Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 12. 02

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

2021.12.02.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyekre, akik Csanádpalota város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt laknak.

II. Fejezet

Települési támogatás

2. Lakhatási támogatás

2. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló kérelmező részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás költségeihez, a települési szilárd- és folyékony hulladékszállítás díjához adható.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át - havonta legfeljebb 3.000 Ft, egyedül élő esetén 210 %-át - havonta legfeljebb 3.500 Ft összegben.

(3) A támogatást a kérelmező csak olyan ingatlanra igényelheti, amelyben a kérelem benyújtásakor életvitelszerűen él.

(4) Amennyiben a lakhatási támogatásra jogosult személy által benyújtott közüzemi számlák havi összértéke nem éri el a rá irányadó támogatási összeg mértékét, a támogatás maximális összege a (2) bekezdéstől eltérően csak a havi közüzemi számlák összértéke lehet.

(5) A lakhatási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyet a kérelmező a kérelemben megjelöl. A támogatás havi összértéke több közüzemi szolgáltató között is felosztható különösen, ha az egyes szolgáltatóhoz kapcsolódó számlák összértéke nem éri el az irányadó támogatási összeg legmagasabb mértékét.

(6) Nem állapítható meg lakhatási támogatás, amennyiben a támogatás megállapítása iránti kérelmet nem a szolgáltatási díj fizetésére a számla kibocsájtója által kötelezett személy nyújtja be.

3. § (1) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit, ha a lakásrészekben különálló mérőórák vannak elhelyezve.

(2) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani. Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.

(3) A megállapított támogatás havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató részére.

4. § (1) Meg kell szüntetni a lakhatási támogatás folyósítását, ha

a) a jogosult elhunyt, a haláleset hónapjának utolsó napjával,

b) jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával,

c) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjával,

d) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával,

e) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó napjával.

(2) A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából nem minősül a háztartás tagjának az az ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

3. Gyógyszertámogatás

5. § (1) Jövedelmi viszonyai alapján gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki a krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg - ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyógyellátásban nem részesülő kérelmező,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri, vagy meghaladja,

b) egyedül élő esetében havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri, vagy meghaladja.

(3) A gyógyszertámogatás havi összege családban élő esetén 4.000,- Ft, egyedül élő esetében havi 5.000,- Ft.

(4) Amennyiben a kérelmező közgyógyellátásban részesül, kérelmét legkorábban a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnését követő hónapban nyújthatja be.

6. § (1) A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.

(2) A gyógyszertámogatás havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által a kérelemben megjelölt folyószámlára, vagy készpénzben kerül kifizetésre a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárán keresztül.

(3) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult

a) más településre költözött,

b) a 20. § szerinti felülvizsgálat alapján a gyógyszertámogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett,

c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra vált jogosulttá,

d) elhunyt.

(4) A gyógyszertámogatást a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a felülvizsgálat, illetve a változás hónapjának utolsó napjával, a (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre a támogatás már kiutalásra került.

(5) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a kérelemhez a járási hivatal jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet a kérelem beadását megelőző 3 hónapnál régebbi.

4. Rendkívüli települési támogatás

7. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt, illetve nyújthat.

(2) A kérelem elbírálása során a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőnek kell tekinteni:

a) a kezelőorvos által igazolt hosszan tartó betegségben szenvedőt,

b) hirtelen kialakult súlyos betegségben szenvedőt,

c) a közgyógyellátás keretében gyógyászati segédeszközre nem jogosult kérelmezőt,

d) azon kérelmezőket, akiknél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik jövedelme,

e) azon kérelmezőket, akik nem tudják a lakás fűtési, vagy egyéb rezsi költségét egy-egy alkalommal megfizetni,

f) az elemi károsultakat,

g) azokat, akik az a)–f) pontokban fel nem sorolt, a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli kiadások fedezését biztosítani nem képesek.

h) azokat, akik élethelyzetében olyan kirívóan rendkívüli esemény következett be, amely miatt olyan anyagi kiadásuk merült fel, amelyet a létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül fedezni nem tudnak

(3) A rendkívüli települési támogatás a 7. § (2) bekezdés b), f) és h) pontjában meghatározott esetekben akkor is nyújtható, ha az igénylő jövedelmi viszonyai meghaladják a 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

8. § (1) A rendkívüli települési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg: akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át,

(2) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át nem haladja meg.

9. § (1) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb 10.000 Ft.

(2) A 7. § (2) bekezdés h) pontjában szabályozott esetben a rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 100.000 Ft.

10. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatást nyújt kamatmentes kölcsön formájában annak a csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezőnek, aki csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozója eltemettetéséről más módon nem tud gondoskodni, vagy aki a 8. § (2) bekezdésben részletezett rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) A kamatmentes kölcsön maximum a köztemetés helyben szokásos költségével azonos összeg, egyéb rendkívüli élethelyzet esetén legfeljebb 100.000,- Ft összegű. A kamatmentes kölcsön összegét a felvételtől számított egy éven belül vissza kell fizetni.

(3) A támogatás igénybevételéről, a visszafizetés feltételeiről és módjáról a kérelmezővel egyedi megállapodást kell kötni.

11. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata 25.000 Ft rendkívüli támogatást nyújt azon csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személy részére, aki csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani.

(3) Nem jogosult a temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére nyújtott rendkívüli települési támogatásra az a kérelmező, aki elhalt hozzátartozója temetési költségeinek fedezésére kamatmentes kölcsönben részesült.

III. Fejezet

Egyéb ellátások

5. A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

12. § (1) Csanádpalota Város Polgármestere – átruházott hatáskörben- az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. §-a alapján gondoskodik.

(2) Csanádpalota Város Önkormányzata az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben, vagy egészben mentesítheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg.

6. Tűzifa támogatás

13. § (1) Tűzifa támogatás állapítható meg az önkormányzat saját tűzifa kerete terhére annak a kérelmezőnek, akinek

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tűzifa biztosítható, melynek kiszállításáról a támogatott gondoskodik.

(3) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek, aki tárgyévben szociális tűzifa támogatásban részesült.

(4) A tűzifa támogatás iránti kérelem évente egy alkalommal, a fűtési idényben, október 15. és április 15. napja között nyújtható be.

7. Tanszertámogatás

14. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata a gyermek családjának jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül minden év július 1. és augusztus 15. napja közötti időszakban tanszertámogatást nyújt a Csanádpalotai Dér István Általános Iskolába járó azon első és ötödik osztályos tanulók részére, akik csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmény adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás során azt a gyermeket, tanulót kell figyelembe venni, aki az adatszolgáltatás napjáig az intézménybe beíratást, illetve felvételt nyert.

(3) Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 10.000,- Ft/fő.

8. Beiskolázási támogatás

15. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező a helyi bölcsődébe, óvodába, általános iskolába járó gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének - a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül – évi egy alkalommal a gyermekneveléssel járó kiadásokhoz támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmények adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás során azt a gyermeket, tanulót kell figyelembe venni, aki az adatszolgáltatás napjáig az intézménybe beíratást, illetve felvételt nyert.

(3) Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 5.000,- Ft/fő.

9. Gyermeknevelési támogatás

16. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő, 0-18 éves gyermekek szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – a gyermeknevelési kiadásokhoz támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.

(3) Az Önkormányzat a támogatást természetben nyújtja tárgyév december 20. napjáig, összege 5.000,- Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerint támogatásban részesítendők közül

a) 0 éves az, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig megszületik,

b) 18 éves az, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig nem tölti be a 18. életévét.

10. Születési támogatás

17. § (1) A gyermekre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére a 2016. december 1. napját követően született újszülöttek után 50.000 forint pénzbeli támogatásban részesül a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő , aki a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Csanádpalota közigazgatási területén él, továbbá legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel, a gyermek csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.

(2) A születési támogatás megállapításánál a jövedelmet nem kell vizsgálni.

(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője nyújthatja be, amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli.

(4) Születési támogatás egy gyermekre tekintettel egy alkalommal állapítható meg, az újszülött születését követő egy éven belül vehető igénybe, mely határidő jogvesztő.

11. Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók támogatása

18. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekekre, fiatal felnőttekre tekintettel, akinek óvodáztatását, vagy iskoláztatását a településen nem lehet megoldani, szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül –, évi egy alkalommal a gyermek utaztatásához 10.000 Ft támogatást nyújt.

(2) (1a) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-,ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekekre, fiatal felnőttekre tekintettel, akinek iskoláztatását a településen nem lehet megoldani, és az általa látogatott oktatási-nevelési intézményben ingyenes vagy térítéses gyermekétkeztetést vesz igénybe, azonban az általa látogatott oktatási-nevelés intézményben a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történik, az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja számukra munkanapokon a napi egyszeri melegétkezést.

(3) A támogatás megállapítása hivatalból történik, kifizetésére a házipénztárból történik. A támogatás kifizetésére tárgyév december 4-ig kerül sor.

12. Időskorúak támogatása

19. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, 65 év feletti személynek – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül –támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.

(3) Az Önkormányzat a támogatást természetben nyújtja tárgyév december 20. napjáig, összege 5.000,- Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerint 65 év feletti az a személy, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig a 65. életévét betölti.

13. Hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek támogatása

20. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett, hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek nyári táboroztatásához - a város közigazgatási területén lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő gyermekek részére – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmény adatszolgáltatása alapján.

(3) Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév július 20. napjáig, melynek összege 10.000,- Ft/fő.

(4) A támogatás biztosításáról a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

14. Önkormányzat által szervezett szociális étkeztetés

21. § (1) Az Önkormányzat évente maximum három alkalommal – a jövedelmi értékhatárok vizsgálata nélkül – a településen bejelentett állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére alkalmanként napi egyszeri meleg étkeztetés ingyenes biztosítását szervezheti meg.

(2) A szociális étkeztetés kiadási előirányzatát az Önkormányzat éves költségvetésének társadalmi-szociálpolitikai támogatásai keret terhére biztosítja azzal, hogy az erre fordított kiadás összege nem haladhatja meg az e jogcímen tervezett kiadási előirányzat főösszegének 15 %-át.

(3) Az étkeztetés megszervezése hivatalból történik.

15. Eljárási rendelkezések

22. § (1) A szociális ellátások támogatások iránti kérelmet az 1. melléklet tartalmazza, amelyet a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet előterjeszteni.

(2) A kérelemhez csatolandó igazolások és okiratok, amelyek bemutatása szükséges az egyes települési támogatások vonatkozásában:

1. Lakhatási támogatás:

a) jövedelemnyilatkozat,

b) jövedelemigazolások az Szt.10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belüli, a kérelmező nevére szóló közüzemi számla másolata

2. Gyógyszertámogatás:

a) jövedelemnyilatkozat,

b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c) havi rendszeres gyógyszerköltség gyógyszertár által történő igazolása,

d) a járási hivatal jogerős elutasító határozatát, mely nem lehet 3 hónapnál régebbi

3. Rendkívüli települési támogatás:

a) jövedelemnyilatkozat,

b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c) 7. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban szabályozott esetekben a gyógyszerköltség, a gyógyászati segédeszköz költségeinek igazolása, vagy a kezelőorvos javaslata,

d) 7. § (2) bekezdés d) pontjaiban meghatározott esetekben a tartós jövedelemcsökkenést igazoló okirat pl.: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat,

e) 7. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a szolgáltatási díjhátralékról szóló igazolás vagy kifizetetlen számla.

f) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes formájában nyújtott kölcsön:

g) jövedelemnyilatkozat,

h) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

i) a kérelmező csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozó eltemettetése érdekében benyújtott kérelem esetén az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata, valamint a temetés várható költségének igazolása

4. Temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésre rendkívüli települési nyújtott rendkívüli települési támogatás:

a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata,

b) a temetési számla másolata

5. Egyéb ellátások

a) Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés.

b) A temetési költség megtérítésére kötelezett

6. jövedelemnyilatkozata,

a) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

b) nyilatkozat arról, hogy van-e olyan személy, aki az elhunyt temetését szerződésben vállalta, illetve akit az elhunyt végrendelete temetésre kötelez.

7. Tűzifa támogatás:

a) jövedelemnyilatkozat,

b) jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

8. Születési támogatás

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata

b) a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermeket a saját háztartásában neveli

c) a szülők személyi igazolványa és lakcímigazolványa és a gyermek lakcímigazolványa

23. § (1) Ahol e rendelet szerint jövedelemigazolás benyújtására van szükség, ott a jövedelem

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén — a béren kívüli juttatásokat is tartalmazó — munkáltatói igazolással,

b) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,

c) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal,

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, vagy a benyújtott adóbevallás másolatával, az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan havi bontásban könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,

f) egyéb jövedelem esetén az erre rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozattal igazolható.

(2) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetében a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet alapján határozatban megállapított ellátások, támogatások kifizetéséről, átutalásáról a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja intézkedik.

(4) A nem havi rendszerességgel járó támogatások kifizetése a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárán keresztül történik.

24. § (1) E rendeletben szabályozott lakhatási támogatások és gyógyszertámogatások esetén a jogosult bejelentése vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatának elrendelésére van lehetőség. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege megváltozik, az új összeget a bejelentést követő hónaptól kell folyósítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. E rendeletben szabályozott települési támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhető részletfizetés, ha a kötelezett személy

a) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem éri el, vagy

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el.

(4) A rendkívüli települési támogatás esetén a hatáskört gyakorló rendelkezhet úgy, hogy a kérelem benyújtója

a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint

b) az ingatlant rendeltetés-szerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa.

(5) A (4) bekezdésben foglalt feltétel kikötése előzetesen elkészített környezettanulmány tartalma alapján állapítható meg.

(6) Rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg, ha a kérelmező vagy a jogosult az erre irányuló írásbeli felszólításban foglaltaknak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget.

(7) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tűzifa, tanszervásárlás támogatása.

16. Hatásköri szabályok

25. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ezen rendeletben meghatározott ellátási formákkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását az alábbiak szerint szabályozza:

a) A Képviselő-testület a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalja a

aa) Lakhatási támogatás

ab) Gyógyszertámogatás

ac) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

ad) Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

ae) Tűzifa támogatás

af) Hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek támogatása iránti kérelmek elbírálását.

ag) Önkormányzat által szervezett szociális étkeztetés

b) A polgármester átruházott hatáskörébe tartoznak a következő szociális ellátási formák:

ba) Rendkívüli települési támogatás

bb) Tanszertámogatás

bc) Beiskolázási támogatás

bd) Gyermeknevelési támogatás

be) Születési támogatás

bf) Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók támogatása

bg) Időskorúak támogatása

(2) A polgármester által átruházott hatáskörben nyújtott rendkívüli települési támogatásokról a következő soros, testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A jegyző feladatkörébe tartozik:

a) e rendeletben meghatározott ellenőrzési és felülvizsgálati feladatok,

b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésével, az összeg követelésével és a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos feladatok,

c) a szociális ellátásokkal nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,

d) a szociális ellátásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás során szükséges, az ügy érdemét nem érintő döntések meghozatala és a szükséges eljárási cselekmények elvégzése.

27. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. Záró rendelkezések

28. § (1) Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 20/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.