Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok ellátásáról saját maga, vagy társulásban való részvétellel, illetve vállalkozóval kötött megállapodás útján gondoskodik. Ezen túlmenően önként vállalt feladat ellátását az önkormányzat csak a Mötv-ben meghatározott feltételek megléte esetén vállalhatja, a törvényben meghatározott módon.”

3. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § A képviselő-testület döntése a határozat és a rendelet.”

4. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 58. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a jegyzői megbízott.”

5. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont.

6. § Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba.