Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2021. 12. 17 13:00- 2022. 09. 29

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról1

2021.12.17.

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A képviselő-testület működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Böhönye Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat).

(3) Az Önkormányzat székhelye, pontos címe: 8719. Böhönye Fő utca 26.

(4) Az Önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szerv: Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

(5) Az Önkormányzat illetékességi területe: Böhönye község közigazgatási területe.

(6) A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselők aktuális névjegyzékét a jegyző az önkormányzat hirdetőtáblájára kifüggeszti, és a község honlapján www.bohonye.hu közzé teszi.

(7) A képviselő-testület hivatalának neve és címe: Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

(8) Hivatal székhelye: 8719. Böhönye Fő utca 26.

(9) Hivatal működési területe: Böhönye, Nemeskisfalud és Szenyér községek közigazgatási területe.

(10) A Hivatal működésének szabályairól a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

2. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló, valamint a pecsét.

(2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és szervei valamint annak tisztségviselői körbélyegzőin Magyarország címerét kell használni, a használó szerv vagy tisztségviselő feltüntetésével.

Az önkormányzat nemzetközi és partnerkapcsolatai

3. § Böhönye község hivatalos testvértelepülési kapcsolatot tart fenn a romániai Gyimesközéplok nagyközséggel és a horvátországi Sokolovac községgel.

Az önkormányzat kitüntetései, elismerései

4. § A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

Helyi közügyek, önkormányzat döntése és önkormányzati kapcsolatok

5. § (1) A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.

(2)2 A helyi önkormányzatok által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül. A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.

6. § (1) Az Önkormányzat – saját felelősségére – vállalkozási tevékenységet folytathat.

(2) Az Önkormányzat gazdasági vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az Önkormányzat kötelező alapellátási feladatait, valamint az azokhoz szükséges anyagi eszközöket és tartalékokat.

(3) Az Önkormányzat vagyonhasznosítási, vagyongazdálkodási tevékenységére vonatkozó szabályokat külön rendelet szabályozza.

Az önkormányzat feladat- hatáskörei, és azok gyakorlása

7. § (1) Böhönye Község Önkormányzata ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellátásának módját.

(2) Az Önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el:

a) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat működtetése,

b) rendezvények, közösségi programok szervezése,

c) közművelődési, kulturális programok támogatása,

d) a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szerveztek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása.

e) önkormányzati elismerések alapítása és az azokkal kapcsolatos döntések meghozatala.

(3) Az ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testületi hatáskör átruházásának lehetőségét, az átruházás alapvető szabályait az Mötv. 41. § (4)-(5) bekezdése tartalmazza.

(5) A képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket az Mötv. 42. §-a tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az alakuló ülését az Mötv. 43. §-ban meghatározott időn belül és módon tartja meg.

(2) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester, valamint az önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

9. § A képviselő-testület: rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

10. § (1) A képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal rendes ülést tart.

(2) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek pontos számát és időpontját a képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben az (1) bekezdés szerinti ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.

(3) A munkatervet minden év január 31. napjáig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző állít össze.

(4) A képviselő-testület július és augusztus hónapban munkaterv szerinti ülést nem tart.

(5) A munkaterv tartalmazza:

a) az ülések időpontját és helyét,

b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,

c) az előterjesztő megnevezését,

d) az előterjesztésben közreműködőket.

(6)3 A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, amely során javaslatot kér:

a) képviselőktől,

b) bizottságtól,

c) Hivatal köztisztviselőitől.

(7) Rendes ülés az előre tervezett napirendeket, és kötelezően megtárgyalandó napirendeket tárgyaló testületi ülés. Minden előre nem tervezett ülés rendkívüli. Csak rendes ülésen tárgyalható a polgármester két ülés közti időben végzett munkájáról szóló beszámoló, a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentés, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató.

11. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni:

a) az Mötv. 44. §-ban meghatározott esetekben.

b) ha a polgármester megítélése szerint a képviselő-testület összehívására van szükség.

(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell benyújtani, a napirendi pont feltüntetésével, a helyszín megjelölésével, a meghívandók körére is kitérve.

(3)4 A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított legkésőbb 8 napon belüli időpontra köteles a testület rendkívüli ülését összehívni.

12. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, ennek hiányában a legidősebb képviselő hívja össze a képviselő-testületet és vezeti a képviselő-testület ülését.

(3) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az Önkormányzat székhelyére kell összehívni.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyén kívül más helyszínre is össze lehet hívni.

13. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit – főszabályként - a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.

(2)5 Amennyiben a képviselő-testület rendes ülése a munkaterv szerinti időpontra nem kerül összehívásra, a polgármester a munkatervben szereplő időpontot követő 8 napon belüli időpontra hívja össze a képviselő-testületet.

14. § A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze és vezeti.

15. § (1) A képviselő-testület rendes üléseinek összehívása történhet elektronikus úton (e-mail) vagy papír alapú küldeményként. Az összehívás módját a képviselő-testület összehívására jogosult személy határozza meg.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét,

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

e) a képviselő-testületi ülés összehívójának megnevezését.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell a jegyző által jogszerűségi szempontból megvizsgált előterjesztéseket.

(4) Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységeibe szükség szerint bevonja a Hivatal tárgy szerint illetékes személyeit, valamint szükség szerint külső szakértőket.

(5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni.

(6) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:

a) képviselőknek,

b) jegyzőnek,

c) az előterjesztőnek,

d) akiket az ülés összehívója megjelöl.

e)6 bizottsági tagoknak

16. § (1)7 A képviselő-testület rendkívüli üléseinek összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan elektronikus úton vagy papír alapú küldeményként, a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik. Rendkívüli ülés összehívása esetén el lehet tekinteni a 15. § (5) bekezdése szerinti határidőtől.

(2) Sürgős vagy halasztást nem tűrő esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására:

a) telefonon történő szóbeli meghívással,

b) egyéb szóbeli meghívással.

(3) A szóbeli meghívás esetén is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. Ez esetben el lehet tekinteni 15. § (5) bekezdése szerinti határidőtől.

(4) Sürgős és halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető meghívó. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban mindenképp közölni kell.

17. § (1)8 A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan a jegyzőt.

(2) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül:

a) az Önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

c)9 a hivatal tárgy szerint érintett köztisztviselőit.

18. § A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formája a meghívó kifüggesztése az önkormányzati hivatalnál található hirdetőtáblájára az ülést megelőző 3. napig.

19. § A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a) a képviselő-testület határozatképességének folyamatos figyelemmel kísérése

b) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c) napirendenként

ca) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása

cb) a vita összefoglalása

cc) az indítványok szavazásra való feltétele,

cd) a határozati javaslatok szavaztatása,

ce) a szavazás eredményének megállapítása,

cf) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

d) a rend fenntartása,

e) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,

f) tájékoztatás a lejárt idejű határozatokról és az egyéb önkormányzati döntésekről,

g) az ülés bezárása,

h) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről.

20. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 4 fő jelen van.

(2)10 Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belüli időpontra ugyanazon és az azóta felmerült napirendek tárgyalására össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni, hanem kizárólag az új napirendek esetében, amennyiben arra a rövid időköz ellenére lehetőség nyílik.

21. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésre, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, sorszámozott határozat meghozatalával dönt.

