Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Böhönye településnév felvételének, használatának engedélyezéséről

Hatályos: 2022. 01. 01

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Böhönye településnév felvételének, használatának engedélyezéséről

2022.01.01.

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Böhönye településnév felvétele, használata természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, termék, tevékenység vonatkozásában - Böhönye Község Önkormányzata és az általa alapított, vagy fenntartott, továbbá törvényben előírt közfeladatot ellátó más szervre vonatkozó kivétellel - minden nyelvtani alakban engedélyköteles.

2. § (1) Böhönye nevének felvételét és használatát (a továbbiakban: Névhasználat) csak a Böhönye közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező Szervezet illetve alapítója kérheti.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a Szervezet megnevezését, székhelyét;

b) a Szervezet tevékenységi körét;

c) a Névhasználat célját és módját;

d) a Névhasználat időtartamát.

3. § (1) A Névhasználatot – kérelemre – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság engedélyezi, az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.

(2) A Névhasználatról szóló engedélynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. (Ákr.) törvény előírásain túlmenően – tartalmaznia kell:

a)a Névhasználatra jogosult (a továbbiakban: Engedélyes) megnevezését, székhelyét;
b)a Böhönye név felvételének, vagy a Böhönye név használatának célját;
c)az engedély érvényességének határozott, határozatlan, illetve visszavonásig érvényes időtartamát;
d)a Böhönye név felvétele, vagy a Böhönye név használatának módjával kapcsolatos esetleges egyéb
feltételeket és előírásokat.

4. § (1) A Névhasználati kérelmet el kell utasítani,

a) ha Böhönye név felvételének kérelem szerinti célja, illetve a Böhönye név használatának kérelem szerinti módja, vagy körülményei Böhönye Község Önkormányzatának, a település lakosságának jogait, jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti,

b) a Névhasználati kérelem elutasításáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt,

c) a Névhasználati kérelem Bizottság általi elutasításáról szóló határozat ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(2) A Névhasználati engedély(t)

a)visszavonható, ha az Engedélyes az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti;
b)vissza kell vonni, ha a Névhasználat, vagy annak célja, módja, körülményei Böhönye Község
Önkormányzatának, a település lakosságának jogait, jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti.
(3)A Névhasználat visszavonásáról szóló Bizottsági döntés ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

5. § (1) A Böhönye név használatát meg kell vonni attól, az e rendelet hatálybalépését megelőzően a Böhönye nevet használó személytől, szervezettől, amelynek névhasználat iránti kérelmét a 4. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezései alapján el kellene utasítani.

(2) A Névhasználat 4. § (2) bekezdésben rögzített megvonását bármely önkormányzati képviselő kezdeményezheti a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottságnak címezve.

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

(3)

(4)

(5) Aki a jelen rendelet szerinti Névhasználati eljárás lefolytatására köteles lenne, de az eljárást nem kezdeményezi, továbbá, aki Engedélyesként kötelezettségeit nem, vagy késedelmesen teljesíti az a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 13/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet szerinti közigazgatási bírsággal sújtandó.