Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelete

A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről

Hatályos: 2018. 04. 04

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015. (II. 04.)

önkormányzati rendelete

a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)[2] Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott egyesületek és alapítványok (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) Támogatásban részesíthető az nyilvántartásba vett civil szervezet, amelyik

a) legalább egy éve működik és

b) amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és

c) békési székhelyű vagy békési tagszervezettel rendelkezik vagy a békési lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást

(3) A támogatás formája lehet

a) természetbeni és pénzbeli vagy

b) működéshez és programokhoz kapcsolódó.


2. § (1) Természetbeni működési támogatás: az önkormányzati ingatlanokban történő alkalmi vagy állandó ingyenes elhelyezés. (iroda, székhely-biztosítás, közgyűlési helyszín biztosítása stb.)

(2) Pénzbeli működési támogatás különösen a következő kiadások:

a) saját székhely fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségek,

b) a működéshez szükséges technikai berendezések karbantartása, javítása,

c) a bankköltségek,

d) a működéssel együtt járó útiköltség,

e) a működéshez kapcsolódó egyéb költség (pl. postaköltség, telefon, internethasználat) a bérjellegű kiadások, megbízási díjak kivételével,

f) önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költsége.

(3) Természetbeni programtámogatás: a rendezvény önkormányzati ingatlanban történő ingyenes megvalósítása, illetve a résztvevők önkormányzati ingatlanban történő ingyenes elszállásolása.

(4) Pénzbeli programtámogatás: elsősorban azon programok, rendezvények, melyek a szervezet tagságán túl a város lakosságának részvételi lehetőségével valósulnak meg. Elszámolhatók elsősorban a következő költségek:

a) a rendezvényekhez kapcsolódó tiszteletdíj kifizetés,

b) a rendezvény hirdetésével kapcsolatos költség,

c) a rendezvény anyagköltség,

d) a programhoz kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele,

e) szállásdíj.


3. § (1) Pályázat alapján a civil szervezetek éves működési támogatásban részesíthetőek.

(2) Működési kiadásnak csak az a költség ismerhető el, mely a szervezet alapszabályában meghatározott célok megvalósítását szolgálja.


4. § (1) Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek pályázat alapján támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik:

a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység

b) nevelés, oktatás

c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység

d) közbiztonság javítása

e) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok

f) fogyatékosok támogatása

g) munkanélküliek támogatása

h) városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem.

(2) Pályázat alapján a civil szervezetek egyéb szervezetekhez benyújtott pályázataik önrészének finanszírozásához támogatásban részesíthetők.


5. § (1) Támogatás pályázat útján évi egy alkalommal igényelhető. A pályázat kiírásának határideje minden év április 30.

(2) A pályázatok előkészítése Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága feladata.

(3)[3] A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat címét és célját,

b) a rendelkezésre álló keretösszeget,

c) a pályázók körét,

d) a benyújtás és az elbírálás határidejét,

e) a pályázati feltételeket, a pályázat elbírálásának szempontjait.

(4) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét,

b) a bírósági nyilvántartásba vétel számát,

c) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást,

d) a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését,

e) az elérni kívánt pályázati cél leírását,

f) az igényelt támogatás összegét,

g) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,

h) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

i) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,

j) a pályázó szervezet és képviselője összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

(5) A pályázatokhoz hiánypótlási lehetőséget kell biztosítani. A kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.

(6) A pályázatok beadási határideje minden év május 30.

(7) A pályázatról a Képviselő-testület a pályázat beadási határidejét követő képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 60 napon belül dönt.


6. §[4] (1) A képviselő-testület kivételesen pályázaton kívül is nyújthat támogatást a 4. §-ban meghatározott célok megvalósítását vállaló civil szervezetek részére.

(2) Különösen olyan civil szervezetek támogathatók pályázaton kívül, amelyik a város értékeinek, kultúrájának közvetítésében, az e rendelet szerint támogatott célok megvalósításában folyamatosan kiemelkedő szerepet végeznek, vagy a támogatandó cél a pályázati eljárás befejezését követően vált ismertté.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatásról a pályázati kiírással egyidejűleg is dönthet a képviselő-testület.

(4) Pályázaton kívüli támogatás esetén a pályáztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e §-ban meghatározott eltéréssel.


7. § (1) Támogatási szerződés csak azzal a civil szervezettel köthető, amelyik előző évi beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte és a támogató felé azt igazolta.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,

b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,

c) a támogatás forrásának kormányzati funkció szerinti megnevezését

d) a támogatott cél pontos meghatározását,

e) a támogatás összegét,

f) a támogatás átutalásának határidejét,

g) a támogatással történő elszámolás határidejét, módját

h) az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy a céltól eltérő felhasználás esetére vonatkozó visszafizetési kötelezettséget.

(3) A támogatások folyósításának határideje, feltételei:

a) Működési támogatás folyó év június 30-áig és október 30-áig két egyenlő részletben utalható, 50.000 Ft-ig a támogatás egy összegben folyósítható folyó év június 30-áig.

b) A pályázati önerőre vonatkozó támogatás csak akkor folyósítható, ha a pályázó a programhoz szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.

c) A programtámogatás a megvalósulás tervezett időpontja előtt legfeljebb 1 hónappal folyósítható.

