Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (III.28.) önkormányzati rendelete

A SPORTRÓL

Hatályos: 2009. 09. 01

  BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2003. (III. 28.)

 r e n d e l e t e


a sportról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, rehabilitációban, a személyiség formálásában, a közösségi magatartás kialakítása területén, különleges szerepet az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében – az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásával az Alkotmánnyal, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénnyel (továbbiakban: közoktatási törvény), az Európai Sport Chartával, valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvénnyel (a továbbiakban: sporttörvény) összhangban – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban önkormányzati törvény) 16. §-ának (1) bekezdésében (kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:I. Rész

Általános rendelkezések


Alapelvek


1. §


(1) Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során annak a feladatának kíván eleget tenni, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-ában emberi alapjogként rögzített rendszeres testedzésnek. Az önkormányzat biztosítani kívánja, hogy a település állampolgárai e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.

(2) A testnevelés és sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, közművelődést stb.) egyenrangú eleme. Az önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatokat, és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében.

(3) Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(4) A testnevelés és sport részterületei – az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, illetve a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja – egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(5) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a sport erkölcsi alapjait.


2. §


Az önkormányzat sportintézménye, sportlétesítménye, nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül.


3. §


E rendelet hatálya kiterjed

(1) a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósításában részt vevő, az önkormányzat közigazgatási területén lakó állampolgárokra,

(2) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportintézményekre, sportlétesítményekre, sportszervezetekre.

(3) Az önkormányzattal együttműködő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre az együttműködés keretében.

(4) A Képviselő-testületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

(5) Az önkormányzat által fenntartott egészségügyi és oktatásügyi intézményekre.


II. rész

Az önkormányzat sport feladatai


4. §


Az önkormányzat a törvényekkel összhangban a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti:

 • a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra,
 • az egészséges mozgásgazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálását, továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek javítását,
 • a városi sport, sporttevékenység és egészséges életmód tárgyi és személyi feltételei javításának segítése
 • az iskolai diáksport versenyek működtetését, fejlesztését (diákolimpia)
 • az utánpótlás – nevelés támogatását, fejlesztését,
 • az élsport, a versenysport támogatását a hagyományoknak megfelelő eredményesség érdekében, ugyanakkor figyelembe veszi az amatőr és hivatásos sport közötti különbségeket,
 • a fogyatékosok sportjának támogatását, lehetőségeinek fejlesztését,
 • a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetését, fenntartását,
 • gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről,
 • a helyi sportrendezvények támogatása
 • a hátrányos helyzetűek (fizikailag vagy szellemileg fogyatékosok számára is) a sportlétesítmények használatának biztosítását,
 • a településen tevékenykedő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetek támogatását,
 • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését,
 • a szabadidő sport célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
 • egyéb sportot segítő lehetőségek biztosítását,
 • ösztönzi oktatási-nevelési intézményeit, hogy dokumentumaiba kiemelt helyet foglaljon el sport-diáksport, egészséges életmód
 • a sport és egészségnevelés terén végzett tevékenység elismerése.


III. Rész

Az önkormányzat sport feladatellátásának struktúrája az intézményei


5. §


Az önkormányzat a testnevelés és sport feladatai ellátása érdekében sportlétesítményeket tart fenn és sportszervezeteket támogat.


6. §


(1) Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásába az 5. §-ban megjelölteken kívül, megállapodás alapján az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) Az önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményeit.

b) Az önkormányzat közigazgatási területén nem önkormányzati és nem sportfeladattal rendelkező önkormányzati intézményeit, létesítményeit.

c) Az önkormányzat közigazgatási területén működő sport célú társadalmi szervezeteket.

(2) Az első bekezdésében megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a testnevelés és sport feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények, sportlétesítmények és szervezetek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

Az önkormányzat sportlétesítményei:

- Városi sportpálya                                  Békés, Szarvasi u. 34.

- Görcenter                                        

- Teniszpályák

- Városi sportcsarnok                              Békés, Jantyik u. 21.

- Városi Grund                                        Békés, Jantyik u. 21.

