Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2020. 04. 24 - 2020. 06. 28


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület tagjaira - a polgármester és az alpolgármesterek kivételével - valamint a képviselő-testület bizottságainak nem helyi önkormányzati képviselő tagjaira és a tanácsnokra.


2. A tiszteletdíj összege

2. § (1) A képviselő-testület tagjainak havi tiszteletdíja (a továbbiakban: képviselői alapdíj) bruttó 70.000 forint.

(2) A bizottsági tagok tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén a képviselői alapdíj 60 %-ának megfelelő összeg.

(3) A bizottsági tagok tiszteletdíja több bizottsági tagság esetén a képviselői alapdíj 100 %-ának megfelelő összeg.

(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja a képviselői alapdíj 90 %-ának megfelelő összeg.

(5) A tanácsnok tiszteletdíja a képviselői alapdíj 90 %-ának megfelelő összeg.

(6) A tiszteletdíj a jogosultakat jogcímenként illeti meg azzal, hogy a (3) bekezdés szerinti tiszteletdíj kettőnél több bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg a képviselői alapdíj 100 %-át.

(7) A tiszteletdíjat havonta utólag kell folyósítani.


2/A. §[2] A 2. § (2) és (3) bekezdése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt felfüggesztésre kerül, kifizetés ezen bekezdések alapján nem történik.


3. Az igazolatlan távollét jogkövetkezménye

3. § (1) Ha a képviselő-testület vagy a bizottság tagja két egymást követő ülésén önhibájából nem vesz részt, a képviselő-testület az e rendelet 2. §-a szerinti tiszteletdíjat 30 %-kal csökkenti, maximum 12 hónap időtartamra. Az erre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület soron következő ülésére.

(2) Igazolt távollétnek minősülnek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott esetek.

(3) A képviselő-testületi, bizottsági ülések jelenléti ívei alapján a Polgármesteri Hivatal havonta kimutatást készít.


4. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2019. november 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépése napjától hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelete.


B é k é s, 2019. október 29.


  Kálmán Tibor s.k.                                   Tárnok Lászlóné s.k.

     polgármester                                                  jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2019. október hó 30. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

      jegyző

[1]

Módosította az 5/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

[2]

Beiktatta az 5/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a.