Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete

a szabadtéri égetés szabályozásáról

Hatályos: 2021. 03. 17

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2021. (III. 16.)

önkormányzati rendelete

a szabadtéri égetés szabályozásáról


Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja és hatálya


1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.


2. § A rendelet területi hatálya Békés város belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére terjed ki.


3. § A rendelet személyi hatálya Békés város belterületén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


4. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója vagy bérlője az ingatlannak.


II. Fejezet

Részletes rendelkezések


3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


5. § A város területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


6. § Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 15. és március 31. közötti időszakban, naponta 9-16 óra között engedélyezett.


7. § Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.


8. § (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett száraz időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a jelen rendelet 6. §-ában engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(6) Az égetés folyamatának gyorsítására égést elősegítő anyag nem alkalmazható.

(7) Közterületen avar és kert hulladék égetése tilos.

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.


9. § Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.III. Fejezet

Záró rendelkezések


10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Békés, 2021. március 16.


Kálmán Tibor s.k.

polgármester

Tárnok Lászlóné s.k.

jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2021. március 16. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző