Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 05 - 2020. 09. 04


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 2013. május hó 31. napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései az irányadók.”


2. § A Rendelet 3. § l) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

l) rendkívüli élethelyzet: a kérelmezőnél, illetve családjában betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, elemi kár, munkahely elvesztése folytán kialakult élethelyzet,”


3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Szt. 45. §-a szerinti települési támogatásnak minősül az önkormányzati ápolási díj, az önkormányzati lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás és az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, rendkívüli települési támogatásnak minősül az önkormányzati segély és az önkormányzati temetési segély.”


4. § A Rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja kiegészül az alábbi d. alponttal:

„d. önkormányzati temetési segély”5. § A Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

(1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört a polgármester gyakorolja:

 1. önkormányzati segély,

 2. köztemetés,
 3. közművesítési támogatás,
 4. az Szt. 7. § (1) és (2) bekezdései alapján az arra rászorulónak – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére - önkormányzati segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosít, amely megtérítését követelheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.

(2) Az otthoni szakápolás vonatkozásában a feladat- és hatáskört Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) gyakorolja.”


6. § A Rendelet 11. §-ának c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

Az e rendeletben szabályozott ellátások kifizetése (…)

c) a pénzbeli ellátásként megállapított önkormányzati segély vonatkozásában haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítását követő 8 napon belül a jogosult folyószámlájára vagy a közüzemi szolgáltató számlájára utalással, vagy a jogosult részére a Hivatal házipénztárából való kifizetéssel,

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítástól számított 8 napon belül a Hivatal házipénztárából való kifizetéssel, vagy a támogatott folyószámlájára történő utalással (…)

történik.”


7. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése a) pontjának helyébe, illetve (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

(1) A Békés Város Önkormányzata által biztosított rendszeres ellátásokat

 1. meg kell szüntetni az adatközlésre nyitva álló határidő utolsó napján, ha a jogosultsági feltételek felülvizsgálatakor a támogatott a szükséges adatokat nem szolgáltatta, az igazolásokat nem csatolta, vagy nem működött együtt a Hivatallal a környezettanulmány készítésekor, (…)

(3) A 9. § (3) bekezdés miatti megtérítés elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve pénzegyenértéke és a kamat összege a megtérítésre kötelezett személy kérelme alapján elengedhető, illetve csökkenthető, valamint részletekben fizettethető meg, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy

 1. három vagy több kiskorút nevel, vagy
 2. a családban a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban haláleset következett be, vagy
 3. a családban rendkívüli élethelyzet vagy krízishelyzet következett be, vagy
 4. az ellátás típusától függően a családban vagy háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.”


8. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

Békés Város Önkormányzata az arra rászorulóknak

 1. rendszeres települési támogatás keretein belül

aa) önkormányzati lakásfenntartási támogatást,

ab)önkormányzati ápolási díjat,

ac) önkormányzati gyógyszerköltség támogatást,

ad) önkormányzati adósságkezelési szolgáltatást,

 1. rendkívüli települési támogatás keretein belül

ba) önkormányzati segélyt,

bb)

bc) önkormányzati temetési segélyt

nyújt.”


9. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

(1) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy a nem lakóépületként nyilvántartott, de igazoltan lakhatási célt szolgáló épület fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Rendszeres kiadás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szociális jellegű önkormányzati bérlakás lakbére, valamint a közös költsége.”


10. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. §

(1) Az önkormányzati ápolási díjat meg kell szüntetni, ha (…)

c) az ápolást végző személy részére a járási hivatal az Szt. szerint ápolási díjat állapít meg,”11. § A Rendelet 34. §-ának (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, illetve a (2) bekezdés az alábbi g) és h) pontokkal egészül ki:

„34. §

(1) Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adóssággal érintett ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a közüzemi szolgáltatónál fogyasztóként, a Békési Városgondnokságnál bérlőként megnevezett személy, illetve több szerződő fél esetén a kérelem nyomtatványon az adósok által felhatalmazott személy (…)

c) aki - komfortfokozattól függetlenül - az e rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, illetve a családsegítővel történő feltétel nélküli együttműködést.

(2) Nem állapítható meg önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, ha a kérelmező vagy az ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy (…)

g) szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembevételével nem lett volna jogosult a támogatásra,

h) elutasítja, illetve nem működik együtt a családsegítővel.”


12. § A Rendelet 36. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. §

Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás iránt előterjesztett kérelemhez csatolni kell (…)

c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, amely tartalmazza a családsegítő javaslatát is.”


13. § A Rendelet 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

45. § (1) Békés Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére – ellenőrizhető indoklással ellátott kérelem alapján – önkormányzati segélyt nyújt.

(2) Önkormányzati segélyt az önkormányzat eseti jelleggel, az alábbi formákban nyújt:

 1. készpénzben,
 2. természetben

ba) közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással,

bb) tartós élelmiszer formájában, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közreműködésével.


14. § A Rendelet az alábbi 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. Önkormányzati temetési segély

51/A. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. A kérelmet a haláleset napjától számított 60 napon belül kell benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de minimum 30.000,- Ft.”


15. § A Rendelet 56/A. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A bérlet a jogosultságot megállapító végleges határozat bemutatásával a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél vagy a Békési Uszodában vehető át. A rekreáció céljának megvalósulása érdekében a bérlet a kiállításától számított 6 hónapon belül használható fel.

(6) A támogatás nem átruházható, azt a jogosult csak személyesen érvényesítheti.”


16. § Hatályát veszti a Rendelet 12. § (3) bekezdése, 14. § b) pontjának bb) alpontja, 45. §-ának (2) bekezdés bc) pontja 48. §-a,49. §-a, 50/A. §-a és 51. §-a, és az 56. §-ának (4) bekezdése.


Vegyes és záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. szeptember 4.


                   Kálmán Tibor s.k.                                                Tárnok Lászlóné s.k.

                      polgármester                                                            jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

            jegyző