(3)11 Napirenden kívüli (napirend előtti vagy napirend utáni) felszólalás a napirenden nem szereplő, interpelláció, kérdés tárgykörébe nem tartozó, tájékoztató jellegű vagy sürgős intézkedést igénylő ügyben tehető. A napirenden kívüli felszólaláshoz a képviselők és a polgármester, illetve a személyében érintett szólhat hozzá legfeljebb kettő percben.

(4) A képviselő-testület ülésének megkezdése előtt, helyben kiosztott anyag tárgyalására - a képviselői indítványok, interpellációk és kérdések kivételével – csak abban az esetben kerülhet sor amennyiben a képviselő-testület a napirendre vételt megszavazza.

(5)12 A képviselő-testület ülésén – amennyiben erre a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott határozatában engedélyt ad - helyben kerülhet kiosztásra és tárgyalásra:

a) az Mötv. 41. § (6) bekezdés szerinti intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, létesítő okiratának módosítása,

b) önkormányzati társulás létrehozásáról, alapító okiratáról, társulási megállapodásról, valamint a társuláshoz való csatlakozásról szóló előterjesztés, társulási megállapodás megkötése.

c) rendeletalkotás,

d) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. (1) bekezdésében foglalt kinevezés és felmentés,

e) testvér települési megállapodás megkötése,

f) 50 e Ft feletti önkormányzati pénzeszköz, vagyon átadásáról vagy elidegenítéséről szóló javaslat,

g) 50 e Ft összeget meghaladó mértékű költségvetést, vagy vagyont érintő javaslat,

h) az Mötv. 70. § szerinti közigazgatási per megindítása,

i) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. §-ban foglalt fegyelmi eljárás megindítása

azzal, hogy a 25. § rendelkezésein túl a jegyző kérésére a törvényességi kérdések tisztázására, de a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntésére figyelemmel egyszeri, legfeljebb 20 perc időtartamú szünetet rendelhet el az ülést vezető.

22. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.

(2) A képviselő-testület ülése a polgármester tájékoztatójából, a napirend előtti felszólalásból, a napirend megszavazásából, a napirend (benne az egyes napirendi pontok) megtárgyalásából, a napirend utáni felszólalásból, interpellációból, kérdésből és az ezekre adott válaszból áll.

(3)13 A képviselő-testület ülésein jelenlévő, szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező személy akkor szólalhat fel, ha azt az ülés vezetője - a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel hozott határozatára figyelemmel - engedélyezi. A szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező személy felszólalásának időtartamát az ülés vezetője a képviselő-testület döntése alapján határozza meg.

(4)14 Az ülés vezetője saját személyes véleményét a napirendi pont tárgyalása során önálló hozzászólásban nyilváníthatja ki, legfeljebb 5 percben.

(5) Az ülés vezetője az előterjesztésben szereplő és a napirendi pont tárgyalása során elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az előterjesztésben szereplő javaslat felett kell dönteni.

(6)15 A napirendi pont tárgyalásánál az érintett a személyével kapcsolatos megjegyzésre legfeljebb öt perces időtartamban reagálhat.

(7)16 A napirendi pont tárgyalása során a felszólaló és az ülés vezetője (polgármester) a személyiségi jogokat, az üléshez méltó magatartást szóban és más gesztusokban megtartani, az emberi méltóságot megőrizni, a rágalmazástól és a becsületsértéstől, személyre vonatkozó negatív-becsmérlő minősítő megjegyzéstől tartózkodni, az ülés tekintélyét - a saját viselkedésétől is - megóvni köteles.

(8) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.

(9) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

(10)17 A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a második és a további hozzászólásokat három-három percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól.

(11) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

(12) Bármikor szót kérhet:

a) az előterjesztő,

b) bármely képviselő,

c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni,

d) adott téma tárgyalásához meghívott személy.

(13)18 Módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a polgármester a napirend tárgyalását felfüggesztheti, szünetet rendelhet el vagy – a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel hozott határozata alapján - a napirend tárgyalását a következő ülésre elnapolhatja.

(14) Zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

(15) A képviselő-testület minősített többséggel hozott határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.

(16) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

23. § (1) Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni:

a) a rendeletalkotással összefüggő napirendet,

b) vagyongazdálkodást érintő napirendet,

c) költségvetéssel kapcsolatos napirendet,

d) személyi kérdéssel kapcsolatos napirendet.

(2)19 Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indokolással és a határozati javaslat az indokolással.

(3) Az írásos előterjesztést a meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek.

(4) Egyéb esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is.

A tanácskozás rendje

24. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

(4) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés vezetője gondoskodik. Ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a képviselő-testület üléséhez nem illő, sértő kifejezéseket használ,

b) ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja a hozzászólótól a szót,

c) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselőtestület tagjához, illetve a képviselő-testület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít.

(5) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén, pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

(6) Ismételt rendzavarás estén az ülés vezetője javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy határozattal döntsön 15 perc ülésezési szünet elrendeléséről. A további rendzavarást követően, az ülés vezetője javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület az ülésen eddig tárgyalt napirendekre módosítsa az ülés napirendjét. Ha a képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatát elfogadta, az ülést az általános szabályok betartása szerint bezárja.

(7) Az ülés vezetője vita nélkül dönt az ülés rendjének fenntartásával kapcsolatos intézkedéseiről.

(8) A képviselő- testület –bármely tagjának javaslatára –vita nélkül, minősített többséggel hozott határozattal rendbírsággal sújthatja azt a képviselőt, aki

a) az ülésen másokat sértő vagy a testülethez méltatlan, nem illő kifejezést vagy hangnemet használt,

b) a napirendtől ismételt figyelmeztetés ellenére eltért.

(9) A rendbírság összege alkalmanként 3.000 Ft.

(10) A rendbírság a kiszabást követően esedékes tiszteletdíj, vagy illetmény kifizetésekor kerül levonásra.

25. § (1) A polgármester ülésenként egy alkalommal tárgyalási szünetet rendelhet el, maximum 15 percben, melynek az időtartamát is köteles megállapítani. További szünetekről a képviselő-testület dönthet.

(2) Tárgyalási szünetet rendel el a polgármester - egy napirendi pont tárgyalása során legfeljebb egy alkalommal és maximum 10 percben, ha azt legalább 2 képviselő kéri, vagy ha a jegyző azt szükségesnek tartja a törvényességi kérdések tisztázása céljából.

26. § (1) A polgármester lezárja a vitát, ha megállapította, hogy hozzászólásra több hozzászóló nem jelentkezik. A vita lezárásáról szóló döntését a polgármester kimondja.

(2) A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, amelyről a képviselő testület külön vita és felszólalás nélkül határoz. Ebben az esetben a képviselő testület a vitát azzal a feltétellel zárja le, hogy a vitában még szót nem kapott képviselő szót kaphat, ha a vita lezárására vonatkozó szavazásig szólásra jelentkezett. Az így tett hozzászólásokat a vita részének kell tekinteni.

(3) A vita lezárását követően a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra, és legkésőbb ekkor nyilatkozik az elhangzott kiegészítésekre és módosító javaslatokra vonatkozóan.

(4) Az előterjesztő által elfogadott módosításokat, kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti döntési javaslat részének kell tekinteni.

(5)20 Az előterjesztő a (3) bekezdés szerinti válasz, valamint a nyilatkozat megtétele előtt, vagy a szavazás előtt kérheti legfeljebb 10 perc szünet elrendelését, amelyet az ülést vezető köteles megadni.

