Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 01. 01

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

2022.01.01.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatára, valamint Békés Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, hogy Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat), és a költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2022. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatok 80 %-án belül, időarányosan teljesülhet.

(2) A 2022. január 1-től esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.

(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített – törvény által előírt – előző évről szóló számadási kötelezettségnek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2021. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2022. évi kifizetései a 2021. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.

5. § A polgármester a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megteszi.

6. § A polgármester a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megköti.

7. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 8. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépésével.

8. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.