Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2022. 01. 02

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2022.01.02.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/B. § (2) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet alkalmazásában a háztartás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott háztartás.

2. § (1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja el. A Társulás a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében az Észak Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal 2030. december 31-ig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

(2) Pápa város közigazgatási területén a közszolgáltató az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató). A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, kezelése, ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a közszolgáltatói alvállalkozó bevonásával végzi.

(3) A (4) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására Pápa város közigazgatási területén a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltatói alvállalkozó) jogosult.

(4) A közszolgáltatói alvállalkozó látja el

a) a települési hulladék átvételét, gyűjtését, szállítását, kezelésre történő átadását,

b) a Pápa, Szabó Dezső utcai hulladékkezelő létesítmény és átrakóállomás,

c) a hulladékgyűjtő pontok és

d) a Pápa, Szabó Dezső utcai hulladékudvar üzemeltetését.

(5) A települési hulladék átadásának helye a Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ.

3. § (1) A Közszolgáltató nevében eljárva a közszolgáltatói alvállalkozó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében egyedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt az ingatlanhasználóval.

(2) A szerződés egyes tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltatói alvállalkozó és az ingatlanhasználó neve, címe, természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapja,

c) a teljesítés helye,

d) a gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma,

e) az ürítés gyakorisága,

f) társasházi szerződés esetén a lakások száma,

g) a közszolgáltatás díja és

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei.

2. Vegyes hulladék átvétele

4. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik.

(2) Az igénybe vehető űrmértékű gyűjtőedényekről a közszolgáltatói alvállalkozó a honlapján és az ügyfélszolgálatán ad tájékoztatást.

(3) A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltatói alvállalkozó által biztosított emblémázott 110 literes hulladékgyűjtő zsák vehető igénybe.

(4) Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 120, 240, 1100 literes gyűjtőedény,

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatói alvállalkozóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.

(5) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban vagy azokban a szállítási napok között keletkezett hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen.

(6) Amennyiben az összegyűjtött hulladék mennyisége egymást követően legalább öt ürítés során meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát és az ingatlanhasználó nem rendelkezik a többlethulladék összegyűjtéséhez hulladékgyűjtő zsákkal, a közszolgáltatói alvállalkozó – az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után – jogosult a gyűjtőedény számát megemelni, vagy a gyűjtőedényt eggyel nagyobb méretű gyűjtőedényre cserélni. Ez esetben a közszolgáltatási díjat a megemelt darabszámú vagy űrtartalmú gyűjtőedény ürítése után kell megfizetni.

(7) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények űrtartalma, illetve darabszáma akkor csökkenthető, ha az ingatlanon egymást követően legalább öt ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.

(8) A természetes személy ingatlanhasználó a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott létesítménybe, annak nyitvatartási idejében a vegyes hulladékát évente 1 alkalommal, legfeljebb 200 kg-ot meg nem haladó mennyiségig térítésmentesen beviheti, amennyiben saját, vagy a vele közös háztartásban élő természetes személy ingatlanhasználó személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása nincs.

3. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlanhasználó jogosult az erre célra rendszeresített formanyomtatványon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését kérni, amennyiben az ingatlan lakatlanná válik. A szünetelés legfeljebb 6 hónapig tart. Amennyiben a körülmények továbbra is fennállnak, a szüneteltetést ismételten kérelmezni kell.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállását a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelméhez a hatósági bizonyítványt nem csatolja, köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat továbbra is megfizetni.

(4) A jogosultság fennállása esetén az ingatlanhasználónak a szüneteltetésre irányuló kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától nem kell megfizetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat.

(5) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan újbóli használatba vételét az azt követő 15 napon belül a közszolgáltatói alvállalkozónak bejelenteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a bejelentést követő hónap 1. napjától köteles megfizetni.

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

a) az ingatlanon keletkező vegyes hulladékot a szerződésben meghatározott űrtartalmú, saját költségen beszerzett hulladékgyűjtő edényzetben gyűjteni, tárolni,

b) az ingatlanon keletkező vegyes hulladékot a szerződés szerint heti rendszerességgel a közszolgáltatói alvállalkozónak átadni,

c) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, az ingatlan címével ellátott hulladékgyűjtő edényzetet - a konténer kivételével - az ingatlanon elhelyezni,

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni,

f) a közszolgáltatói alvállalkozónak 15 napon belül írásban vagy az ügyfélszolgálaton személyesen bejelenteni, amennyiben

fa) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,

fb) a szerződésben rögzített személyes adataiban,

fc) a szerződés tartalmi elemeiben vagy

fd) az ingatlan használati viszonyaiban változás következik be.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a 6. § (1) bekezdés f) pont fd) alpontjában foglaltakat teljes bizonyító erejű magán- vagy közokirattal igazolja, a bejelentést követő hónap 1. napjától nem köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlanhasználó - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a települési hulladék elszállítása céljából köteles a hulladékgyűjtő edényzetet, valamint annak befogadóképességén felül keletkezett települési hulladékot bekötött állapotú hulladékgyűjtő zsákban a szerződés szerinti időpontban, az ingatlan előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető, ürítésre és elszállításra alkalmas helyen elhelyezni.

(4) A hulladékgyűjtő edényzetet és a hulladékgyűjtő zsákot a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától, a szállítás napján 6.00 óráig kell kihelyezni a közterületre. A közszolgáltatás teljesítését követően a gyűjtőedény a szállítás napján 18.00 óráig tárolható a közterületen.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően hulladékgyűjtő edényzetet közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a közterület használatára vonatkozó engedély alapján lehet.

(6) A Fő tér 1-29. szám alatti ingatlan ingatlanhasználója a hulladékgyűjtő edényzetet és a külön díj ellenében megvásárolt, bekötött állapotú hulladékgyűjtő zsákot az ingatlan területén köteles a szerződés szerinti időpontban a közszolgáltatói alvállalkozónak ürítésre és elszállításra átadni.