(6) A jegyzőnek jelzési kötelezettsége van a jogszabály sértő javaslatok, továbbá jogszabálysértő működés esetén. A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni. A jegyző hozzászólását követően a polgármester felhívja a javaslattevőeket nyilatkozzanak javaslatuk fenntartására, vagy visszavonására.

(7) A válasz után a polgármester az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalja és szövegszerűen az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti az arra vonatkozó (3) bekezdés szerinti előterjesztői nyilatkozattal együtt.

27. § (1) A képviselők a napirendről szóló döntés meghozatala előtt bármikor javasolhatják a téma napirendről való levételét, amelyről a képviselő- testület vita és felszólalás nélkül határoz.

(2) Bármely képviselő javaslatára a Képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását a következő rendes ülésre elnapolhatja. Az elnapolásról a testület vita és felszólalás nélkül határoz.

(3) Amennyiben a vita lezárására és az elnapolásra is érkezik javaslat, az elnapolásra vonatkozó javaslat eldöntése megelőzi a vita lezárására vonatkozó javaslat eldöntését.

(4) Ugyanazt a napirendi pontot a képviselő testület legfeljebb egy alkalommal napolhatja el.

28. § (1)21 A képviselő személyes érintettségére vonatkozóan az Mötv. 49. § (1) bekezdése az irányadó, míg a polgármester érintettsége bejelentésének elmulasztására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/E. § (2) bekezdésében írt büntetések alkalmazhatók.

(2) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja és az 6 hónapon belül a képviselő-testület tudomására jut, a képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját 12 hónapra legfeljebb 20%-kal csökkentheti.

(3) Az (2) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testület határozatot hoz.

A döntések meghozatala

29. § (1)22 A képviselő-testület a 37. § (1) bekezdésében meghatározott döntéseit

a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással,

ab) név szerinti nyílt szavazással,

b) titkos szavazással hozza.

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először az igen szerinti válaszról, majd a nem szavazatokról, végül a tartózkodásról kell szavaztatni a képviselő-testületet. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával.

(3) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni –elegendő csupán arra utalni –ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha az előterjesztő a vitában elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, és ezen javaslatok a vita során írásban félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek.

(4) A polgármester először –az elhangzás sorrendjében külön-külön –az előterjesztő által el nem fogadott módosító és kiegészítő javaslatokat bocsátja szavazásra.

(5) A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a képviselő testület az eredeti előterjesztés szerinti javaslat előterjesztő által javasolt és a képviselő testület által elfogadott módosításokat is tartalmazó egészéről.

(6)23 A megválasztott képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani.

(7)24

(8) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, valamint az, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott.

30. § (1) Titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

(2) A titkos szavazás lebonyolításáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság gondoskodik. Amennyiben e tevékenységében a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság akadályoztatva van, a képviselő testület a feladat ellátásra, a polgármester javaslatára - nyílt szavazással -szavazatszámláló bizottságot választ.

(3) A titkos szavazás során a képviselők a hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a számukra megfelelő választ (igen, nem, tartózkodom) előtti négyzetbe tett két egymást metsző vonallal (X, +) jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg, vagy nem állapítható meg egyértelműen, hogy szavazatát mire adta le vagy nem két egymást metsző vonallal szavaz.

(4) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza legalább az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye hányan vettek részt a szavazásban, mennyi az igen, a nem és a tartózkodom szavazat. A szavazólapokat a szavazást követően a bizottság megsemmisíti. A bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

31. § Az ülés vezetője megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a képviselő-testület az elhangzott javaslatot elfogadta vagy elutasította.

32. § A képviselő-testület döntéseit az ülésen az Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti egyszerű többséggel vagy minősített többséggel hozza.

33. § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben hozott döntések esetében.

(2) A megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (a továbbiakban: minősített többség) az Mötv.-ben meghatározottakon túl: gazdasági társaság alapításához, gazdasági társaságba történő belépésről, gazdasági társaság üzletrészének átruházásáról szóló döntéshez,

a) kitüntetések és elismerő címek, díszpolgári cím adományozásához,

b) fegyelmi eljárás megindításához,

c) a képviselő rendbírsággal való sújtásához.

d) amennyiben a vagyontárgy értéke a költségvetési törvényben meghatározott, az ellenérték fejében történő hasznosítással és elidegenítéssel kapcsolatos kötelező versenyeztetést megalapozó értékhatárt meghaladja: az önkormányzati vagyontárgy visszterhes szerződéskeretében történő elidegenítéséhez, hasznosításának átengedéséhez, valamint gazdasági társaságba viteléről, vagyonkezelésbe adásáról és haszonélvezeti jogának átengedéséről szóló döntéshez, továbbá az elővásárlási jogról való lemondáshoz,

e) önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról vagy tulajdonjogának ingyenes átruházásáról, forgalmi értéktől alacsonyabb értéken történő elidegenítéséhez valamint az ingyenes használatba adott vagyon fenntartására, állagának megóvására vonatkozó kötelezettségnek az önkormányzat általi átvállalásáról szóló döntéshez,

f) az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlan forgalomképessé nyilvánításához.

Az ülések jegyzőkönyve

34. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős.

(2)25 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint mind azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja, így különösen a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részévé – ennek folytán közokirattá - váló jelenlét igazolására szolgáló saját kézzel egy példányban aláírt jelenléti ívet.

35. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontonként meg kell adni az Mötv. 52. § (1) bekezdés f-m) pontokat.

(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontjaként legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni.

(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés l) pontjaként a szavazás számszerű eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan vettek részt a szavazásban, hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, a rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékleteként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(5) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(6) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, amelyről a jegyző gondoskodik.

(7) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a képviselők kérése alapján:

a) a képviselői indítványokat,

b) a képviselői hozzászólásokat,

c) a képviselői interpellációkat.

36. § (1) A jegyzőkönyvet az Mötv. 52. § (2) bekezdésében foglalt személyeken túl a jegyzőkönyv hitelesítőknek is alá kell írniuk.

(2) Jegyzőkönyv hitelesítéssel a képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális Bizottság elnökét bízza meg.

(3) A jegyzőkönyvet a (2) bekezdésben foglalt személyek akadályoztatása esetén a bizottságokba tartozó – a képviselő-testület által a képviselő-testület ülésén megválasztott tag hitelesíti.

(4)26 A jegyzőkönyvet a hitelesítők részére annak elkészültét követően soron kívül, de legkésőbb a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztési határidő előtt legalább 3 nappal aláírásra a rendelkezésre kell bocsátani azzal, hogy a kézhezvételtől számított 2. napon az aláírt jegyzőkönyvet vissza kell juttatni a hivatal részére.

(5) A jegyzőkönyv közokirati jellegének biztosítására vonatkozó szabályokat a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A betekintési jog az Önkormányzat székhelyén, a Hivatal ügyfélfogadási idejében biztosított. A jegyzőkönyvekről írásos kérelem esetén - térítésmentesen - másolat készíthető. A jegyzőkönyvek anyagát csak a hivatal köztisztviselőjének jelenlétében lehet megtekinteni.

A képviselő-testület döntései

37. § (1) A képviselő-testület döntései:

a) a határozat,

b) a rendelet.

(2) Rendeletalkotás esetén a képviselő-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

38. § (1) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(2) A rendelet-tervezet a rendelet szövegét, valamint az indokolást és az előzetes hatástanulmányt tartalmazza.

