Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról

Hatályos: 2021. 12. 02

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról

2021.12.02.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, valamint a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde vonatkozásában Csongrád-Csanád megye közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde vonatkozásában Csongrád-Csanád megye közigazgatási területén a természetes személyekre terjed ki.

II. Fejezet

Ellátások

2. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmét a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátással biztosítja.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) a gyermekjóléti szolgáltatás,

b) a gyermekek napközbeni ellátása,

c) a gyermekek átmeneti gondozása.

I. CÍM

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

1. A gyermekjóléti szolgáltatás

3. § A gyermekjóléti szolgáltatás a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működik.

2. A gyermekek napközbeni ellátása

4. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények:

a) bölcsőde,

b) óvoda,

c) az általános iskola keretén belül működő napközi.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt intézmény a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény keretén belül működik.

3. Bölcsőde

5. § (1) A bölcsőde napos bölcsődeként üzemel.

(2) A bölcsődébe való felvételnél a Gyvt. 42/A §-ában meghatározottakon túl előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, akinek

a) szülei munkaviszonyban állnak,

b) szociális, vagy egyéb körülményei a bölcsődei gondozást, nevelést indokolják,

c) felvételét a körzeti védőnő, a háziorvos, a szociális vagy családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság kezdeményezte.

4. Időszakos gyermekfelügyelet

6. § A bölcsődében az alapellátáson túli szolgáltatásként a bölcsődei üres férőhelyek terhére időszakos gyermekfelügyelet működik.

5. Az ellátások igénybevételének módja

7. § (1) A 5–6. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2) Az ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.

(3) A bölcsődei ellátás igénybevétele esetén kötendő megállapodás mintáját az 1. melléklet tartalmazza. A megállapodás-minta tartalmától az intézmény vezetője az elhelyezésben részesülő fél adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör vonatkozásában térhet el.

6. Az ellátások megszűnése

8. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnik:

a) a gyermek nagykorúságának betöltésével, vagy

b) a gondozási idő eredményes lejártával, vagy

c) az arra okot adó körülmény megszűnésével, vagy

d) egyéb gyermekvédelmi intézkedés elrendelésével.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott bölcsődei ellátás megszűnik:

a) ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét,

b) a Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

c) a Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.

d) amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggő 10 napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését vonhatja maga után.

III. Fejezet

A gyermekek átmeneti gondozása

7. Helyettes szülő

9. § (1) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására helyettes szülői hálózatot működtet.

(2) A helyettes szülő tevékenységét a külön jogszabályban meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi.

(3) A helyettes szülői feladatot vállaló személlyel az 2. melléklet szerinti megállapodást a polgármester köti meg.

(4) A helyettes szülői feladatot vállaló személy a rendelkezésre állásért készenléti díjban részesül. A készenléti díj havi összege – a helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számától függetlenül – nettó 1.000,- Ft.

(5) Nem illeti meg a készenléti díj a helyettes szülőt arra az időre, amikor a gyermek átmeneti gondozását ténylegesen végzi.

10. § (1) A gyermek átmeneti gondozása a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére, vagy beleegyezésével történik.

(2) Az átmeneti gondozásra jogosult lehet az a gyermek, akinek szülője

a) egészségügyi körülménye, életvezetési problémája miatt kórházi, szanatóriumi gyógykezelésre szorul,

b) munkaviszonya alapján lakóhelyétől távoli munkahelyen (ahonnan a mindennapos hazajárás nem megoldható), vagy külföldön teljesít kiküldetést,

c) más okból akadályoztatva van, vagy

d) lakásgondokkal küzd.

(3) A szülő gyermekének átmeneti elhelyezése idejére térítési díjat köteles fizetni.

(4) A térítési díj alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek egyidejű átmeneti gondozása esetén a kötelezett havi jövedelmének 50 %-át.

(5) A személyi térítési díj megállapításánál a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

(6) Az átmeneti gondozásért fizetendő térítési díj megállapítása a működtető hatáskörébe tartozik.

(7) A megállapított térítési díjfizetési kötelezettséget a jegyző tartja nyilván, szükség esetén gondoskodik annak behajtásáról.

11. § (1) Az átmeneti gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.

(2) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés – a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével – hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

IV. Fejezet

Térítési díj

12. § (1) A személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjait a képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

13. § A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésnél egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

14. § (1) Az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díjfizetési kötelezettség az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjét, vagy más törvényes képviselőjét terheli.

(2) Az időszakos gyermekfelügyeletért járó térítési díjat előre, legkésőbb a szolgáltatás igénybevételét megelőző napon kell megfizetni, étkezés igénybevétele esetén az étkezési térítési díjjal együtt.

(3) Az időszakos gyermekfelügyelet ideje alatt igénybe vett étkezésért a bölcsőde intézményi térítési díjat kell megfizetni.

(4) Az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díjának alapját képező önköltségszámítást a 4. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 28/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

16. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.