Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 20 - 2022. 04. 15

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

2021.10.20.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről és igénybevételük céljáról.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota Város közigazgatási területére.

(2) E rendelet személyi hatálya Csanádpalota Város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A szociális rászorultság szabályai

3. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata egyszeri alkalommal, természetben nyújtott szociális ellátást biztosít azoknak az állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén laknak.

(2) Szociálisan rászorult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át.

(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászorult kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás mértéke

4. § A tűzifajuttatás egyszeri alkalommal történik, a támogatás mértéke háztartásonként legalább 0,5 m3, legfeljebb 5 m3 tűzifa lehet, amelynek kiszállításáról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.

Hatásköri és eljárási rendelkezések

5. § (1) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon 2021. november 5. napjától 2021. november 19. napjáig kell benyújtani Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, amelyhez csatolni kell:

a) jövedelemnyilatkozatot,

b) jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást,

c) a fűtési módról szóló nyilatkozatot.

(2) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására irányuló eljárás során szükséges, az ügy érdemét nem érintő döntések meghozatala és a szükséges eljárási cselekmények elvégzése a jegyző feladatkörébe tartozik.

(4) A kérelmek érdemi elbírálásával kapcsolatos döntési hatáskört a képviselő-testület a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. október 20-án lép hatályba, és 2022. április 15-én hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM
a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:.........................................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..............................................................................................................................

Lakóhely: ………irányítószám ..................................... település ......................................................... utca/út/tér ........... házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási hely: ……irányítószám ................................... település .................................................. utca/út/tér ........... házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………….....

2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő

2. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

III. Nyilatkozatok

1. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
· a(z) …………….. számú határozat alapján aktív korúak ellátására,
· a(z) …………….. számú határozat alapján időskorúak járadékára,
· a(z) …………….. számú határozat alapján a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével nyújtott települési támogatásra
vagyok jogosult/a velem egy háztartásban élő személy jogosult *,
b) a(z) …………….. számú határozat alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*
2. A kérelemmel érintett lakásba a fűtési mód:

fa / gáz / villany / olaj / szén / vegyes*

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek**

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
* (a megfelelő rész aláhúzandó)
** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Csanádpalota, 2021. ………………………………..


..........................................................................
kérelmező aláírása