Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménytámogatásról

Hatályos: 2021. 12. 02 - 2021. 12. 02

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménytámogatásról

2021.12.02.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III, törvény l. § (2) bekezdés, 45. §, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés 8/a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint 10. § (l) bekezdés, 25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy a járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági programeleme keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből természetben nyújtott mezőgazdasági terménytámogatást biztosítson, megállapítsa az igénybevételének helyi szabályait és rendelkezzék a jogosultság feltételeiről.

2. § (1) (Mezőgazdasági terménytámogatás állapítható meg a szociálisan rászorultak részére.

(2) A mezőgazdasági terménytámogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

a) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) települési támogatás bármely formájára, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagi a.

(3) A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a mezőgazdasági terménysegélyre.

3. § (1) A mezőgazdasági termékek terménytámogatás formájában történő kiosztása tekintetében figyelemmel kell lenni a termékek idényjellegére, ezért a kiosztott egységcsomagok időszakonkénti összetétele eltérő lehet.

(2) A mezőgazdasági terménytámogatás kizárólag természetben nyújtható.

(3) A mezőgazdasági terménytámogatás átadása-átvétele e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével történik.

4. § A mezőgazdasági terménytámogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át. A támogatást a képviselő testület által átruházott hatáskörben a polgármester határozatban állapítja meg.

5. § Hatályát veszti A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 13/2017 (VII.26.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.