(3) A rendelet-tervezet elkészítésével a képviselő-testület döntése alapján megbízható a tárgy szerint érintett állandó bizottság, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő is.

(4) A rendelet-tervezet elkészítését követően a jegyző törvényességi szempontból történő felülvizsgálatát (3) bekezdésben foglalt előkészítés esetén is biztosítani kell oly módon, hogy az elkészített rendelet-tervezetet a képviselő-testületi ülésre vonatkozó meghívó kiküldését megelőzően legalább 3 munkanappal a jegyző rendelkezésére kell bocsájtani.

39. §27 A rendelet-tervezetet a polgármester, az alpolgármester, a bizottság, az ideiglenes bizottság és a képviselő vagy a jegyző terjeszti a képviselő testület elé.

40. § (1) A jegyző gondoskodik a döntések (határozatok és rendeletek) helyben szokásos módon – Hivatal előtti hirdetőtáblán - történő kihirdetéséről.

(2) Az alkalmazható kihirdetési módok:

a) kötelező jelleggel a Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés,

b) nem kötelező jelleggel az Önkormányzat honlapján való közzététel.

(3) A rendelet nyilvántartás formái:

a) a rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével, valamint a rendelet módosító rendeletekre való hivatkozással,

b) rendeletek sorszám szerint, növekvő sorrendben.

41. § (1) A határozatokat Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 15. §-ban foglaltak szerint kell megjelölni.

(2) A képviselő-testület határozatainak kivonatát meg kell küldeni a témában érintett személyek részére.

(3) A határozat nyilvántartási formái:

a) a határozatok nyilvántartása sorszám szerint,

b) a határozat kivonatok nyilvántartása sorszám szerint növekvő sorrendben.

(4)28 Rendkívüli jogrend fennállása esetén, kihirdetett veszélyhelyzetben, amikor a képviselő-testület feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a polgármesteri határozatokat és rendeleteket előterjesztéseikkel, indokolásukkal és hatástanulmányukkal együtt kell megküldeni legalább elektronikus úton a képviselőtestület és a bizottságok tagjainak a döntések meghozatalától számított 3. napig azzal, hogy a megküldésért a polgármester tartozik felelősséggel.

42. § (1) A képviselő-testület elé kerülhetnek:

a) napirend előtti felszólalás,

b) előterjesztés,

c) beszámoló,

d) tájékoztató,

e) képviselői indítvány,

f) interpelláció, kérdés.

(2) Az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti anyagokat előzetesen, írásban kell benyújtani a jegyző részére, aki a benyújtott anyagok alapján az f) pont kivételével, előzetes törvényességi véleményezést követően–gondoskodik az ülés napirendi tervezetének elkészítéséről. A benyújtáskor –az f) pont kivételével– figyelemmel kell lenni az ülés meghívójának kézbesítésére vonatkozó szabályokra.

43. §29

44. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei:

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,

c) téma ismertetése,

d) a jogszabályi háttér bemutatása,

e) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása,

f) anyagi kihatású döntésnél az Önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,

g) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, melyek segítik a döntéshozatalt,

h) határozati javaslat vagy határozati javaslatok,

i) rendelet-tervezet,

j) rendelet tervezetnél előzetes hatástanulmány, indokolás.

(2)30 Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül az előterjesztő határozza meg az adott előterjesztésnél alkalmazott kötelező tartalmi elemeket, kivéve a j) pontban foglaltakat.

45. § (1)31 Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testületi tag, a bizottság és a jegyző, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.

(2) Az előterjesztés irányulhat rendelet alkotására, vagy határozat meghozatalára.

(3) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések sokszorosítási példányának az előterjesztő aláírását tartalmaznia kell.

(4) Az előterjesztést a feladat-és hatáskörrel rendelkező állandó bizottság előzetesen véleményezi.

(5) Amennyiben előterjesztés vagy módosító javaslat a költségvetés kiadásának növelését vagy bevételének csökkenését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.

(6) A képviselő- testület hatáskörébe tartozó kinevezések, választások, és egyéb pályázatok esetén a pályázatra beérkezett pályamunkák az előterjesztés mellékletét képezik, azonban azokat a személyi jellegű döntések, és nagyobb terjedelmű egyéb pályázatok esetén csak az érintett bizottság tagjai részére kell megküldeni.

(7) A zárt ülés napirendjén szereplő előterjesztés jobb felső sarkában a "ZÁRT ÜLÉS" megjelölést kell alkalmazni.

46. § (1)32 Rendelet megalkotására, módosítására vagy határozathozatalra az önálló vagy együttes képviselői indítványt, előterjesztést, legkésőbb a benyújtást követő 15 napon belül napirendre kell tűzni.

(2) A rendelet-tervezeteket a tárgy szerint illetékes bizottság előzetesen megvitatja.

(3)33 Az indítványt a polgármesternek és a bizottságnak, valamint a jegyzőnek kell benyújtani.

(4)34

(5) Halaszthatatlan, rendkívüli helyzet megoldására vonatkozó határozathozatalra irányuló indítvány írásban, sürgősségi indítványként is benyújtható, azzal, hogy a sürgősség indokát meg kell jelölni.

(6) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 45. §-ában, valamint 46. § (1) – (2) bekezdésében előírt követelményeknek.

(7)35 Az (5) bekezdés szerinti sürgősségi indítványt a benyújtás követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 8 napon belül napirendre kell tűzni.

47. § (1) Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen gyakorlatot jelez. A Képviselő- testület tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a bizottság elnökéhez, interpellációt intézhetnek önkormányzati feladatkörbe tartozó minden ügyben. Az írásban beadott interpellációt a képviselő szóban is előadhatja.

(2) Az interpellált a Képviselő- testület ülésén szóban, vagy 15 napon belül írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpelláló képviselő az adott ülésen kíván választ kapni, az interpellációt az ülést megelőzően legalább 8 nappal írásban el kell juttatnia az interpelláció címzettjének és a polgármesternek.

(3) Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület soron következő ülésén napirendre tűzi.

(4) A válasz után –az írásban adott válasz esetében is –az interpelláló képviselőnek viszontválaszra van joga, majd nyilatkozik a válasz elfogadásáról.

(5) Az interpelláció alapján a Képviselő- testület részletesebb vizsgálatot is elrendelhet. Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes bizottság is megbízható kivizsgálással.

48. §36 Kérdés feltevésére és megválaszolására a 22. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy:

a) képviselő viszontválaszra jogosult

b) a kérdésre adott írásbeli választ a képviselő- testület csak akkor tűzi napirendjére, ha azt a képviselő beadványában kifejezetten kéri,

c) a képviselő- testület napirendjére vett írásbeli válasszal együtt a képviselő kérdését is meg kell küldeni a Képviselő- testület tagjainak és ebbe külső szakértő is bevonható.

49. § (1)37 A polgármester főállásban látja el a feladatait, ezért minden év január 31-ig az adott évre vonatkozó, saját szabadságának ütemezést adja le a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, amit a képviselő-testület – mint a polgármester felett munkáltatói jogkört gyakorló - február 28-ig hagy jóvá, majd ez alapján a polgármester köteles a szabadságát az ütemezésben foglaltak szerint igénybe venni azzal, hogy elmulasztása vagy be nem tartás esetén a polgármesterrel szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/E. § (2) bekezdésében írt büntetések alkalmazhatók.

