Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 24

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.12.24.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:1

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentgyörgyvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre (Szentgyörgyvári Közösségi Színtér), működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési
alapszolgáltatás/ok

2. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének a helyszínét a Közösségi Színtérben,

b) a közösségi színtér díjmentes használatát,

c) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) és d) pontja szerinti alapszolgáltatást is biztosítja:

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(3) Szentgyörgyvár Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak
ellátási formája, módja

3. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos u. 50. szám alatti Szentgyörgyvári Közösségi Színtér működtetésével látja el.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Szentgyörgyvári Közösségi Színtér működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

Művelődési intézmények, szabadidős létesítmények baleset megelőzésére vonatkozó szabályok

5. § (1) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető játszótéren lévő eszközökre a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető sportpályán a futball- és kézilabdakapukat az alábbiak szerint kell rögzíteni:

A futballkapuk esetében a kapuoszlopokat legalább 0,8 – 0,9 m mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.
A kézilabda- és mobilkapuk esetében gurítható ellensúly, kapurögzítő tárcsa és talajhüvely útján történő rögzítés szükséges.
(3)A játszótéri eszközök, illetve a sportpályán lévő eszközök biztonsági követelményeknek való megfelelését évente 2 alkalommal ellenőrizni kell.
(4)A biztonsági követelményeknek nem megfelelő eszközöket el kell zárni, vagy veszélyre figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet 2020. október 1. napjával lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének a közművelődésről szóló 10/1999.(VI.28.) rendelete.
(2)E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Sármellék, 2020. szeptember 24.
1

A bevezető a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.