Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL szóló önkormányzati rendelete

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 02. 24

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL szóló önkormányzati rendelete

2022.01.01.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szabadkígyós Község Képviselő-testülete felhatalmazza Szabadkígyós Község Polgármesterét, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül időarányosan, folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2022. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2021. évi eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva időarányosan teljesülhet.

(2) A 2022. január 1-től esedékes, jogszabályban elrendelt bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában időarányosan végrehajthatók.

(3) Önkormányzati támogatások, segélyek, egyéb szociálpolitikai juttatások az átmeneti gazdálkodás ideje alatt időarányosan teljesíthetők.

(4) Az előző év(ek)ről áthúzódó szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések az átmeneti időszak alatt teljesíthetők.

3. § A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható, az előző évben előkészített, megkezdett pályázatokból eredő kötelezettségek, a rendeltetésszerű működést, megfelelő színvonalú feladatellátást akadályozó hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a Képviselő-testület által meghatározott feladatok kivételével.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.

5. § A 2022. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

6. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

7. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.