(7) Árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról a tevékenység folytatója köteles gondoskodni.

7. § (1) Gyűjtőedényben csak olyan hulladékot lehet elhelyezni, amelynek gyűjtésére rendszeresítették.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(3) Ha a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék összetömörödött, befagyott, vagy az elhelyezés során úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedény ürítése nem lehetséges, az ingatlanhasználó a közszolgáltatói alvállalkozó felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.

8. § (1) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie.

(2) A települési hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint az ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztántartásáról.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a tulajdonában álló, sérült gyűjtőedény cseréjéről saját költségén gondoskodni.

(5) A hulladékbirtokos nem helyezhet olyan gyűjtőedénybe hulladékot, amelynek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját más fizeti meg.

4. A közszolgáltatói alvállalkozó jogai és kötelezettségei

9. § (1) A szerződésben foglaltak betartását a közszolgáltatói alvállalkozó jogosult ellenőrizni.

(2) A 7. §-ban, a 8. § (4) bekezdésében foglaltak megszegése esetén, továbbá, ha a települési hulladékot nem gyűjtőedényben vagy nem a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedényben helyezik el, a közszolgáltatói alvállalkozó megtagadja annak elszállítását vagy befogadását.

(3) Amennyiben a közszolgáltatói alvállalkozó a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt annak állapota, tartalma miatt nem tudja kiüríteni, ennek tényéről jegyzőkönyvet helyez el az ingatlanhasználó postaládájában és a gyűjtőedényről, annak tartalmáról fényképfelvételt készít.

10. § (1) A közszolgáltatói alvállalkozó köteles gondoskodni a tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére bérbe adott és rendeltetésszerűen használt konténer szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról.

(2) A közszolgáltatói alvállalkozó felel a gyűjtőedény állagában keletkezett minden olyan kárért, amelyet

a) a szállítás során vagy

b) gondatlan, szakszerűtlen ürítéssel okozott.

(3) A közszolgáltatói alvállalkozó felelőssége a gyűjtőedény

a)természetes elhasználódásából eredő kárra és
b)értékesítésétől számított 5 éven túl annak állagában bekövetkezett kárra
nem terjed ki.

5. Lomhulladék

11. § A közszolgáltatói alvállalkozó a lomhulladék gyűjtését évente 1 alkalommal házhoz menő lomtalanítás megszervezésével teljesíti. Az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a szerződés szerint fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiegyenlítette, legfeljebb 1 m3 térfogatú lomhulladék térítésmentes elszállíttatására jogosult.

6. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

12. § (1) A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten gyűjtött hulladék helyezhető el.

(2) A közszolgáltatói alvállalkozó a hulladékgyűjtő szigetekről a hulladékot legalább heti rendszerességgel szállítja el.

13. § (1) A közszolgáltatói alvállalkozó az 1. mellékletben felsorolt, elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták gyűjtését házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el.

(2) A házhoz menő gyűjtési rendszer igénybevételére a közszolgáltatói alvállalkozó külön megállapodást köt az ingatlanhasználóval.

(3) A házhoz menő gyűjtési rendszer igénybevétele esetén a közszolgáltatói alvállalkozó díjmentesen biztosít gyűjtőedényt a természetes személy ingatlanhasználónak.

(4) A házhoz menő rendszerben, elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását a természetes személy ingatlanhasználók részére a közszolgáltatói alvállalkozó havi rendszerességgel végzi.

7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

14. § (1) A hulladékudvart díjmentesen - legfeljebb a közszolgáltató által a honlapján közzétett mértékig - az a természetes személy vagy a vele közös háztartásban élő természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása nincs.

(2) A közszolgáltatói alvállalkozó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet figyelembevételével jogosult ingatlanonként 1 db vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényzet heti egyszeri ürítésének megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kiszámlázása iránt intézkedni mindaddig, amíg az ingatlanhasználó a szerződést nem köti meg, vagy az 5. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználó a vegyes hulladékot kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mennyiségarányos megfizetését követően helyezheti el a 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti létesítményben.

8. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések

15. § (1) Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete (a továbbiakban: Városgondnokság) szükség szerint a polgárőrség, valamint a rendőrség bevonásával, a hulladékgazdálkodási hatósággal együttműködve rendszeresen ellenőrzi a város közterületeit az elhagyott és jogellenesen elhelyezett hulladék és a hulladékot jogellenesen elhagyók felderítése érdekében.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon elhagyott és jogellenesen elhelyezett hulladékot – a hulladékot jogellenesen elhagyó felderítésének hiányában – a Városgondnokság elszállítja, vagy arra engedéllyel rendelkező szolgáltatóval külön szerződés alapján 15 napon belül elszállíttatja.

(3) Pápa Város Önkormányzata a jogellenes magatartások megelőzése érdekében a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint térfigyelő rendszert működtet.

9. Záró rendelkezések

16. §1

17. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Házhoz menő, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék szállítás (15 01 06)

A

B

1

Megnevezés

Hulladékfajták

2

papír és karton csomagolási hulladék

karton doboz

3

irattároló doboz

4

hullámpapír

5

színes, vagy fekete-fehér újság

6


papír és karton

irodai papírok

7

könyvek

8

prospektusok

9

csomagoló papírok

10műanyag csomagolási hulladék

ásványvizes-, üdítős palackok és kupakjaik

11

csomagoló fóliák

12

műanyag zacskók, fóliák

13

tejfölös, joghurtos, margarinos poharak

14

tisztítószeres flakonok

15

fém csomagolási hulladék

alumínium italos dobozok

16

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

italos karton dobozok

1

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.