Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 10/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (XI. 25) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 25 - 2019. 11. 26

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) preambulumának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„Zalacséb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, működésének részletes szabályait az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.”

2. §


(1) A képviselő-testület a 2. §-ban használt Magyar Köztársaság kifejezéseket Magyarországra módosítja.

(2) A képviselő-testület a 2. § első öt bekezdését (1), (2), (3), (4), (5) bekezdés számozással látja el.

(3) Az SZMSZ 2. § (3) bekezdésének szövegét az alábbiak szerint módosítja:


„Az önkormányzat hivatalos pecsétje: köralakú, a Magyarország hivatalos címerét és Zalacséb Község Önkormányzat feliratot tartalmazza.”

3. §


Az SZMSZ 6. § (2) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul:


„(2) Az alakuló ülést az Mötv. szerinti időben össze kell hívni. Az összehívásról a polgármester gondoskodik. Az ülést a polgármester nyitja meg és vezeti. Az alakuló ülésen a települési képviselők, majd a polgármester esküt tesznek. Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról.”

4. §


A képviselő-testület az SZMSZ 18. § (5) bekezdésének szövegét hatályon kívül helyezi.

5. §


(1) Az SZMSZ 20. § (5) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul:


 „(5) A jegyző az önkormányzat költségvetésének terhére gondoskodik a jegyzőkönyv egy példányának évenkénti beköttetéséről.”

(2) A képviselő-testület az SZMSZ 20. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezi.

6. §


Az SZMSZ 23. § 1., 2., 24. § 1., 2., 3., 4., 5., 26. § 1., 2., 3. számozással jelölt bekezdéseit zárójelbe tett jelöléssel kell ellátni.

7. §


Az SZMSZ 25. §-a egyes bekezdéseinek jelölése az alábbiak szerint módosul:

„A polgármester

a) tisztségét társadalmi megbízatásban látja el;

b) tiszteletdíjára az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot;

c) képviselő-testület működésével összefüggő különös feladatai:

ca) segíti a képviselők, bizottságok munkáját,

cb) összehívja és vezeti a testület üléseit,

cc) képviseli az önkormányzatot,

cd) ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskör gyakorlásából adódó feladatokat,

ce) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

cf) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát,

cg) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel,

ch) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben,

ci) nyilatkozik a sajtónak, hírközlő szerveknek;

d) bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:

da) indítványozhatja a bizottság összehívását;

db) felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit (a felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz);

dc) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti;

e) [53] hivatallal összefüggő főbb jogosítványait az Mötv. 67. § b) és d) pontjai tartalmazzák;

f) ellátja a törvényben meghatározott honvédelmi és polgárvédelmi feladatokat;

g) tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően 8 munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, ha az sincs, akkor a legidősebb képviselőnek;

h) köteles keddi napokon 8.00 órától 10.00 óráig ügyfélfogadást tartani;

i) rendszeresen tájékoztatja a képviselőket a község egész lakosságát érintő minden fontos eseményről, intézkedésről. A tájékoztatás történhet írásban, szóban, személyes felkérés útján vagy az érintett képviselők megbeszélésre való összehívásával.”

8. §


Az SZMSZ 26. § (4) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul:


 „(4) Az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége vagy az alpolgármester akadályoztatása esetén a legidősebb települési képviselő jár el.”

9. §


A képviselő-testület az SZMSZ 30. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

10. §


(1) A képviselő-testület az SZMSZ 1. mellékletének I. pontját hatályon kívül helyezi.

(2) Az SZMSZ 1. melléklete II. pontjának utolsó mondata az alábbi szövegezést kapja:

„A Társulás kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság alapítására és működésére a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok mellett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályait kell alkalmazni.”

15. §


(1)  E rendelet 2019. november 25-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rendelkezését 2019. november 25-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.
                        Erdei Csaba                                                                               Vigh-Tardi Valéria

                      polgármester                                                                                             jegyző