Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2020. 12. 31


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete


a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a szabadtéri égetés szabályozásáról szóló 13/2015. (IV. 2.) önkormányzati rendelet.


2. § E rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. október 29.


             Kálmán Tibor s.k.                                                           Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 30. napján.


 Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző