Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2019. (V.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 17

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 74.131 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 109.014 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 98.132 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 10.882 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 73.090 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 1.041 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 12.656 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.526 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 14.305 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 5.870 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 2.732 ezer Ft, felújítás 2.893 ezer Ft.


(2) A 2018. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.


6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2018. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.


7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 472.841 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2018. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § A képviselő-testület a 2014. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.


(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.


10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 5 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 4 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő, EFOP-1.5.2-16-2017-00045 pályázat keretében foglalkoztatottak átlagos létszáma 1 fő.


11. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 34.883 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2018. évi záró pénzkészletet 40.133 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési és felhalmozási célú kiadásokra használta fel.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.


Záró rendelkezés


14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.               Erdei Csaba                                                                                   Vigh-Tardi Valéri                                                      polgármester                                                                                             jegyző