(2) A polgármester munkarendje megegyezik a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjével.

(3)38 A polgármester a polgármesteri esküjének, jogszabályoknak és a képviselő-testület döntéseinek megfelelően képviseli az önkormányzatot, szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az Önkormányzat és szervei – bele értve a saját - demokratikus működését. A fentieken túl, gondoskodik a képviselő-testület működéséről, annak nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit.

(4) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségével, az összeférhetetlenségi eljárással, a méltatlansággal, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel és eljárással kapcsolatosan az Mötv. szabályai az irányadóak.

(5)39 A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, vagy az érintett tartósan akadályoztatva van, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének.

50. § (1) A polgármester az Mötv. 65. § és 67. §-ában meghatározott feladatokon túl további feladatai:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és a bizottsági tagok bizottsági munkáját,

b)40 a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a jegyző és a hivatal feladatait a képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatban, segíti a képviselőket, bizottsági tagokat hatásköreik és feladataik gyakorlásában.

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,

d) fogadóórát tart,

e)41 egyedi és eseti képviselő-testületi döntés alapján és annak megfelelően nyilatkozik a sajtónak, nyomtatott és elektronikus médiának megőrizve és fenntartva – szükség esetén – helyre állítva az önkormányzat, a képviselőtestület és szervei, intézményei jóhírnevét, következetesen tartózkodva minden olyan intézkedéstől, megnyilatkozástól, amivel mások (természetes és jogi személyek) becsületét sértheti, a beléjük helyezett közbizalmat rombolhatja.

f)42 külön felhívás nélkül jóhiszeműen együttműködve és részrehajlás mentesen, valamint negatív elfogultság és hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazva segíti az intézményeket feladataik ellátásában,

g)43 fokozottan kerül minden olyan magatartást, amivel hivatali kötelességét megszegné, hivatali hatáskörét túllépné vagy hivatali helyzetével egyébként visszaélne,

h)44 köteles tartózkodni más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítástól, továbbá más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tény állításától vagy híresztelésétől, vagy valós tény hamis színben történő feltüntetésétől,

i)45 köteles a köztartozásmentes adatbázisba történő felvételét kezdeményezni és abban folyamatosan szerepelni,

j)46 részt vesz a kormányhivatal által szervezett képzésen.

(2) A polgármester fogadóórája: minden héten hétfő és szerdai nap 08.00-10.00 óra.

(3) A polgármester az Mötv. 67. § e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

(4) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat az alábbi ügyekben:

a) szociális ügyek,

b) gyermekvédelmi ügyek.

(5)47 A polgármester havonta tájékoztatja a képviselő-testületet az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(6) A polgármesterre átruházott hatásköröket jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(7) A polgármester a Mötv. 68. § (3) bekezdése szerint eljárva dönt:

a)48

b) a képviselő-testület által elfogadott beszerzési szabályzat alapján a hatáskörébe utalt beszerzésekről,

c)49

d) az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon történő fakivágással kapcsolatos ügyekben.

e)50

f) Költségvetési kiadásokat nem érintő kérdésekben önkormányzati támogatási szerződések, együttműködési megállapodások megkötése,

g)51

h)52

(8) A polgármester szervezi az önkormányzat és az állami szervek kapcsolatait és együttműködését, az önkormányzat és a külföldi partnertelepülések, szervezetek együttműködését.

(9)53 A polgármester kiadmányozza a pályázatokkal kapcsolatos – képviselő-testület által előzően jóváhagyott - önkormányzati nyilatkozatokat.

(10) A polgármester negyedévente beszámol – ha van - az önkormányzat bírósági pereinek az állásáról.

51. § (1) A képviselő-testület a tagjai közül egy alpolgármestert választ. Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.

(2) Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

(3) Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.

(4)54 Amennyiben a polgármester a jelen rendeletben meghatározott fogadóóráján nem tud részt venni, vagy a polgármester az ülés összehívásában és vezetésében akadályoztatva van, szabadságon van, esetleg keresőképtelen állományban van, úgy valamennyi hatásköreit az alpolgármester gyakorolja.

52. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésén kívül kiemelt feladatai:

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásáról,

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c)55 gondoskodik a hivatal dolgozóinak továbbképzéséről, e körben fél évente tájékoztatja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a hivatal köztisztviselői számára előírásra került-e az alap-és szakvizsga kötelezettség teljesítése, továbbá a vizsgák elmaradása, eredménytelenség miként befolyásolja a hivatal dolgozói létszámát, került-e sor ebből az okból munkáltatói intézkedésre, felmentésre.

d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését,

e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,

f) a bizottság döntéseiről határozat nyilvántartást vezet.

g)56 felülvizsgálja az önkormányzati rendeleteket és javaslatot tesz azok módosítására, hatályon kívül helyezésére, új rendeletek megalkotására azzal, hogy a felülvizsgálat eredményéről fel évente tájékoztatja a képviselő-testületet nemleges felülvizsgálati eredmény esetén is,

h)57 felülvizsgálja az önkormányzati, társulási, hivatali szabályzatokat és javaslatot tesz azok módosítására, hatályon kívül helyezésére, új szabályzatok megalkotására azzal, hogy a felülvizsgálat eredményéről fel évente tájékoztatja a képviselő-testületet nemleges felülvizsgálati eredmény esetén is,

i)58 ellátja a 55. § b) pontjában nevesített Társulás munkaszervezeti feladatait, e körben a Társulás tisztségviselőivel, de különösen a Társulás elnökével jóhiszeműségen alapuló lojális együttműködést alakít ki és tart fenn.

53. § (1) A jegyző kinevezése az Mötv. 83. § b) pontja alapján történik. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogkört a Hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.

(2)59 A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában megjelölt közigazgatási szakvizsgával rendelkező közszolgálati tisztviselőt bízza meg.

54. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

(2) A hivatal létszámát a képviselő-testület mindenkori költségvetési rendeletében állapítja meg.

(3)60 A Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése állapítja meg, további feladatokat az Mötv. 67. § a) és b) pontja értelmében a képviselő-testületi döntések szerint, valamint a jegyző javaslatainak figyelembevételével a polgármester is határozhat meg. A Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapíthat meg. A Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza.

(4) A Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét – az Mötv. 67. § d) pontja és a 85. § (6), (9) bekezdése figyelembe vételével – a képviselő-testületek határozattal fogadják el.

(5) A jegyző az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló jogszabályokban előírt feladatok ellátásáról szerződés útján gondoskodik.

55. §61 (1) A képviselő-testület az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulásoknak és nem jogi személyiséggel rendelkező döntéshozó szerveknek tagja, delegáltja útján:

a) Marcali Kistérségi Többcélú Társulás,

b) Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulás,

c) Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,

d) Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa,

e) Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye Köztestület Felügyelő Bizottsága.

(2) Az (1) bekezdésben írt döntéshozó szervekben az önkormányzat képviseletét a képviselő-testület által delegált tag vagy tagok látják el.

56. § A települési képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

57. § (1) A települési képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés i), j), k) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl köteles:

a) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,

b)62

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

e)63 az Mötv. 32. § (2) bekezdés e) pontja alapján kapott megbízás szerint eljárni.

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,

c) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, a testületi ülésen meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni,

d) a képviselő köteles az Mötv. 38. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a köztartozásmentes adatbázisba történő felvételét kezdeményezni és abban szerepelni.

58. § (1) A képviselőket, képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek havonkénti alapdíja 20.000.- Ft, azaz húszezer forint.

