Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2020. 12. 31


BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERE

36/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22. §-aiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében és a 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról illetékességi területén a következőket rendeli el:1. § A helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kiegészül a következő 14/A. §-sal:

14/A. § Az adó mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.”


2. § Hatályát veszti a Rendelet 14. §-a.


3. § (1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. december 15.


Kálmán Tibor s.k.                                      Tárnok Lászlóné s.k.

   polgármester                                                        jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. december hó 16. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző