Békés Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 28 - 2020. 05. 27

Békés Város Önkormányzata Polgármesterének

9/2020. (V. 27.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.)
önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket jelenleg a polgármester gyakorolja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörre, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel a következőket rendeli el:1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) irányító szervtől kapott támogatás

53.832.312 Ft(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdés b) és c) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


73.389.000 Ft

c) dologi kiadások

192.742.000 Ft2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) irányító szervtől kapott támogatás

        43.502.125 Ft


(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) b) c) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

a) személyi juttatások

53.939.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


9.131.125 Ft

c) dologi kiadások

45.046.000 Ft


3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) irányító szervtől kapott támogatás

            19.209.000 Ft


(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

a) személyi juttatások

14.021.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


2.339.000 Ft4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) irányító szervtől kapott támogatás

34.915.000 Ft


(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) személyi juttatások

26.109.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.383.000 Ft

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) Irányító szervtől kapott támogatás

389.302.000 Ft


(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdés a) b) és c) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) személyi juttatások

272.730.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52.926.000 Ft

c) dologi kiadások

200.628.000 Ft
6. § (1) A Rendelet 6. § (3) bekezdés a) b) c) e) f) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) személyi juttatások

221.943.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25.465.000 Ft

c) dologi kiadások

312.423.680 Ft

e) egyéb működési célú kiadások

962.458.695 Ft

f) működési célú tartalékok


194.728.532 Ft


7. § A Rendelet 7. § ba) bb) bc) be) bf) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

992.038.249 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167.633.125 Ft

bc) dologi kiadások

764.604.680 Ft

be) egyéb működési célú kiadások

965.958.695 Ft

bf) működési célú tartalékok


194.728.532 Ft9. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


10. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


11. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


12. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


13. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


14. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


15. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.B é k é s, 2020. május 26.

               Kálmán Tibor s.k.                                                    Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. május hó 27. napján.


                  Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző