Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2001. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

A VÉSZTŐI ÚTI IPARTERÜLET ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSAIRÓL

Hatályos: 2001. 08. 31

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2001. (VIII. 31.)

r e n d e l e t e

A VÉSZTŐI ÚTI IPARTERÜLET ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSAIRÓLBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. §. 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

Általános előírások


1. §.


(1) E rendelet Békés Város 0576/4, 0576/12, 0577/2-től 0577/19. hrsz-ú beépítésre szánt külterületi területére terjed ki.

(2) Jelen szabályozási előírások a 2000-ben az OPTIMUNKA Bt. által készített OM-00-16. tervszámú Békés Város Vésztői úti ipartelep (Gépgyár és környéke) szabályozási tervében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket alakítani, építési engedélyt adni - az 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú rendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok megtartása mellett - jelen előírások rendelkezéseiben foglaltaknak, valamint a mindenkor beszerzendő vízügyi szakvéleménynek megfelelően szabad a 46/1997. (XII. 29.) KTM. rendelet szerint.


II. fejezet

Területfelhasználás


2. §.


(1) A szabályozási tervvel érintett területek az OTÉK 6. §. (1) bekezdés a.) pontja szerinti beépítésre szánt területek a (3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt beépítésre szánt terület az OTÉK 14. §. szerinti falusias lakóterület, valamint az OTÉK 19. §. kereskedelmi, szolgáltató terület.

(3) A szabályozási tervvel érintett területek terv szerinti része az OTÉK 28. §. (2) bekezdés szerinti védőerő, valamint az OTÉK 26. §. szerinti közlekedési és közmű terület.


Falusias lakóterület


3. §.


(1) A területen az OTÉK 14. §. szerinti lakóépületek és építmények helyezhetők el, kivéve a vendéglátó, szálláshely épületek, valamint az OTÉK 14. §. (2) bekezdés 6.) pontja szerinti épületek.


4. §.

A 3. §-ra vonatkozó beépítési előírások:

(1) Az épületek a telken ikresen, az építési hely határán belül helyezhetők el.

(2) A telek legnagyobb beépítettsége 30 %.

(3) A megengedett építménymagasság 4,5 m.

(4) A kialakított telek mértéke minimum 650 m2.

(5) A megengedett szintterület sűrűség 0,8.

(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 40 %.

(7) Épületek csak 30-45 fokos hajlásszögű magas-tetővel létesíthetők.


Kereskedelmi, szolgáltató terület


5. §.


(1) A területen az OTÉK 19. §. szerinti épületek és építmények helyezhetők el, kivéve ezen rendelet 10. §-ában meghatározottakat.


6. §.


Az 5. §-ra vonatkozó beépítési előírások:

(1) Az épületek a telken szabadállóan, az építési hely határán belül helyezhetők el.

(2) A telek legnagyobb beépítettsége 50 %.

(3) A megengedett építménymagasság 14,0 m.

(4) A kialakítható telek méret minimum 6000 m2.

(5) A megengedett szintterület sűrűség 0,8.

(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %.

(7) A területet teljes közművesítéssel kell ellátni, kivéve a csapadékvíz elvezetést, mely nyílt árkos lehet.


7. §.


(1) A szabályozási tervvel érintett, újonnan beépítésre kerülő területen a rendezett terepszintek az épület körül és a belső úthálózatnál minimum 85,25 mBf szinten kell lennie.

(2) A tervezett másodrendű árvízvédelmi töltés helyét (8 m széles sáv) szabadon kell hagyni, közművek csak keresztezhetik a területén a terepet a beépítetlen telkek mellett 85,50 mBf szintre kell rendezni beépítés megkezdésekor.

(3) A már beépített telken a jelenlegi beépített alapterület 30 %-át meghaladó további beépítésekor a telek jelenlegi területére eső másodrendű árvízvédelmi töltés helyén (8 m széles sáv) a terepet 85,50 mBf szintre kell rendezni, és szabályozási vonalig a területet az önkormányzatnak át kell adni.


8. §.


(1) A szabályozási terven jelölt védőerdősávok az új létesítmények építési engedélyezésekor kell, hogy előírásra kerüljenek.

(2) A még mezőgazdasági művelésű terület felhasználása előtt a művelésből történő kivonáshoz a Földhivatal hozzájárulását meg kell szerezni, és a kivonásról gondoskodni kell.


9. §.


(1) Új épületek és létesítmények, valamint meglévő épületek és létesítmények bővítésénél a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5-6. §. által meghatározott a létesítményekre vonatkozó általános, és a 22-23. §. által meghatározott előírásokat be kell tartani. A megközelítési és mentési utakra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

(2) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat oltóvízre voantkozó előírásainak teljesülését a létesítmények engedélyezésekor vizsgálni kell.


10. §.


A területen semmilyen élelmiszeripari tevékenységre engedély nem adható ki.


11. §.


(1) A keletkező szennyvizek elhelyezése a meglévő szennyvíztisztító engedélyezett kapacitásának eléréséig (48 m3/nap) a jelenlegi módon történhet, utána a teljes mennyiséget nyomóvezetéken át a városi közüzemi szennyvízhálózatra kell kötni megfelelő előtisztítás után.

(2) Bármilyen létesítmény csak úgy építhető, hogy az sem a felszínen, sem a felszín alatti vizek tisztaságát ne veszélyeztesse. ˝C˝ érzékenységű terület, intézkedési határérték C3.

(3) A szabályozási tervvel érintett területen csak olyan létesítmény engedélyezhető, amely működése kapcsán esetleges árvízi elöntés esetén jelentős környezetszennyezést nem okozhat.

(4) A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet és a hulladékgyűjtésről szóló 16/1996. BM-KTM együttes rendelet betartására intézkedni kell a létesítmény engedélyezésekor.

(5) A szabályozási tervvel érintett területet a 4/1984. (I. 23.) EÜM. rendelet 1-3. melléklet 4. sorába kell  besorolni zajvédelmi szempontból.

(6) A K128 és a K58 kataszteri számú kutak védőterületét biztosítani kell.

(7) A terület a 21/1986. (VII. 2.) MT rendelet 2. §. b.) pontja szerinti védett I. levegőtisztasági védelmi kategóriába van sorolva, ezért légszennyezés kibocsátás esetén a jogszabályban meghatározott beméréseket el kell végezni a tevékenység megkezdése előtt.


12. §.


A felszín 30 cm-es rétege alá hatoló építési munka megkezdése előtt a Békés Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatóságát értesíteni kell.


Közlekedési terület


13. §.


A szabályozási tervvel érintett területen az OTÉK 26. §. (3) bekezdés 1. pontja szerinti létesítmények helyezhetők el.


Erdőterület


14. §.


(1) A szabályozási terven jelölt erdő terület védelmi rendeltetésű, ezért az OTÉK 28. §. (3) bekezdését be kell tartani.

(2) A védősávokba csak őshonos fa és cserjefajok telepíthetők.


III. fejezet

Vegyes rendelkezések


15. §.


(1) Ez a rendelet a   k i h i r d e t é s e   napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Általános Rendezési Terv szabályozási előírásairól szóló 24/1994. (X. 4.) KT számú rendelet 1. §. (1) bekezdése a következőkkel egészül ki: ˝kivéve a 0576/12, 0577/2-0577/19. hrsz-ú területeket˝, a 20. §. (1) bekezdés utolsó mondatrésze (˝békési Gépgyár építési és használatbavételi engedély csak a területre készítendő RRT-ben meghatározott feltételek teljesítése után adható ki˝) hatályát veszti.


B é k é s , 2001. augusztus 30.


         Pataki István s.k.                                                   Molnárné dr. Tarkovács Márta s.k.

            polgármester                                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2001. augusztus 31-én