti a képviselőket, bizottsági tagokat hatásköreik és feladataik gyakorlásában.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester az Mötv. 65. § és 67. §-ában meghatározott feladatokon túl további feladatai:)

„e)egyedi és eseti képviselő-testületi döntés alapján és annak megfelelően nyilatkozik a sajtónak, nyomtatott és elektronikus médiának megőrizve és fenntartva – szükség esetén – helyre állítva az önkormányzat, a képviselőtestület és szervei, intézményei jóhírnevét, következetesen tartózkodva minden olyan intézkedéstől, megnyilatkozástól, amivel mások (természetes és jogi személyek) becsületét sértheti, a beléjük helyezett közbizalmat rombolhatja.”

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdése a következő f)–j) ponttal egészül ki:

(A polgármester az Mötv. 65. § és 67. §-ában meghatározott feladatokon túl további feladatai:)

„f)külön felhívás nélkül jóhiszeműen együttműködve és részrehajlás mentesen, valamint negatív elfogultság és hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazva segíti az intézményeket feladataik ellátásában,
g)fokozottan kerül minden olyan magatartást, amivel hivatali kötelességét megszegné, hivatali hatáskörét túllépné vagy hivatali helyzetével egyébként visszaélne,
h)köteles tartózkodni más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítástól, továbbá más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tény állításától vagy híresztelésétől, vagy valós tény hamis színben történő feltüntetésétől,
i)köteles a köztartozásmentes adatbázisba történő felvételét kezdeményezni és abban folyamatosan szerepelni,
j)részt vesz a kormányhivatal által szervezett képzésen.”

(4) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 50. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester havonta tájékoztatja a képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.”

(5) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 50. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A polgármester kiadmányozza a pályázatokkal kapcsolatos – képviselő-testület által előzően jóváhagyott - önkormányzati nyilatkozatokat.”

25. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a polgármester a jelen rendeletben meghatározott fogadóóráján nem tud részt venni, vagy a polgármester az ülés összehívásában és vezetésében akadályoztatva van, szabadságon van, esetleg keresőképtelen állományban van, úgy valamennyi hatásköreit az alpolgármester gyakorolja.”

26. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésén kívül kiemelt feladatai:]

„c)gondoskodik a hivatal dolgozóinak továbbképzéséről, e körben fél évente tájékoztatja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a hivatal köztisztviselői számára előírásra került-e az alap-és szakvizsga kötelezettség teljesítése, továbbá a vizsgák elmaradása, eredménytelenség miként befolyásolja a hivatal dolgozói létszámát, került-e sor ebből az okból munkáltatói intézkedésre, felmentésre.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdése a következő g)–i) ponttal egészül ki:

[A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésén kívül kiemelt feladatai:]

„g)felülvizsgálja az önkormányzati rendeleteket és javaslatot tesz azok módosítására, hatályon kívül helyezésére, új rendeletek megalkotására azzal, hogy a felülvizsgálat eredményéről fel évente tájékoztatja a képviselő-testületet nemleges felülvizsgálati eredmény esetén is,
h)felülvizsgálja az önkormányzati, társulási, hivatali szabályzatokat és javaslatot tesz azok módosítására, hatályon kívül helyezésére, új szabályzatok megalkotására azzal, hogy a felülvizsgálat eredményéről fel évente tájékoztatja a képviselő-testületet nemleges felülvizsgálati eredmény esetén is,
i)ellátja a 55. § b) pontjában nevesített Társulás munkaszervezeti feladatait, e körben a Társulás tisztségviselőivel, de különösen a Társulás elnökével jóhiszeműségen alapuló lojális együttműködést alakít ki és tart fenn.”

27. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában megjelölt közigazgatási szakvizsgával rendelkező közszolgálati tisztviselőt bízza meg.”

28. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése állapítja meg, további feladatokat az Mötv. 67. § a) és b) pontja értelmében a képviselő-testületi döntések szerint, valamint a jegyző javaslatainak figyelembevételével a polgármester is határozhat meg. A Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapíthat meg. A Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza.”

29. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„55. § (1) A képviselő-testület az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulásoknak és nem jogi személyiséggel rendelkező döntéshozó szerveknek tagja, delegáltja útján:

a) Marcali Kistérségi Többcélú Társulás,

b) Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulás,

c) Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,

d) Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa,

e) Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye Köztestület Felügyelő Bizottsága.

(2) Az (1) bekezdésben írt döntéshozó szervekben az önkormányzat képviseletét a képviselő-testület által delegált tag vagy tagok látják el.”

30. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 57. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A települési képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés i), j), k) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl köteles:]

„e)az Mötv. 32. § (2) bekezdés e) pontja alapján kapott megbízás szerint eljárni.”

31. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület három állandó bizottságot hoz létre.”

32. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 61. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A képviselő- testület állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladat-és hatáskört, amelyet önkormányzati döntés számukra meghatároz. E körben a bizottságok:)

„g)előterjesztéseket nyújtanak be,
h)képviselői, polgármesteri, jegyzői előterjesztéseket, indítványokat – képviselő-testületi döntés elött - véleményzenek.”

33. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előterjesztések, indítványok, rendeletmódosítási vagy rendeletalkotási kezdeményezések benyújtására a bizottsági elnök is jogosult.”

34. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 64. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizottság tagja:)

„b)az elnök képviseli a bizottságot, valamint képviselő-testületi tagként megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.”

35. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre.”

36. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 69. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közmeghallgatás rendjének fenntartására vonatkozó szabályok a 24. §-ban foglaltakkal azonosak.”

37. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

38. § Hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet

2. 43. §-a,

39. § Ez a rendelet 2021. december 17-én 13 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 76. pont helyébe a következő pont lép:

„76. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint dönt közigazgatási bírság kiszabásáról.
C.) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra és annak elnökére átruházott hatáskörök”

2. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 77. pontja helyébe a következő pont lép:

„77. A kötvények, értékpapírok és tulajdonrészek hasznosítására vonatkozó koncepció véleményezése.

77.1. A Képviselő-testület által megalapított gazdasági társaság alapító okiratának vagy társasági szerződésének cégeljárásban történő felhasználás elött való aláírását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai közül a legidősebb teszi meg.

77.2. A polgármester szabadság-ütemezésének kezelése.

77.3. A Képviselő-testület által alapított bármely gazdasági társaság, így különösen az egyszemélyes gazdasági társaság vonatkozásában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület döntése alapján irányítja a gazdasági társaságot és utasítja az ügyvezetést ellátót.”

3. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 86. pont helyébe a következő pont lép:

„86. Képviselő-testületi összeférhetetlenségi ügyekben előterjesztést tesz a Képviselő-testület felé.”

4. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 87. pont helyébe a következő pont lép:

„87. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására vagy a polgármester illetményének csökkentésére fegyelmi büntetésként.”

5. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 89. pont helyébe a következő pont lép:

„89. Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, kezelése és őrzése a hivatal útján.”

6. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 92. pontja helyébe a következő pont lép:

„92. Önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági hatáskört gyakorol.

92.1. A BM tüzifa támogatásról és az önkormányzat saját vagy egyéb más forrásból rendelkezésre álló tüzifa támogatásáról dönt.

92.2. Más jogszabályokban írt szervek mellett véleményezi az intézmények vezetői álláshelye betöltésére szóló kiírásokat és a kiírásra benyújtott pályázatokat, véleményéről az illetékes döntéshozót tájékoztatja a bizottság elnöke útján.”

7. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 110. pontja helyébe a következő pont lép:

„110. Véleményezi a kulturális és intézményvezetői állások betöltésére kiírandó pályázatokat.

110.1. Szerkeszti és gondoskodik a hivatal útján a képviselő-testület lapjának és internetes megjelenésének a kiadásáról.

110.2. . Intézkedik a polgármesteri hírlevél, a böhönyei hírmondó és más a képviselő-testületi engedély nélkül kiadott tájékoztatók felszámolására.”

2. melléklet

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklet b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a testületi ülésen megjelentektől származó, sajátkezű aláírásukkal ellátott jelenléti ív.”