- Csónakház,                                            Békés, Tátra u. 36.

- Szabadstrand                                         Kettős Körös


IV. Rész

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése


7. §


(1) A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület, Békés Város Polgármestere  és a – Képviselő-testület által létrehozott – Sport Bizottság gyakorolja.

(2) A hatáskör átruházásáról a Békés város önkormányzata képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról 7/19995. (III.3.) KT rendelet rendelkezik.

(3) Az illetékes bizottság testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatköre a következő:

- a sporttal összefüggő Képviselő-testületi szintű pályázatok kiírása,

- a sporttal összefüggő megállapodások, együttműködési szerződések, társulások létrehozásának előkészítése, átruházott képviselő-testületi hatáskör esetén megkötése

- a sporttal összefüggő célprogramok beindítása,  különös tekintettel az úszásoktatásra

- a sport és más társadalmi szervezetekkel való együttműködés,

- a sporttevékenység területén helyi kitüntetésekre való felterjesztés,

- megyei szintű (nemzetközi) sportkapcsolatok kialakítása,

- a helyi kisebbségekkel kapcsolatos sportfeladatok,

- az önkormányzat előtt álló főbb sportfeladatok megoldása,

- figyelemmel kíséri a sportlétesítmények, támogatott sportegyesület éves munkatervét,

- véleményezi a sporttevékenységgel kapcsolatos költségvetési irányelveket,

- véleményezi a sporttevékenységgel összefüggő helyiség- és ingatlanhasznosítási javaslatokat, beruházási és felújítási javaslatokat,

- javaslatot tesz a sporttámogatások felosztására,

- figyelemmel kíséri a sporthoz kapcsolódó intézmények tevékenységét, gazdálkodását, feladatellátását,

 • évente beszámoltatja a tömegsport, szabadidősport, versenysport, diáksport helyzetéről a szakalkalmazottakat,
 • figyelemmel kíséri az intézményeiben folyó egészségnevelési és testnevelési tevékenységeket.


8. §


Az önkormányzat által üzemeltetett sportlétesítmények törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét, valamint a testnevelés és sportigazgatását a Polgármesteri Hivatal látja el.


9. §


Az önkormányzat sportlétesítményeinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámoló, és/vagy szakértői vélemény alapján az illetékes bizottságon keresztül látja el.


V. Rész

A sporttevékenység Finanszírozása


10. §


(1) Az önkormányzat továbbra is intézményi költségvetésen keresztül biztosítja a nevelési-oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést és a mindennapi testedzést, valamint az iskolai diáksportkörök működését.

(2) Az önkormányzat a költségvetésben biztosítja az óvodai és iskolai területi (diákolimpiai) sportverseny-rendszer működéséhez szükséges pénzeszközöket.

(3) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében biztosítja a sportlétesítményei fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a sporttal kapcsolatos együttműködési megállapodásokban rögzített feladatok finanszírozását.

(4) Az önkormányzat költségvetésében biztosítja a város szabadidő-tömegsport rendezvényeinek megszervezését, lebonyolítását.

(5) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített összeggel támogatja a versenysport, élsport egyesületeit, szakosztályait.

(6) A Képviselő-testület Sport Bizottságának javaslata alapján, differenciáltan (kiemelten) támogatja az egyes egyesületeket.


11. §


Békés város sporttevékenységét, a sportfeladatainak finanszírozási elveit, az e rendelet alapján elkészített Sportkoncepció tartalmazza.


VI. Rész

Záró Rendelkezések


12. §


(1) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendeletben használt fogalmak értelmezése során alkalmazni kell a sporttörvény, a közoktatási törvény és az önkormányzati törvény meghatározásait.


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.[2]B é k é s , 2003. március 27.            Pataki István s.k.                              Molnárné dr. Tarkovács Márta s.k.

              polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2003. március 28-án


Molnárné dr. Tarkovács Márta s.k.

   jegyző

[1]

Kiegészítve a 30/2009. (VIII. 28.) rendelettel

[2]

A 30/2009. (VIII. 28.) rendelettel beépített záradék.