Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2022. 04. 01

Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról

2022.04.01.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Vésztő Város Díszpolgára

1. § (1) A Képviselő-testület azoknak a személyeknek az elismerésére, akik Vésztő Város érdekében hosszú időn át kimagasló tevékenységet végeztek „Vésztő Város Díszpolgára” címet alapítja.

(2) A díszpolgári cím a Képviselő-testület által nyújtható legmagasabb kitüntetés.

(3) A díszpolgári cím elhunyt személy részére is megállapítható.

(4) A címet négyévenként legfeljebb egy személy kaphatja meg.

2. § (1) A díszpolgári cím adományozására - indoklással - javaslatot tehet:

a) polgármester, alpolgármester;

b) képviselő;

c) a város bármely nagykorú, lakóhellyel rendelkező lakosa.

(2)1 A javaslatokat a polgármesternél lehet benyújtani.

(3) A javaslatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság előzetesen véleményezi, a Képviselő-testület elé terjeszti támogató vagy elutasító javaslatát.

(4)2 Az adományozásról a képviselő-testület zárt ülésen dönt. Az adományozáshoz a megválasztott képviselők több mint felének szavazata szükséges.

3. § (1) A díszpolgári cím átadásának időpontjáról a képviselő-testület az adományozással egyidejűleg dönt.

(2) A díszpolgárnak a polgármester díszpolgári oklevelet, Vésztő Város címerét ábrázoló gyűrűt és „Vésztő Díszpolgára” feliratú emlékplakettet ad át.

(3) A díszpolgári címmel pénzjutalom jár, amelynek összege nettó 100.000,-Ft.

(4) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

a) Vésztő Város címerét,

b) az adományozó megjelölését,

c) a képviselő-testületi határozat számát,

d) az adományozott nevét,

e) az adományozás indokát röviden,

f) a polgármester aláírását, valamint az önkormányzat bélyegző lenyomatát.

4. § A díszpolgári címnek elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári oklevelet és az emlékplakettet az elhunyt házastársának, annak hiányában az egyenes ági leszármazottaknak lehet átadni. Elhunyt személy kitüntetése során aranygyűrű és pénzjutalom nem kerül adományozásra.

5. § (1) A díszpolgári címet elnyert személy a város tiszteletét és megbecsülését élvezi:

a) A város által rendezett hivatalos ünnepségekre fenntartott hely biztosításával meghívást nyer;

b) Elhalálozásakor - családtagjai kifejezett kívánságára, illetve hozzájárulásával - Vésztő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, eltemettetéséről az önkormányzat költségén gondoskodik.

(2) A fenti jogok gyakorlásának biztosításáért a polgármester a felelős.

6. § (1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület 2. § (1) bekezdésében felsoroltak javaslatára visszavonhatja attól, aki az azzal járó megbecsülésre méltatlanná válik, így pl. szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélik, az önkormányzattal szemben 12 hónapot meghaladóan adótartozása van.

(2) A visszavonáshoz a megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges.

(3) Visszavonás esetén a kitüntetettnek a díszpolgári oklevelet és emlékplakettet vissza kell adnia.

PRO URBE KITÜNTETÉS

7. § (1) A Képviselő-testület azon személyek részére, akik a város társadalmi, egészségügyi, gazdasági, kulturális, oktató-nevelő és sport életének fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett, vagy kiemelkedő jelentőségű tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, a PRO URBE kitüntetést alapítja.

(1a)3 A Pro Urbe kitüntetés elhunyt személy részére is megállapítható.

(2) Az adományozásnál különösen az alábbi tevékenységeket kell figyelembe venni:

a) A város fejlődését, a lakosságot szolgáló, hosszú időn át végzett vagy kiemelkedő jelentőségű tevékenység;

b) A különböző szakterületeken, vagy társadalmi munkában a város érdekében végzett kimagasló teljesítmény;

c) A várost gazdagító művészeti, városépítési és városrendezési kiemelkedő munka.

(3) Az adományozást igazoló oklevél tartalmazza, a rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a kitüntetett melyik tevékenységért kapja a kitüntetést.

8. § (1) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, valamint Vésztő címerét ábrázoló emlékplakett és nettó 70.000,-Ft pénzjutalom jár.

(1a)4 A Pro Urbe kitüntetésnek elhunyt személy részére történő adományozásakor, az adományozást igazoló oklevelet és az emlékplakettet az elhunyt házastársának, annak hiányában az egyenes ági leszármazottaknak lehet átadni. Elhunyt személy kitüntetése során pénzjutalom nem kerül adományozásra.

(2) Négyévenként legfeljebb egy díszpolgári cím és évente legfeljebb három Pro Urbe kitüntetés adományozható.

9. § (1) A javaslat benyújtásának határidejére és az azt követő eljárásra a 2. § irányadó. A kitüntetés átadásának időpontjáról a képviselő-testület az adományozással egyidejűleg dönt.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt:

a) személyi adatait,

b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás ismertetését.

10. § A Pro Urbe kitüntetés visszavonására a 6. § irányadó.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a kitüntető címek adományozásáról szóló 25/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Karakas Anikó
polgármester

Dr. Petri Béla
jegyző

1

Módosította a 4/2022. (III.31.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. április hó 01. napjától.

2

Módosította a 4/2022. (III.31.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. április hó 01. napjától.

3

Beiktatta a 4/2022. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. év április hó 1. napjától.

4

Beiktatta a 4/2022. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. év április hó 1. napjától.