Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21 - 2021. 12. 22

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.21.

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

2. § (1) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az alábbi települési támogatásokkal kapcsolatos feladatait a polgármester útján, átruházott hatáskörben látja el:

a) települési lakásfenntartási támogatás

b) települési gyógyszertámogatás

c) települési iskolakezdési / óvodakezdési támogatás

d) települési fűtési támogatás

e) időskorúak települési támogatása

f) települési temetési támogatás

g) szociális étkeztetés

h) köztemetés rendkívüli települési támogatás megállapítása a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 7/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdésében foglalt esetben.”

(2) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatáskörök gyakorlása”

3. § Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 21-én lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.