Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 26 - 2026. 10. 31

Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról

2021.11.26.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § [A rendelet célja]

(1) A rendelet célja az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" elnevezésű (EFOP-1.2.11-16-2017-00047) pályázat (továbbiakban: projekt) keretében biztosított lakhatási támogatás feltételrendszerének meghatározása. (2) A támogatás biztosításával az önkormányzat célja az, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából a fiatalok városba történő letelepedését támogassa: a településen élő, illetve elszármazott, továbbá letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, helyben családot tudjanak alapítani, egzisztenciát teremteni.

2. § [A rendelet hatálya]

E rendelet személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik

a)a kérelem benyújtásakor a 18. életévüket betöltötték, de a 35. életévüket még nem;
b)Vésztőn bejelentett lakóhellyel rendelkeznek vagy Vésztőn szándékoznak letelepedni;
c) Magyarország területén működő munkáltatónál dolgoznak.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. § [E rendelet alkalmazásában]

(1) Munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya. A közfoglalkoztatási jogviszony a jelen pályázatban keretében nem tekintendő munkaviszonynak. A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek az a célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve szabályait a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony.

(3) Közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

(4) Közösségi célú önkéntes tevékenység: közintézménynél, civil szervezetnél vagy bármely más szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett, igazolt támogató tevékenység (pl. Vésztői Önkéntes Polgárőr Egyesület, Vésztői Településszépítők Egyesülete, stb.). Valamint a projekt keretében szervezett szakmai napokon való részvétel, közösségi célú önkéntesen vállalt feladatok elvégzése ingyenesen, közreműködés a projekt keretében elkészült dokumentumok felülvizsgálatában, vagy aktív részvétel a település közösségfejlesztési programjaiban

4. § [Eljárási szabályok]

(1) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázati felhívásról, annak tartalmáról, illetve a pályázat elbírálásáról e rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(2) Az e rendeletben meghatározott lakhatási támogatást a pályázatot benyújtó személyek pályázat útján nyerhetik el. A pályázatot e rendelet 2. mellékletében meghatározott, erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon (nyomtatványon) lehet benyújtani.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak (és a vele együtt költöző személyeknek), aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban van. (4) A lakhatási támogatásban részesülő fiatalok kötelezően bevonandóak a település ifjúsági célcsoport számára nyújtott szolgáltatásainak megvalósításába

II. Fejezet

3. LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

5. § [A támogatás feltételei]

(1) A lakhatás biztosítására vonatkozó támogatás pályázat útján nyerhető el. A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) Vésztőn lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vésztőn él, vagy Vésztőre kíván költözni, Vésztőn kíván letelepedni;

b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves;

c) van Magyarország területén működő munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése, mely alapján legkésőbb a lakhatási támogatás szerződéskötésének időpontjáig foglalkoztatási jogviszonyt létesít,

d) vállalja évente minimum 30 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Vésztőn;

e) vállalja, hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken részt vesz;

f) vállalja, hogy amennyiben rendelkezik korábban létesített lakáscélú megtakarítással, akkor az erről szóló igazolást 3 havonta bemutatja (amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása lejár, megszűnik - vállalja azt, hogy a megszűnéstől számított 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000 Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja);

g) ennek hiányában vállalja, hogy a lakhatási támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, havonta a vállalásának (minimum 10.000 Ft-nak) megfelelő megtakarítást elhelyez és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta bemutatja.

(2) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak (és a vele együtt költöző személyeknek), aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban van. (3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki rendelkezik ingatlan (lakás) 1/1-es tulajdonjogával, és azt más(ok) számára bérbe adja ki.

6. § [A pályázat tartalmi elemei]

A kiírás szerinti pályázati adatlap, melyhez csatolni kell:

a) A pályázó önéletrajzát;

b) A pályázó lakcímkártyájának másolata;

c) A pályázó motivációs levelét, mely tartalmában nemcsak a pályázó egyéni motivációit tükrözi, hanem a pályázat által megfogalmazott célkitűzésekhez is kapcsolódik, bemutatja a pályázó településhez fűződő kapcsolatát, viszonyait, valamint tartalmazza a pályázó önkéntes munkára tett vállalásait is;

d) Gyermek, gyermekek anyakönyvi kivonatának másolatát (amennyiben releváns);

e) Házassági anyakönyvi kivonat másolatát (amennyiben releváns);

f) A pályázó és a vele együtt költöző személy(ek) jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat (jövedelemigazolás a munkáltatótól, gyermekgondozási ellátás igazolása, stb.);

g) Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát;

h) Magyarországon működő munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés másolatát.

i) A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást (ha volt ilyen); A pályázat benyújtása előtt megkötött lakáscélú megtakarításról szóló igazolást, lakás-előtakarékosságról szóló igazolást (ha volt ilyen).

7. § [A pályázattal elnyerhető támogatás]

A támogatást elnyerő pályázó a támogatási szerződésben megjelölt lakásnak 2 évig (24 hónapig) lehet bérlője. Az időtartam nem növelhető. A lakhatásért lakbért nem kell fizetnie, csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.

8. § [A támogatás igénybevételének feltételei]

(1) A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele a támogatási és a bérleti szerződések megkötése. A nyertes pályázó a támogatási és a bérleti szerződéseket a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a támogatói döntés érvényét veszti.

(2) A bérleti jogviszony megszűnése esetén a nyertes pályázó a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt 30 napon belül köteles kiköltözni, valamint az állandó lakcímet önmaga és a vele együtt lakó összes személy vonatkozásában köteles megszüntetni az adott lakásra vonatkozóan.

