Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 12. 02 - 2021. 12. 02

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

2021.12.02.

Csanádpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csanádpalota Város Önkormányzatának fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre, az intézmények ellátási területén ellátást igénylő, valamint az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái:

a)szociális alapszolgáltatások:
aa)étkeztetés,
ab)házi segítségnyújtás,
ac)családsegítés,
ad)nappali ellátás: nappali ellátást nyújtó klub,
b)szakosított ellátás:
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.

3. § A 2. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti étkeztetésre jogosult

a) kora alapján a 65. életévét betöltött személy,

b) egészségi állapota alapján

ba) az átmeneti vagy rendszeres szociális járadékos,

bb) a rokkantnyugdíjas,

bc) a rokkantsági járadékos,

bd) a kórházi gyógykezelésben részesült, a gyógykezelést követő maximum hat hónapon át.

Szociálpolitikai kerekasztal

4. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: kerekasztal) hoz létre.

(2) A kerekasztal feladata a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(3) A kerekasztal véleményező, javaslattevő szerepet tölt be.

(4) A kerekasztal tagjai:

a) Csanádpalota Város polgármestere,

b) az Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke,

c) az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, intézményegységek vezetői,

d) a háziorvosok,

e) a védőnők,

f) a tevékenységgel érintett civil szervezetek, alapítványok képviselője.

(5) A kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülések nyilvánosak.

(6) A kerekasztal üléseit a polgármester, vagy az általa megbízott személy vezeti. A kerekasztal tagjainak összehívásáról a polgármester gondoskodik.

Az ellátások igénybevételének módja

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások iránti kérelmet – a családsegítés kivételével - az intézmény vezetőjénél kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

(3) A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek esetében az igények kielégítésének sorrendjéről határozó bizottságban a fenntartó képviseletében a szociális intézmény érdekképviseleti fórumába megválasztott képviselő vesz részt.

(4) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátás – kivéve a családsegítést – igénybevételének időpontjában kötendő megállapodás-mintát az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza. A megállapodás-minta tartalmától az intézmény vezetője a szerződő fél adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör vonatkozásában térhet el.

Térítési díj

6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokért – a családsegítés kivételével – térítési díjat kell fizetni.

(2) A családsegítés keretében az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

(3) A képviselő-testület az intézményi térítési díjakat az 5. melléklet, 6. melléklet - 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A személyi térítési díjat a személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni az igénybe vett szolgáltatásokért.

(5) A személyi térítési díjak megállapításánál az egyes intézményi térítési díjak a Csanádpalota Városi Önkormányzat részére benyújtott kérelem alapján egyéni elbírálást követően méltánylást érdemlő rendkívüli indokolt esetben legfeljebb 1év időtartamra a Képviselő-testület a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatára legfeljebb a térítési díj napi összege 80%-ának megfelelő összegre mérsékelheti.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

8. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR..

9. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.