Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 12 - 2022. 04. 01

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.11.12.

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. §. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást biztosít annak a szociálisan rászoruló személynek, aki Pápadereske községben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) Az e rendeletben használt család, háztartás, jövedelem, fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. § Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatásával kapcsolatos valamennyi hatáskörét a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

2. A jogosultság feltételei

3. § (1) Az önkormányzat térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége családonként minimum 1 m3 maximum 2 m3.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek közül előnyben kell részesíteni.

a) aki a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására

ab) időskorúak járadékára

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakásfenntartási támogatásra, vagy települési lakhatási támogatásra jogosult

b) aki a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

3. A támogatás forrása, igénylésének, elbírálásának és átadás-átvételének menete

4. § (1) A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által biztosított a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat tűzifa támogatást nem biztosít.

5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2021. november 30. napjáig lehet a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8512 Nyárád, Kossuth u. 1.) benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálásáról a polgármester legkésőbb 2021. december 31. napjáig dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. A szállítás költségei az önkormányzatot terhelik.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklete szerinti átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

6. § (1) Amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa mennyisége a 3. §. (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő és a (4) bekezdésben foglalt ellátásban részesülő személyek számára nem elegendő, a támogatást a polgármester az 1 főre jutó jövedelem növekvő sorrendjében állapítja meg. A többi kérelem támogatási forrás hiánya miatt elutasításra kerül.

(2) A forrás felhasználását követően, valamint az e rendeletben megállapított határidőn túl benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

(3) Az e rendeletben foglaltak szerint támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

4. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. március 31. napján hatályát veszti.