(3) A nyertes pályázó kiköltözés esetén a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán, a benne elhelyezett használati tárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel együtt köteles a bérbeadónak átadni. Az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyv bizonyítja, mindkét fél (bérbeadó és bérlő) aláírásával.

(4) A bérbeadó évente legalább két alkalommal ellenőrzi a lakás rendeltetésszerű használatát. Az ellenőrzések alkalmával a bérbeadó jogosult:

a) a beköltözéskor rendelkezésre bocsátott használati tárgyak, eszközök, berendezések meglétének,

b) az életvitelszerű tartózkodás meglétének, valamint a

c) rezsiköltségek megfizetésének (kiegyenlítésének) az ellenőrzésre. (5) A bérlemény használatára vonatkozó egyéb jogokat és kötelezettségeket a bérleti szerződés tartalmazza.

9. § [A támogatási szerződés tartalmi elemei]

(1) A lakhatási támogatás feltétele a támogatási szerződés megkötése.

(2) A támogatási szerződés tartalmi elemei:

a) a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy vésztői lakóhelyét, életvitelszerű vésztői tartózkodást a támogatási időszak (24 hónap) leteltéig fenntartja;

b) a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy a lakásbérleti szerződés lejáratát követően 30 napon belül kiköltözik a vele együtt lakókkal az ingatlanból, valamint az állandó lakcímet önmaga és a vele együtt lakó összes személy vonatkozásában megszüntetik az adott lakásra vonatkozóan;

c) a támogatási szerződés megkötésének időpontjában munkaviszonnyal rendelkezők esetén: támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy Magyarországon működő munkáltatóval való foglalkoztatási jogviszonyát (munkajogi jogviszonyát, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát) legalább a lakhatás biztosításának lejártáig (a támogatás végéig, azaz 24 hónapig) fenntartja, kivéve, ha munkaviszony önhibáján kívül szűnik meg;

d) a támogatott kötelezettségvállalása arra nézve, hogy a korábban megkötött lakáscélú megtakarítását a támogatás időtartama alatt fenntartja, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolásokat 3 havonta bemutatja. Amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása megszűnik, vállalja azt, hogy a megszűnést követő 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja;

e) amennyiben lakáscélú megtakarítással korábban nem rendelkezett, a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy a lakhatási támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja;

f) a pályázatban vállalt közösségi célú önkéntes tevékenység részletezése, igazolásának módja;

g) bejelentési kötelezettség 15 napon belül az adatok, körülmények változásáról;

h) a támogatott kötelezettségvállalása az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtétele vonatkozásában;

i) a támogatott kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy amennyiben a lakhatási támogatás pályázat során vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az adott lakásra vonatkozó szociális mértékű lakbérnek - a bérleti jogviszony kezdetétől számított időarányos - megfizetésére kötelezhető 30 napon belül az alábbi esetekben:

ia) életvitelszerűen más településre költözik;

ib) munkaviszonya vagy a vele együtt költöző(k) munkaviszonya önhibáján kívül megszűnik, megszüntetésre kerül, és más munkáltatóval 3 hónapon belül nem létesít munkaviszonyt/vagy nem létesít munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, jc) lakcímét Vésztőn megszünteti a támogatási szerződésben megnevezett ingatlanban, lakásban;

ic) a pályázattal vállalt megtakarítási számlát nem nyitja meg, vagy az arról szóló igazolásokat nem mutatja be 3 havonta, illetve a korábban megnyitott lakáscélú megtakarításról szóló igazolásait nem mutatja be 3 havonta;

id) a pályázattal vállalt közösségi célú önkéntes tevékenységet nem végzi, vagy annak elvégzését nem igazolja;

ie) a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken nem vesz részt, illetve távolmaradását érdemben nem igazolja (orvosi igazolással);

ig) a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat

10. § [A pályázatok elbírálásának rendje]

(1) A pályázatok elbírálása a rendelet 3. mellékletében meghatározott jogosultsági feltételek ellenőrzése és az értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.

(2) Hiánypótlásnak akkor van helye, ha a támogatást igénylő elmulasztja valamely - a támogatási kérelem benyújtása során csatolandó melléklet vagy adat benyújtását - amennyiben számára valamely szempont nem egyértelmű, nem egyértelműen eldönthető. A hiánypótlás egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, a hiány megjelölésével kerül felszólításra - a kérelem kijavítására "és" / "vagy" a csatolandó melléklet megküldésére, pótlására.

(3) A támogatásban részesülőkről - a felállított rangsor figyelembe vételével - Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A Képviselő-testület megjelölheti azt a sorrendben következő pályázót is, akivel a nyertes pályázó valamilyen okból való kiesése esetén támogatási szerződést lehet kötni.

(4) A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

(5) A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. (6) A pályázatok eredményét az önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi.

11. § [A pályázat közzététele]

(1) Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakhatási támogatás keretében bérbe adható bérlakások bérbeadására pályázatot ír ki, melyet:

1. az önkormányzat honlapján (www.veszto.hu);

2. a helyi TV-ben;

3. a Vésztői Újságban;

4. az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, és

5. a Facebook oldalon tesz közzé.

(2) A pályázatok elbírálása folyamatosan történik minden hónap végén, a beérkezett pályázati igények függvényében.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § [A rendelet hatálya]

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2026. november 1. napján a projekt fenntartási idejének zárásával egyidejűleg hatályát veszti.