(2) Amennyiben a képviselő bizottságnak is tagja, a tiszteletdíj az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 45%-ával növekszik.

(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is az alapdíj 90 %-ával növelendő.

(4) A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a.

(5) Amennyiben a települési képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés j) pont szerinti képzésen nem vesz részt, úgy két havi tiszteletdíját a képviselő-testület megvonja.

(6) Az önkormányzati képviselő megbízatására és megszűnésére az Mötv. helyi önkormányzati képviselő megbízatás keletkezése és megszűnése szabályai vonatkoznak.

(7) A képviselő összeférhetetlenségével, az összeférhetetlenségi eljárással, a méltatlansággal, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel és eljárással kapcsolatosan az Mötv. szabályai az irányadóak.

59. § (1) A képviselő részére a feladatainak maradéktalan ellátásához a technikai, adminisztrációs feltételeket a Hivatal biztosítja.

(2) A tiszteletdíjak havi számfejtéséről a Hivatal gondoskodik, és teljesíti a kifizetést. A költségtérítések elszámolási ideje a benyújtástól számított 3 munkanap.

(3) Amennyiben a képviselő-testület tagja az ülésekről 2 alkalommal igazolatlanul távol marad, tiszteletdíját a képviselő-testület 25 %-kal csökkentheti 6 hónap időtartamra. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés illetve a megvonás újra megállapítható.

60. § (1)64 A képviselő-testület három állandó bizottságot hoz létre.

(2) Az állandó bizottság megnevezése, tagjainak száma:

a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, amelynek létszáma: 3 fő.

b) Szociális Bizottság, amelynek létszáma: 3 fő.

c) Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, amelynek létszáma: 3 fő.

(3) A bizottságokra átruházott képviselő-testületi hatásköröket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

61. § A képviselő- testület állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladat-és hatáskört, amelyet önkormányzati döntés számukra meghatároz. E körben a bizottságok:

a) döntenek a képviselő- testület által részére átruházott hatáskörökben,

b) részt vehetnek a hatályos önkormányzati rendeletek feladatkörükbe tartozó szükség szerinti módosításában,

c) véleményezik

ca) a képviselő- testület elé kerülő előterjesztések feladatkörükbe tartozó kérdéseit,

cb) a hatályos önkormányzati rendeletek feladatkörükbe tartozó szükség szerinti módosítását

d) ellenőrzik a bizottság döntéseinek végrehajtását,

e) beszámolnak éves tevékenységükről,

f) kezdeményezik a szakterületéhez tartozó önkormányzati rendeletek szükség szerinti módosítását.

g)65 előterjesztéseket nyújtanak be,

h)66 képviselői, polgármesteri, jegyzői előterjesztéseket, indítványokat – képviselő-testületi döntés elött - véleményzenek.

62. § (1)67 Az előterjesztések, indítványok, rendeletmódosítási vagy rendeletalkotási kezdeményezések benyújtására a bizottsági elnök is jogosult.

(2) A bizottság üléseit az elnök –az ülést megelőzően legalább két nappal – írásban vagy hírközlési eszközön (telefon, sms, stb.) keresztül hívja össze.

(3) A jegyző - vagy az általa megbízott személy - tanácskozási joggal vesz részt a bizottság ülésén.

(4) A bizottság határozatot hoz.

(5) A bizottság működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a hivatal útján, a jegyző biztosítja.

63. § (1) A bizottság elnöke:

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,

b) kiadmányozza a bizottság döntéseit,

c) ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását,

d) képviseli a bizottságot,

e) a bizottsági ülések között munkakapcsolatot tart fenn a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tárgy szerinti ügyintézőivel.

(2) bizottság elnök akadályoztatása esetén annak helyettesítését a bizottsági tagok közül a testület tagjai közül megválasztott legidősebb bizottsági tag látja el.

64. § A bizottság tagja:

a) a bizottság elé kerülő témakörökkel kapcsolatban külső szakértő segítségét kérheti, javasolhatja az elnöknek a bizottság ülésére való meghívását,

b)68 az elnök képviseli a bizottságot, valamint képviselő-testületi tagként megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.

65. § A bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a képviselői mandátum megszűnésével,

c) a Képviselő- testület megbízatásának megszűnésével,

d) az összeférhetetlenség kimondásával,

e) visszahívással.

66. § (1)69 A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak számát a Képviselő- testület a bizottság felállításakor határozza meg.

(3) Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak megválasztására, a bizottság működésére és megszűnésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni ezen rendelet vagy a Képviselő-testület eltérő rendelkezése hiányában.

67. § A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvényben meghatározottak az irányadók.

68. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

69. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.

(2) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselő-testületi ülésén előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.

(3) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik hozzászólási szándékukat.

(4) A hozzászólási jog megadása a képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.

(5)70 A közmeghallgatás rendjének fenntartására vonatkozó szabályok a 24. §-ban foglaltakkal azonosak.

70. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek számára egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

71. § A közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvet készít.

72. § A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel fórumot tarthat.

Záró és vegyes rendelkezések

73. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Böhönye Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának kormányzati funkciói

Kód

Kormányzati funkció elnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


013320

Köztemető fenntartás és működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041140

Területfejlesztés igazgatása

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045120

Út, autópálya építése

045130

Híd, alagút építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

076062

Település-egészségügyi feladatok

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

102031

Idősek nappali ellátása

102032

Demens betegek nappali ellátása

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

2. melléklet

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök
A) Polgármesterre átruházott hatáskörök:

a) Pénzügyi ágazattal kapcsolatos feladat- és hatáskörök

1. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybe vételéről.

2. A számlavezető pénzintézetnél a fizetési számlához kapcsolódóan alszámlát, számlát nyithat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

5. 6. A beruházás befejezésekor elszámol a beruházásról. Az elszámolást az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni és csatolni kell a pénzintézet igazolását az igénybe vett támogatás összegéről.

7. Visszafizeti az elszámolás alapján a központi költségvetést megillető összeget az éves költségvetési beszámolójának a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15 napon belül.

8. Megigényli a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – a költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását követően – a Magyar Államkincstár útján a központi költségvetésből.

9. Év közben a MÁK útján a feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről lemondhat, valamint pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.

10. A tényleges mutatók alapján a költségvetési évet követően az igénybevett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal elszámol.

11. Intézkedik a számlavezető hitelintézettel kötött szerződésben az azonnali beszedési megbízás teljesülése érdekében, valamint az államháztartásról szóló törvényben szabályozott havi előirányzat-felhasználási terv alapján a fedezet biztosításáról.

12. Az év végi elszámolást követően a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik, a Magyar Államkincstár megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvről.

13. Jóváhagyja a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv elemi költségvetését.

14. Abban az esetben, ha év közben feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton kívüli szervezetnek ad át, vagy kötelező feladatellátása körében átvesz, a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulásának előirányzatát módosítja. A módosításra irányuló kérelmét a feladat-, illetve intézményátadás-átvétel megelőző hónap 5. napjáig a szükséges okmányokkal, a Magyar Államkincstár útján juttatja el a miniszterhez.

15. Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott lemondás esetén a Magyar Államkincstáron keresztül kezdeményezi a miniszternél az előirányzat módosítását, és egyidejűleg megküldi a Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást.

