Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

Hatályos: 2021. 11. 26

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

2021.11.26.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11) önkormányzati rendelet 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2 §. A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)költségvetési bevételének fő összegét 661.796.245 Ft-ban,
b)költségvetési kiadásának fő összegét 528.767.271 Ft-ban,
c)költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét -133.028.974 Ft-ban,
d)előző évi pénzmaradványát 133.028.974 Ft-ban
állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ A képviselő testület a költségvetési kiadási fő összegből 4.834.634 Ft általános tartalékot állapít meg, melyet pályázatok önrészére, rendkívüli feladatellátás megvalósítására lehet felhasználni."”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1., 2. 3. számú melléklet (9. melléklet), helyébe az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet ( 9. melléklet) lép helyébe a következő rendelkezés lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 2. § 2021. november 26-án lép hatályba.