(4) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(5) A támogatásnak a támogatási szerződésben rögzítettektől történő eltérő célú felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződés ennek megfelelően módosításra kerül.


8. § (1) A támogatott a támogatásról a megvalósított pályázati cél befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig tételesen köteles elszámolni.

(2) Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell. A záradékolás során a számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy a számlán szereplő tételek csak Békés Város Önkormányzata felé kerültek elszámolásra a támogatáshoz, majd a záradékolást követően lehet fénymásolni. Az elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolatát csatolni kell.

(3) A támogatói szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban az egyéb jogkövetkezmények mellett az a szervezet, amely korábbi pályázatában valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a pályázatában megjelölt céltól eltérően használta fel, támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be, vagy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.


9. § (1) Békés Város Önkormányzata az 1. melléklet szerinti adatlapon rögzített tartalommal Civil Adatbázist vezet a városban bejegyzett és működő civil szervezetekről.

(2) Az adatlap kitöltése önkéntes, az a szervezet azonban, amelyik támogatást kér, köteles az adatlap kitöltésével regisztrálni.

(3) Az adatlaphoz kapcsolódó dokumentumokat egyszer kell benyújtani, a következő években a civil szervezetnek csak nyilatkoznia kell a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, hogy adataiban változás nem történt.

(4) Adatváltozás esetén a változásokat a Civil adatbázisban is módosíttatnia kell.


10. § (1) A települési civil pályázatok elbírálásában az egyes ágazatok által delegált Civil Tanács javaslattételi jogkörrel vesz részt.

(2) A Civil Tanács szakterületeinek, delegálásának, működésének szabályait a 3. melléklet tartalmazza.


11. § (1) A civil támogatások keretösszegét a képviselő-testület éves költségvetési rendeletében Civil Alap néven céltartalékként tervezi meg.

(2) A pályázat útján nyújtott támogatásokról a Civil Tanács javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

(3) A 6. § alapján nyújtott támogatásokról alapítványi kérelmek kivételével a mindenkori költségvetési rendeletben szabályozott értékhatárig átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Alapítványi és értékhatár feletti kérelem esetén a képviselő-testület dönt.


12. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Békés, 2015. február 02.


              Izsó Gábor s.k.                                                                   Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2015. február 4. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

            jegyző


1. melléklet

Regisztrációs adatlap

Békés Város Önkormányzata közigazgatási területén működő civil szervezetekről


Civil szervezet neve


Székhelye, levelezési címe


Adószáma


Számlavezető pénzintézet neve


Számlaszáma


Szervezet képviselője


Bírósági bejegyzés száma


Közhasznúsági fokozat


Tagjainak száma


Önkénteseinek száma


Foglalkoztatottak száma (főállás, mellékállás, megbízás)


Szervezet tevékenysége (rövid leírás)A regisztrációs adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek

A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat)
A bejegyző bírósági végzés
A közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés
30 napnál nem régebbi bírósági kivonat
Egyéb csatolt dokumentumok: …………………..

Alulírott …………….., a …………………………..(szervezet neve) képviselője hozzájárulok, hogy a regisztrációs adatlapon szereplő adataimat Békés Város Önkormányzata kijelölt szervezeti egysége a Civil Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja.

Békés, 20….    ………………………  ……                                                                 …………………………………

Képviselő aláírása

                                                                                        Ph.


NYILATKOZAT


a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról


A Pályázó neve:


Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:


Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:


Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)


6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség            1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

                                                                                                         – 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

            1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján


Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.


Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás2. mellékletA civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alólNem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Civil Adatbázisban szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte.


A Civil Adatbázisban a pályázó szervezet a(z) …………….. regisztrációs számon szerepel, leadott dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak.


Békés, …………………….………


………………………………….

a pályázó (cégszerű) aláírásaP.H.3. melléklet


A Civil Tanács összetétele, feladatai


A Civil Tanács a bejegyzett és Békés Városában székhellyel rendelkező civil szervezetek Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő független tanácsadó, javaslattevő testület.


Tagjait a civil szervezetek 4 évre választják. A következő tevékenységi körökben működő szervezetek 1-1 tagot delegálnak:


 1. Bölcsődei, óvodai alapítványok
 2. Iskolai szervezetek
 3. Ifjúsági szervezetek
 4. Kulturális szervezetek
 5. Sport és szabadidős szervezetek
 6. Egészségügyi-szociális szervezetek
 7. Nyugdíjas szervezetek
 8. Mezőgazdasági szervezetek
 9. Egyéb szervezetek


A delegáltakat az adott tevékenységi körben működő szervezetek titkos szavazással választják.


A Civil Tanács delegált tagjai közül elnököt választ, működési rendjét maga állapítja meg.


A Civil Tanács feladata:

 • közreműködik a civil pályázatok kiírásában, az adott évre vonatkozó pályázati célok meghatározásában,
 • véleményezi a beérkezett pályázatokat,
 • javaslatot tesz a pályázati támogatások összegére.


[1]

Módosította a 9/2015. (IV. 02.), 11/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 11/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 9/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelet.

[4]

Módosította a 11/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a.