16. Amennyiben az államháztartásról szóló törvény szerinti vizsgálatról, helyszíni vizsgálatról készülő kincstári jegyzőkönyv megállapításaival egyetért, a jegyzőkönyv záradékában a Magyar Államkincstár javaslatát elfogadja, és egyidejűleg a Magyar Államkincstár által jogosulatlannak tartott támogatásról vagy támogatásrészről lemond.

17. Az államháztartásról szóló törvényben szabályozott jegyzőkönyv megállapításaira tett észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét.

18. Amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján a számára biztosított normatív hozzájárulások vagy támogatások előirányzatáról lemond, és ezáltal a központi költségvetés javára visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a lemondással egyidejűleg nyilatkozik a Magyar Államkincstár számára arról, hogy a visszafizetési kötelezettségét befizetéssel, vagy a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással teljesíti-e.

19. Ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét – választása alapján – befizetéssel teljesíti, akkor a Magyar Államkincstár értesítését követő nyolc napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást.

20. Az elfogadott költségvetéséről a benyújtást határidőtől számított 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

21. Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló törvényben az önkormányzat részére megállapított véleményezési, és e törvényben megállapított egyetértési jogkör gyakorlását.

22. 23. Egyetértését adja vagy megtagadja az állam által történő pályázati kiíráshoz, ha a kiírás olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, amely a helyi önkormányzatokról szóló előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van.

27. 28. Gondoskodik a kommunális csoport bevonása útján a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről.

29. Együttműködik a közút építésére a közút használatában érdekelt magán- és közjogi személyekkel.

30. A helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a közlekedési hatósággal egyezteti.

31. Ha az indokolt, felhívja a helyi tömegközlekedést, közösségi közlekedést ellátó gazdálkodó szervezetet, tömegközlekedés, közösségi közlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások javítására.

32. Elvégezheti vagy elvégeztetheti – a közút kezelője, a kötelezett költségére és veszélyére – a közlekedési hatóság rendelkezése alapján a közút területén, a közút felett és mellett elhelyezett olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés eltávolítását, amely alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje vagy a közlekedést veszélyeztesse.

33. Gondoskodik arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezet esztétikus és kulturált legyen.

34. Köteles megtéríteni a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint. A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul a polgármesterhez kell bejelenteni.

35. 36. A kihelyező szervek értesítése mellett gondoskodik a kihelyezés okának megszűnésekor el nem távolított közúti jelzések eltávolításáról. A beruházás szervezési módjától és a befizetés címzettjétől függően a közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolást állít ki.

37. Gondoskodik a vasúti átjáróban a gyalogosok részére szolgáló kiépített átkelőhely és az ahhoz vezető járda, gyalogút létesítéséről és fenntartásáról.

38. Gondoskodik a kijelölt gyalogos-átkelőhely közúti jelzéseinek elhelyezéséről, fenntartásáról, az ahhoz vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívül gyalogoskorlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről, fenntartásáról.

39. Gondoskodik a tömegközlekedési járatok megállóhelyeivel összefüggő közúti jelzések elhelyezéséről - a megállóhelyet jelző tábla kivételével.

40. Gondoskodik a lakó-pihenő övezet kijelölésével összefüggő feladatok elvégzéséről.

41. Véleményt nyilvánít a közlekedési hatóságnak kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint vasúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének hatósági engedélyezése előtt.

42. Gondoskodik közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről.

43. Ellátja a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat.

44. Gondoskodik a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról.

45. Gondoskodik az önkormányzati tulajdonban álló vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartásáról olyan színvonalon és mértékben, amely lehetővé teszi jogszabályban meghatározott vízgazdálkodási közfeladataik ellátását. Megtérítteti az önkormányzat által elvégzett (elvégeztetett), de a közérdekű fenntartás körébe nem tartozó fenntartás költségeit. Megállapodik – jogszabályban meghatározott esetben – az igénylővel a felmerülő munkákról és többletköltségekről, az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról.

46. 47. Gondoskodik a települési vízrendezési feladatok körében a természetes vízfolyások és belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák, a tározók, záportározók, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak fenntartásáról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.

48. Gondoskodik a fenntartási feladatok során különösen - a vízfolyás és csatornamedrek vízszállító képességének megtartásáról, az elfajult medrek helyreállításáról, a töltések, burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról, kapubejárók alatti csőátereszek tisztántartásáról, a tározótér feliszapolódásának eltávolításáról.

49. Közreműködik a veszély megszüntetésében víz vagy vízi létesítmény elszennyeződése esetén.

50. Biztosítja a közterületek tisztaságát és a település rágcsálómentességét, valamint a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátását, gondoskodik a szúnyog- és más szükséges rovarirtásról.

51. Gondoskodik a település belterületén kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy kiirtásával, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

52. A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladatainak ellátása.

53. Beszerzi a védett természeti terület elidegenítéséhez kezelői, vagy használati jogának átadásához a miniszter engedélyét.

54. Helyiséget biztosít a környezetvédelmi közmeghallgatás számára.

55. Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról.

a) EGÉSZSÉGÜGYI, Szociális és Gyermekjóléti ágazattal kapcsolatos feladat- s hatáskörök

56. 57. Más önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetén dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről, ha a fenntartó önkormányzat ettől eltérően nem rendelkezik.

58. Hozzájárul a jogszabályok szerint az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.

59. A polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés elrendelése.

60. Intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére, illetve azt méltányosságból elengedi.

a) EGYÉB FELADAT- és HATÁSKÖRÖK

61. Ágazati feladati körében adatokat köteles szolgáltatni az állami szervek számára.

62. Együttműködik a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, illetve felügyelőségekkel a fogyasztói érdekvédelem és minőségvédelem biztosítása érdekében és szükség esetén tőlük vizsgálat folytatását kéri.

63. Tájékoztatja a lakosságot a helyi adóból származó bevételek összegéről

64. 65. Dönt a közterület bérbeadásáról, valamint hozzájárulását adja a közterület használatához;

67. 68. A képviselő-testület által elfogadott beszerzési szabályzat alapján a lebonyolítja a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket,

70. 71. dönt az Önkormányzat jelképei használatának engedélyezéséről;

75. 76. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint dönt közigazgatási bírság kiszabásáról.

C.) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra és annak elnökére átruházott hatáskörök

77. A kötvények, értékpapírok és tulajdonrészek hasznosítására vonatkozó koncepció véleményezése.

77.1. A Képviselő-testület által megalapított gazdasági társaság alapító okiratának vagy társasági szerződésének cégeljárásban történő felhasználás elött való aláírását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai közül a legidősebb teszi meg.

77.2. A polgármester szabadság-ütemezésének kezelése.

77.3. A Képviselő-testület által alapított bármely gazdasági társaság, így különösen az egyszemélyes gazdasági társaság vonatkozásában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület döntése alapján irányítja a gazdasági társaságot és utasítja az ügyvezetést ellátót.

78. A vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelének véleményezése;

79. Az önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának koncesszió útján történő átengedésének előzetes véleményezése.

80. A feladatkörébe tartozó gazdaságfejlesztési és pénzügyi tárgyú előterjesztések, koncepciók véleményezése így különösen az éves költségvetési javaslat, és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteinek, a költségvetési koncepciónak, település-fejlesztési koncepciónak a véleményezése.

81. A költségvetési bevételek alakulásának figyelemmel kísérése különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csökkenés) alakulására, az előidéző okok értékelése.

