Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 21

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.12.21.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:1

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sármellék Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre (Sármelléki Közösségi Színtér), működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési
alapszolgáltatás/ok

2. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének a helyszínét a Közösségi Színtérben,

b) a közösségi színtér díjmentes használatát,

c) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti alapszolgáltatást is biztosítja:

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(3) Sármellék Község Önkormányzata a művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak
ellátási formája, módja

3. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Sármellék, Zala u. 1-2. szám alatti Sármelléki Közösségi Színtér működtetésével látja el.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Sármelléki Közösségi Színtér működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

Művelődési intézmények, szabadidős létesítmények baleset megelőzésére vonatkozó szabályok

5. § (1) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető játszótéren lévő eszközökre a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető sportpályán a futball- és kézilabdakapukat az alábbiak szerint kell rögzíteni:

A futballkapuk esetében a kapuoszlopokat legalább 0,8 – 0,9 m mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.
A kézilabda- és mobilkapuk esetében gurítható ellensúly, kapurögzítő tárcsa és talajhüvely útján történő rögzítés szükséges.
(3)A játszótéri eszközök, illetve a sportpályán lévő eszközök biztonsági követelményeknek való megfelelését heti egy alkalommal ellenőrizni kell, az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4)A biztonsági követelményeknek nem megfelelő eszközöket el kell zárni, vagy veszélyre figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet 2020. október 1. napjával lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sármellék Község Önkormányzata Képviselő- testületének a közművelődésről szóló 5/1999.(IV.1.) rendelete.
(2)E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Sármellék, 2020. szeptember 24.
1

A bevezető a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.