82. A hitelfelvétel indokainak és gazdasági megalapozottságának vizsgálata.

83. Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan esetben, amikor a képviselő-testület – akár a bizottság saját kezdeményezésére – megbízza.

84. Az önkormányzati rendeletben a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlása.

85. Ellátja a Képviselő-testületi ülésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket.

86. Képviselő-testületi összeférhetetlenségi ügyekben előterjesztést tesz a Képviselő-testület felé.

87. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására vagy a polgármester illetményének csökkentésére fegyelmi büntetésként.

88. Méltatlansági eljárásban javaslatot tesz a képviselő-testület felé.

89. Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, kezelése és őrzése a hivatal útján.

90. Vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az ellenőrzésre kezdeményezés érkezik.

91. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását követően az eredményről a képviselő-testület tájékoztatása.

D.) Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök:

92. Önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági hatáskört gyakorol.

92.1. A BM tüzifa támogatásról és az önkormányzat saját vagy egyéb más forrásból rendelkezésre álló tüzifa támogatásáról dönt.

92.2. Más jogszabályokban írt szervek mellett véleményezi az intézmények vezetői álláshelye betöltésére szóló kiírásokat és a kiírásra benyújtott pályázatokat, véleményéről az illetékes döntéshozót tájékoztatja a bizottság elnöke útján.

93. Dönt a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt lakhatáshoz kapcsolódó támogatásról, tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatásáról, gyógyszerkiadás viseléséhez kapcsolódó támogatásról, lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatásáról, rendkívüli települési támogatásról, felsőoktatási ösztöndíj pályázatról, szociális földprogramról, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. §-ban meghatározott támogatásról.

94. Előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezeteket.

95. Javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.

96. Javaslatot terjeszthet a Képviselő-testület elé a feladat és hatáskörét érintő rendelet megalkotására, illetve rendelet módosítására.

97. Figyelemmel kíséri a lakosság egészségügyi helyzetét.

98. Figyelemmel kíséri a nyugdíjasok és egyedülálló idős személyek életét.

99. Kapcsolatot tarthat községben működő egészségügyi szolgáltatókkal, egészségügyi hatósággal, egészségbiztosítási szervvel.

100. Ellátja az Értéktár Bizottság feladatait.

E.) A Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök:

101. A Falunapi rendezvények programjának összeállítása, szervezése.

102. Koordinálja, és részt vesz a községi kulturális, ifjúsági és sportrendezvények szervezésében. Javaslatot állít össze programok szervezésére.

103. Javaslatot tehet a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására.

104. Javaslatot tehet a sportegyesület önkormányzati támogatása mértékére.

105. Javaslatot tehet a diák-, a verseny- sport pénzügyi támogatására.

106. Javaslatot tehet az állami, a nemzeti és az önkormányzati ünnepek programjára.

107. Javaslatot tehet a környező településekkel való sportjellegű együttműködésre.

108. Véleményezi az önkormányzat által kiírt, a község művészeti, kulturális életének gazdagítását szolgáló pályázatokat.

109. Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, fejlesztésére, elidegenítésére, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket.

110. Véleményezi a kulturális és intézményvezetői állások betöltésére kiírandó pályázatokat.

110.1. Szerkeszti és gondoskodik a hivatal útján a képviselő-testület lapjának és internetes megjelenésének a kiadásáról.

110.2. . Intézkedik a polgármesteri hírlevél, a böhönyei hírmondó és más a képviselő-testületi engedély nélkül kiadott tájékoztatók felszámolására.

3. melléklet

A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei közokirat jellegének biztosítása
A) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvének részei:

a) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve, mely számozott oldalakból áll,

b) a testületi ülésen megjelentektől származó, sajátkezű aláírásukkal ellátott jelenléti ív.

c) a testületi ülés meghívója, amennyiben az ülés összehívása nem rendkívüli módon távközlési eszköz igénybevételével történt.

d) a testületi ülés írásos előterjesztései, a meghívóban szereplő sorrend szerint.

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét annak elkészítését követően a polgármester, a jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírásával hitelesíti. Az aláírást követően a jegyzőkönyvet a Hivatal kijelölt munkatársa a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyeleti Kapcsolattartás Modulon (TFÍK) keresztül felterjeszti a Somogy Megyei Kormányhivatalnak.
B) A jegyzőkönyv polgármester és jegyző által történő aláírását követően, a TFÍK-ra felterjesztéssel egyidejűleg záró címkével kell ellátni, mely magába foglalja az 1. pontban meghatározott tartalmi elemeket. A záró címkét a polgármester és a jegyző írja alá.
1

Az önkormányzati rendeletet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 72. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 30. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 10. § (6) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 13. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 15. § (6) bekezdés e) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

7

A 16. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 17. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 17. § (2) bekezdés c) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 20. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

11

A 21. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 21. § (5) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 22. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 22. § (4) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 22. § (6) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 22. § (7) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 22. § (10) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 22. § (13) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 23. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

20

A 26. § (5) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

21

A 28. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

22

A 29. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 29. § (6) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 29. § (7) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 34. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

26

A 36. § (4) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

27

A 39. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

28

A 41. § (4) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 18. §-a iktatta be.

29

A 43. §-t a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 44. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 19. §-ával megállapított szöveg.

31

A 45. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 20. §-ával megállapított szöveg.

32

A 46. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 46. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 46. § (4) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 46. § (7) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 48. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 22. §-ával megállapított szöveg.

37

A 49. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 49. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 49. § (5) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 50. § (1) bekezdés b) pontja a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 50. § (1) bekezdés e) pontja a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az 50. § (1) bekezdés f) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdése iktatta be.

43

Az 50. § (1) bekezdés g) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdése iktatta be.

44

Az 50. § (1) bekezdés h) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdése iktatta be.

45

Az 50. § (1) bekezdés i) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdése iktatta be.

46

Az 50. § (1) bekezdés j) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdése iktatta be.

47

Az 50. § (5) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

48

Az 50. § (7) bekezdés a) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

49

Az 50. § (7) bekezdés c) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

50

Az 50. § (7) bekezdés e) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

51

Az 50. § (7) bekezdés g) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

52

Az 50. § (7) bekezdés h) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

53

Az 50. § (9) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

54

Az 51. § (4) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 25. §-ával megállapított szöveg.

55

Az 52. § (2) bekezdés c) pontja a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

Az 52. § (2) bekezdés g) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 26. § (2) bekezdése iktatta be.

57

Az 52. § (2) bekezdés h) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 26. § (2) bekezdése iktatta be.

58

Az 52. § (2) bekezdés i) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 26. § (2) bekezdése iktatta be.

59

Az 53. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 27. §-ával megállapított szöveg.

60

Az 54. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 28. §-ával megállapított szöveg.

61

Az 55. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 29. §-ával megállapított szöveg.

62

Az 57. § (1) bekezdés b) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 38. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

63

Az 57. § (1) bekezdés e) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 30. §-a iktatta be.

64

A 60. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 31. §-ával megállapított szöveg.

65

A 61. § g) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 32. §-a iktatta be.

66

A 61. § h) pontját a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 32. §-a iktatta be.

67

A 62. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 33. §-ával megállapított szöveg.

68

A 64. § b) pontja a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 34. §-ával megállapított szöveg.

69

A 66. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 35. §-ával megállapított szöveg.

70

A 69. § (5) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 36. §-ával megállapított szöveg.